Search form

Mateo 17:25

25Igtaba si Pedro, na mà din, “Óó.”

Tô igulì dán si Pedro tun ta balé, tô ándà pa kagi sikandin, igkagi si Jesus ki Pedro, na mà din, “Simon, duwán insà ku áknikó. Sadan tô mga manubù na kailangan mayad ka buwis tun ta harì? Tô kandin pamilya, ó tô ássa mga manubù?”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index