Search form

Mateo 22

Panunggiringan tingód katô dakál kalimudan

Mat 22:1-14; Luc 14:15-24

1Igtinurù puman si Jesus kandan ukit kani panunggiringan, na mà din, 2“Iring kani tô pagpangulu ka Manama. Duwán sábbad harì na igimu ka dakál kalimudan su kasalán tô batà din mama. 3Igsugù din tô mga állang din ébô ulitan tô langun manubù na ágpasakupán din. Asal igéllé tô langun. 4Purisu igsugù katô harì tô ássa mga állang din ébô ulitan tô mga ágpasakupán din, ‘Na, igtaganà dán tô langun. Igiyó dán tô mga baka asta tô mga igpalambù nati, asta igtaganà dán tô ágkannán. Sadun kód dini ta ágkasalan.’ 5Asal ándà dan bánnal. Tô sábbad igsadun tun ta kandin kinamát, asta duwán igsadun tun ta kandin tindaan. 6Duwán mga manubù na igámmát, igirrayat asta igmaté katô mga állang din. 7Purisu tuu isókó tô harì, asta igpapid din tô mga sundalo din ébô matayan sikandan asta góbbón tô lunsud dan. 8Na, igkagi tô harì tun ta mga állang din, ‘Igtaganà dán tô ágkannán, asal dì ku gó pakannán tô mga manubù na tagnà igkagiyan ku. 9Purisu sadun kó tun ta mga dalan na marapung gukit, asta piddán yu tô langun manubù na kasumaran yu.’ 10Purisu igsadun tô mga állang din tun ta mga dalan, asta igpatákkás dan tô langun manubù na igsumar dan, agad madigár ó madat. Purisu ipánnù tô ágkasalan su marapung tô mga manubù na ilimud.

11“Na, ándà kadugé, igahu tô harì ébô tanggapán din tô mga manubù na ilimud tun ta ágkasalan. Igkita din tô sábbad manubù na ándà umpak iring katô gumpakán ka mga manubù na madun tun ta ágkasalan. 12Purisu iginsà tô harì kandin, ‘Rarak, manan ka dini ka na ándà umpak nu iring katô gumpakán ka mga manubù na madun tun ta ágkasalan?’ Asal ándà palang igtaba din. 13Purisu igkagi tô harì tun ta mga állang din, ‘Bagkás yu tô bállad din asta tô paa din, asta antug yu sikandin tun ta luwà tun ta kangittángngan ébô supakan. Tuu sumággó tô mga manubù dutun, asta kumurigát tô ngipán dan tingód katô kasakit dan.’” 14Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Tuu marapung tô mga manubù na ágtawarán ka Manama, asal tagsábbadé dád tô masakup.”

Insà tingód katô bayad ka buwis

Mat 22:15-22; Mar 12:13-17; Luc 20:20-26

15Na, igpalimudé tô mga Pariseo, asta igplano dan ka ándin tô insaán dan ki Jesus ébô duwán madimanda dan ukit katô taba din. 16Purisu duwán mga disipulu dan asta mga igpasakup tun ki Herodes na igpapid dan tun ki Jesus. Igkagi dan kandin, na mà dan, “Sir, isóddóran dé na ágkasarigan ka, asta ágtinurù ka katô kabánnalan tingód ka kakalyag ka Manama. Dì ka ágkapid ka panámdám ka mga manubù agad ándin tô bónnóng dan. 17Purisu uliti ké ka ándin tô panámdám nu. Atin ka mayad ké ka buwis tun ta emperador ka Roma, lumapas ké ka mga sugù ka Manama? Mému bayadan, ó dì mému?”

18Asal isóddóran i Jesus na madat tô kakalyag dan kandin. Purisu igkagi sikandin, na mà din, “Kéman yu ka nángngà tô áglumun yu tun ta saruwan ka Manama. Manan ka kuminnam kó kanak? 19Pakita yu kanak tô salapì na bayad yu katô buwis.”

Igpakita dan kandin tô salapì. 20Iginsà si Jesus, na mà din, “Sadan bónnóng asta ngadan tô igtagù nit salapì?”

21Igtaba sikandan, na mà dan, “Tô emperador ka Roma.”

Igkagi si Jesus, na mà din, “Purisu bággé yu tun ta emperador tô nángngà bággén yu tun ta emperador, asta bággé yu tun ta Manama tô nángngà bággén yu tun ta Manama.”

22Tô igdinág dan katô kagi din, isalábbuan dan, asta igpanó dan tikud tun kandin.

Insà tingód katô kantayan

Mat 22:23-33; Mar 12:18-27; Luc 20:27-40

23Ándà kadugé, duwán mga Saduseo na igpadani tun ki Jesus. Tô gó tô mga manubù na ágtinurù na dì manté puman tô mga manubù na inaté dán. Iginsà dan ki Jesus, na mà dan, 24“Sir, igsugù si Moises áknita tingód katô lumun katô mga mataladi gamama. Atin ka maté tô mama na ándà pa batà katô sawa din, tô kataladi din kailangan kumalyag katô sawa katô inaté, na ipag din na ibalu, ébô ukit kandin duwán mému batà para katô kataladi din na inaté.+ 25Na, duwán pittu mataladi gamama sayyan. Igkalyag tô kaké dan, asal inaté sikandin na ándà pa batà din. Purisu tô ikaduwa kataladi igkalyag katô bayi, 26asal magunawa tô inému tun kandin asta tun ta ikatállu sippang tun ta ikapittu. Tô tagsábbad-sábbad katô pittu mataladi na igkalyag katô bayi, inaté dan langun na ándà palang batà dan. 27Tun ta katapuriyan, inaté tô bayi. 28Na, ulit nu áknami. Atin ka manté puman tô mga manubù, sadan tun ta pittu mataladi tô bánnal duma katô bayi? Su igkalyag tô langun dan kandin.”

29Igtaba si Jesus, na mà din, “Duwán sayup yu, su ándà yu kagpátti tô kagi ka Manama na igsulat, asta ándà yu kasóddóri ka ándin tô lumun ka Manama ukit katô katulusan din. 30Tun ta kanté puman ka Manama katô mga manubù, dì dan dán pakalyagé, su iring dan dán katô mga panaligan ka Manama tun ta langit. 31Tingód katô kanté ka Manama ka mga manubù, iring na ándà kó gó basa kani kagi ka Manama ákniyu, na mà din,

32“‘Sakán tô Manama na ágpangadapán i Abraham, i Isaac, asta i Jacob.’+

Dì ágpangadap ka Manama tô mga manubù na ándà kantayan, asal tô mga manubù na duwán kantayan, tô gó tô ágpangadap ka Manama.”

33Tô igdinág tô ilimud mga manubù kani igtinurù din, tuu isalábbuan tô langun dan.

Tô sugù na tuu ágkailanganán

Mat 22:34-40; Mar 12:28-34; Luc 10:25-28

34Na, tô igdinág tô mga Pariseo na ándà ikataba tô mga Saduseo ki Jesus, igpalimudé dan puman asta igpadani dan tun ki Jesus. 35Duwán sábbad tun kandan na katig ágtinurù katô mga sugù. Kakalyag din na kuminnam sikandin minsà ki Jesus. Purisu iginsà sikandin, na mà din, 36“Sir, tun ta langun sugù ka Manama ukit ki Moises, ándin sugui tô tuu ágkailanganán?”

37Igkagi si Jesus, na mà din, “‘Ginawayi yu tô Áglangngagán na Manama yu tikud tun ta tibuk pusung yu, tikud tun ta tibuk kantayan yu, asta tikud tun ta tibuk panámdám yu.’+ 38Tô gó tô sugù na tuu ágkailanganán katô langun. 39Na, ni gó tô sugù na ikatalundug katô tagnà. ‘Ginawayi yu tô unawa yu na iring katô kaginawa yu katô ákniyu sarili.’+ 40Atin ka ágbánnalán yu ni duwa sugù ni, ágbánnalán yu tô langun sugù ka Manama asta mga kagi ka propeta ka Manama na igsulat sayyan.”

Insà tingód katô Mesiyas

Mat 22:41-46; Mar 12:35-37; Luc 20:41-44

41Tô ándà pa panó tô mga Pariseo, iginsà si Jesus kandan, na mà din, 42“Ándin tô panámdám yu tingód katô Mesiyas? Sadan tô kamónaan din?”

Igtaba sikandan, na mà dan, “Rubbad i David tô Mesiyas.”

43Igkagi si Jesus, na mà din, “Atin ka bánnal yan, manan ka igpakagi katô Ugis Espiritu si David na ágtawarán din na Áglangngagán din tô Mesiyas? Igsulat i David ni kagi ni,

44“‘Igkagi tô Manama tun ta Áglangngagán ku: Unsad ka kannun ta kawanan ku sippang ka manaluwa katô mga usig nu, asta pabánnalán ku sikandan áknikó.’+

45Purisu su si David tô igkagi na Áglangngagán din tô Mesiyas, pamánnun na tô Mesiyas tô rubbad i David?”

46Asal ándà palang manubù na ikataba ki Jesus. Tikud katô álló tô, ándà palang manubù na igkinnam iginsà kandin.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index