Search form

Mateo 2:9-10

9-10Na, igpanó dan asta igkita dan puman tô karani na igkita dan dán tun ta silatan. Tô igkita dan dán tô karani, tuu dan idayawan, asta tô gó tô igtákkássan dan sippang ka igsódô tun datas katô balé na igóddóan i Jesus. 11Tô igahu dan dán tun ta balé, igkita dan tô batà, asta tô innà din na si Maria. Iglingkóód dan, asta igpangadap dan katô batà. Igukar dan tô piniddan dan, na mga bulawan, mga pamammut na góbbón, asta mga bawì na ágngadanan mira. Igbággé dan tô langun tun ki Jesus.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index