Search form

Mateo 22:23

Insà tingód katô kantayan

Mat 22:23-33; Mar 12:18-27; Luc 20:27-40

23Ándà kadugé, duwán mga Saduseo na igpadani tun ki Jesus. Tô gó tô mga manubù na ágtinurù na dì manté puman tô mga manubù na inaté dán. Iginsà dan ki Jesus, na mà dan,

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index