Search form

Mateo 23:13

Kéman dan ka nángngà tô áglumun dan

Mat 23:13-28; Mar 12:40; Luc 11:39-42,44,52; 20:47

13“Sikiyu mga Pariseo asta mga taratinurù ka sugù, kéman yu ka nángngà tô áglumun yu tun ta saruwan ka Manama. Makédu-édu kó! su ágdalangan yu tô mga manubù na pasakup tun ta pagpangulu ka Manama. Madat su ándà kó pasakup tun kandin, asal tuu pa madat su ágdalangan yu tô mga manubù na pasakup.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index