Search form

Tango 10:38

38Na hava ke tate mai ke vaghagna iaani. A God ke hea Jisas gna Nasaret na Tarunga ke Tabu ma na mana. Govu, gi imanea ke taveti vano tadia sethe na meleha bali eia na komi fata ke toke me vatoke tabirura arahai kena papara saragna na mana nigna a Satan. A Jisas ke tangomana na eiagna iaani eigna a God ke mono duagna.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index