Search form

Mateo 19:16

Kahirapan tô mga ágkaduwánnan

Mat 19:16-30; Mar 10:17-31; Luc 18:18-30

16Na, duwán sábbad manubù na igpadani tun ki Jesus, asta iginsà, na mà din, “Sir, ándin tô madigár lumun ku ébô makatanggappa ka kantayan na ándà ágtamanán?”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index