Search form

Tango 10

Sina Enjel ke Tate Vania a Konilius

1Sina manegna Rom, na ahagna a Konilius, ke mono i Sisaria. Imanea sina vunaghi koragna na boo i soldia kena kiloagna “Na boo gna i Itali.” 2Imanea duadia na komi tinoni kena mono kori vathegna kena boi Jiu, kari ena ghaghana bohea a God. Imanea ke keukemu puala tadia na komi tinoni Jiu kena kuma, me tarai hahali tagna God. 3Sina dani, nabagna tangi tolu kori hinaota, sina enjel nigna God ke tate vania me veleagna, “Konilius!” 4Imanea ke mataghu me buta vano tagna me velea, “Mane puhi, na hava ko magnahaghinia?”

Ma na Enjel ke veleagna, “A God ke totogo eimu ighoe eigna ighoe ko tarai hahali mo hera na rongo tadia na komi tinoni kena kuma. 5O vetulara vano kekeha mane i Jopa eigna kedana talangia mai sina mane na ahagna a Saimon Pita. 6Imanea ke mono duagna sina mane, ke ahagna mua a Saimon, na mane ke ado agutua kekeha fata kori ghuighuligna na kau. Vathegna imanea ke mono ghaghireigna na tahi.”

7Kori vido ke taveti au na enjel, a Konilius ke kilora mai itagna e rua nigna na mane agutu me sina nigna soldia. Na soldia iaani ke ghaghana bohea a God. 8A Konilius ke titiono vanira na komi fata na enjel ke veleagna, gi e vetulara vano i Jopa.

Pita ke Reghia na Salingau

9Na dani leghugna iangeni, nabagna hotaghi dani, tolu na mane iangeni kena taetaveti kori hangana mena mai gharania i Jopa. Kori vido iangeni, a Pita ke hadi popo i vathe bali tarai. 10Imanea ke rofo me haga vanga ghagna. Keana, kori vido kena kalitia na vanga, imanea ke reghia na salingau. 11Imanea ke reghia na maaloa ke hangavi, me reghia na fata ke vaghagna na pohe hutu kena uli horua kori thepa tagna e vati na kujukugna. 12Koragna na pohe hutu iangeni, sethe na thagi fata kaukagu ke mono, ma na komi poli, ma na komi doko, ma na komi thagi manu. 13Gi na ohai haghore ke veleagna, “Pita, o sokara hadi. Vathehera mo ghanira.”

14Keana a Pita ke velea, “Teo, Lod! Kori havigu doudolu, inau ku boi ghania sa fata ke lutia nimami na komi vetula ighami mara Jiu.”

15Ma na ohai haghore ke ghoi velea, “Na vunegna a God ke velea na komi fata iraani e toke vamua bali vanga, o saghoi velea na komi fata iraani e boi toke.” 16Na titiono iaani ke tolu horu maigna tagna a Pita, gi na pohe hutu ke ghoi tabiru hadi kori maaloa.

Pita ke Vano me Reghia a Konilius

17Kori vido a Pita ke toatogha eigna na ghaghanagna na salingau ke tate mai itagna, tolu na mane ke vetulara vano a Konilius kena pada ghohi na vathegna a Saimon. Imarea kena sokara kosigna na hagetha kori peogna na vathe. 18Gi ena huatia sina tinoni kori vathe, “A Saimon Pita ke mono eeni ba teo?” 19Kori vido a Pita ke talu hiohiroa mua na ghaghanagna na salingau, na Tarunga ke Tabu ke veleagna, “Tolu na mane kena mai hirogho. 20O vano horu itadia mo saghoi ghaghana ruarua na vano duadia, eigna inau ku vetulara mai eeni.”

21Gi a Pita ke horu vano itadia me velera, “Inau na mane koti hirou. Ehava gi oti mai?”

22Mi tolu mara kotolu veleagna, “A Konilius, na vunaghigna sina boo i soldia, ke vetulaghami mai. Imanea na mane jino me maimanihihia God. Ma na komi tinoni Jiu kena ghaghana bohea puala imanea. Sina enjel nigna a God ke veleagna gi keda kaegho ighoe bali atu kori vathegna eigna keda rongovia na hava koda velea ighoe.” 23Ma Pita ke velera eigna kedana haghe mai kori vathe bali nere kori bongi iangeni. Kori vuevugheigna, imanea mi kekeha tinonigna i Jopa kena vaututuni kena taveti duadia tolu na mane irangeni.

24Sina dani leghugna iangeni, imarea kena jufu i Sisaria. A Konilius ke kilora mai ghohi kori vathegna ara vikegna mara kulagna, mena pitua a Pita. 25Kori vido a Pita ke jufu vano, a Konilius ke torongaghi tuturu itagna me maimanihihia. 26Keana a Pita ke vasokaraghinia me veleagna, “O sokara hadi. Inau na tinoni vaghamu ighoe vamua.”

27Pita ma Konilius koro titiono kori vido koro haghe vano korai vathe tadia na komi tinoni ke kilora mai a Konilius. 28Gi a Pita ke velera, “Ighamu oti adoa ghohi, e boi jino kori nimami na komi vetula ighami mara Jiu kitida sighora ba mono duadia arahai kena boi Jiu. Keana a God ke tatelia vaniu ghohi e boi toke kuda toatogha kekeha tinoni kena boi naba kuda mono duadia. 29Iangeni na vunegna inau ku sasaa kuda mai kori vido imarea kena mai mena kaeu. Ikeagaieni inau ku magnahaghinia kuda adoa na vunegna ko kaeu bali mai.”

30Ma Konilius ke haghore tughua, “Iaani na vatolugna na dani leghugna na dani inau ku tarai kori vathegu kori tangi tolu. Sa fata vano keari, sina mane ke siasilada nigna na poko ke sokara mai i naghogu. 31Me veleu, ‘God ke rongovia nimua na tarai me reghia na haehathe ko eia tadia na komi tinoni kena kuma. 32Mo vetulara vano kekeha mane i Jopa eigna kedana talangia mai sina mane na ahagna a Saimon Pita. Imanea ke mono duagna sina mane, ke ahagna mua a Saimon, ke agutua kekeha fata kori ghuighuligna na kau. Vathegna imanea ke mono ghaghireigna na tahi.’ 33Iangeni na vunegna inau ku vetulara atu saisami e tolu na nigua mane agutu, me toke puala ighoe ko mai. Ikeagaieni, ighami gougovu kiti haidu eeni kori matagna a God bali rongovia na komi fata a Lod ke velegho eigna koda titionoa itamami.”

Nigna na Titiono a Pita vanira Mara kena boi Jiu

34Gi Pita ke titiono vanira vaghagna iaani, “Ikeagaieni inau ku thaothadoghagna ghohi, na komi tinoni gougovu ke nanaba vamua kori matagna God. 35A God ke totogo eidia na komi tinoni gougovu kori maramagna kena ghaghana bohea mena eia na komi fata ke jino. 36Ighamu koti adoa ghohi na rorongogna a God ke vetula tadia mara i Israel. Iangeni na Rorongo ke Toke ke velea na komi tinoni kedana tangomana na mono kori soleana duagna a God eigna na hava ke eia a Jisas. Ma Jisas ke vunaghi pungusira na komi tinoni gougovu. 37Moti adoa mua na hava ke tate mai kori provins i Jiudea, turughu kori meleha i Galili leghugna a Jon ke velera na komi tinoni eigna kedana siuvitabu. 38Na hava ke tate mai ke vaghagna iaani. A God ke hea Jisas gna Nasaret na Tarunga ke Tabu ma na mana. Govu, gi imanea ke taveti vano tadia sethe na meleha bali eia na komi fata ke toke me vatoke tabirura arahai kena papara saragna na mana nigna a Satan. A Jisas ke tangomana na eiagna iaani eigna a God ke mono duagna.

39“Ighami mara na vetula gougovu kiti reghia na komi fata gougovu ke eia imanea i Jerusalem mi tadia na komi meleha i Israel. Imarea kena vathehea kori ghaibabala, 40keana kori vatolugna na dani a God ke vasokara tabirua me lubatira kekeha tinoni eigna kedana reghia. 41Boi na komi tinoni gougovu kena vaututuni kena reghia, keana ighami mara na vetula vamua ke kidi vahighami a God bali titiono vanira na komi tinoni eigna imanea. Ighami na komi tinoni kiti vanga miti kou duagna a Jisas leghugna ke sokara tabiru kori thehe. 42Ma Jisas ke veleghami eigna kitida titionoa na Rorongo ke Toke tadia na komi tinoni gougovu miti velera imanea na mane ke vahia a God eigna keda fatera arahai kena havi mua ma arahai kena thehe ghohi. 43Ma na komi profet gougovu kena risoa eigna imanea tadia na komi Rioriso ke Tabu. Imarea kena risoa gi arahai kena vaututunia a Vahavi, a God keda talutavogha na komi paluhadia eigna na hava keda eia a Vahavi.”

Na Tarunga ke Tabu ke Haghevira na Mara kena boi Jiu

44Kori vido a Pita ke talu haohaghore mua, na Tarunga ke Tabu ke haghevira na komi tinoni kena rorongo itagna. 45Na komi tinoni Jiu kena vaututuni kena mai duagna Pita kena vere nidia puala eigna God ke hera ghua na Tarunga ke Tabu tadia arahai kena boi Jiu. 46Mara Jiu kena mono ngengeni kena adoa a God ke hera na Tarunga ke Tabu eigna kena rongovira imarea kena haohaghore tadia na komi haghore nidia arahai tavogha mena veletokea God.

Ma Pita ke velera mara Jiu, 47“Na komi tinoni iraani, a God ke hera na Tarunga ke Tabu vaghagna vamua ke heghita ighita. Teo ahai keda velea e boi jino katida siuvitabura.” 48Gi a Pita ke velera eigna kedana siuvitabu kori ahagna Jisas Krais. Leghugna kena siuvitabu, imarea kena kaea Pita eigna keda mono duadia kekeha dani mua.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index