Search form

Tango 12

King Herod Agripa ke Vaparara Mara Kiloau

1Kori vido iangeni, a King Herod Agripa ke vaparara kekeha tinoni kiloau. 2Imanea ke velera mara na soldia eigna kedana vihukia na luagna a Jemes, a tahigna a Jon. 3Kori vido a Herod ke reghira mara puhidia mara Jiu kena magnahaghinia na hava ke eia, imanea ke thotia a Pita. Imanea ke eia iaani kori vido mara Jiu kena eia na Laulahugna na Bred ke Teo sa Isi Ikoragna.+ 4Imarea kena boa kori vathe tatari me vati na boo i soldia kena kaekalea. E vati na soldia kena mono itagna sina boo. Herod ke toatogha keda fatea a Pita naghodia mara Jiu leghugna na Laulahugna na Thovoliungi.+ 5Kori vido ke mono a Pita korai vathe tatari, na komi tinoni kiloau kena tarai heta tagna God eigna imanea.

God ke Vetula na Enjel bali Vamamaluha a Pita

6Kori bongi gi e jufu mai na dani a Herod keda fatea imanea, a Pita ke nere hotaghidia e rua na soldia. Rua na sen koro taria kori limagna a Pita gi oro taria kori limadia. Kekeha soldia mua kena kaekalea na hagethagna na vathe tatari. 7Sa fata vano keari, sina enjel nigna a Lod ke tate mai ma na laema ke raraha kori vido ke mono a Pita. Na enjel ke chokua kori sokugna me raraia. Imanea ke veleagna, “O saisami mo sokara hadi!” Kori vido vamua iangeni, e rua na sen ke sikili horu kori limagna a Pita. 8Gi na enjel ke veleagna, “O vahaghea nimua na poko ma na sadol.” Pita ke eia iangeni gi na enjel ke velea mua, “O vahaghea nimua na oopo mo leghuu inau.” 9Pita ke leghua na enjel, keana a Pita ke toatogha ke maumaturungita vamua me boi adoa na komi fata ke eia na enjel ke pukuni tutuni. 10Iromara koro taetaveti liungia ghohi e rua na boo i soldia moro mai kori hagetha ke aian kori naghogna na peogna na vathe tatari. Ma na hagetha iangeni ke hangavi ghehegna moro taveti au i kosi. Iromara koro taetaveti vano sina ghathi vido iso kori hangana, gi na enjel ke saisami taveti sania.

11Kori vido iangeni a Pita ke thaothadoghagna na hava ke tate mai me velea, “Ikeagaieni inau ku pukuni adoa a Lod ke vetula nigna na enjel bali vahaviu tagna Herod ma na komi fata kena haga eia itagua mara puhidia mara Jiu.”

12Kori vido a Pita ke thaothadoghagna a God ke vamaumaluha, imanea ke vano kori vathegna a Meri, idogna a Jon Mak. Sethe na tinoni kena vaututuni kena haidu ngengeni mena tarai. 13A Pita ke kiokido kori hagethagna na peogna na vathe, ma na vaivine mathangani ke agutu kori vathe iangeni, na ahagna a Roda, ke mai bali hangavia na hagetha. 14Keana kori vido ke rongovia na haghoregna a Pita, iia ke totogo nigna puala me havaghinia na hangaviagna na hagetha. Iia ke ghoi raghe tabiru korai vathe me velea, “Pita ke sokara kori hagethagna na peo!”

15Keana imarea kena boi vaututunia mena veleagna, “O mee!” Keana na vunegna iia ke talu hetaghagna, imarea kena velea, “Da na enjel bali reireghia a Pita+ ke mai.”

16Pita ke talu kiokido mua mena ghieghilei hangavia na hagetha vania. Kori vido kena reghia, imarea kena vere nidia puala. 17Gi Pita ke tuhu hadia na limagna eigna kedana bughoro, me velera na hava ke eia a Lod kori hati auagna kori vathe tatari. Imanea ke velera eigna kedana titionoa na fata iaani tagna Jemes ma na komi tinoni kena vaututuni. Gi a Pita ke taveti au me vano tagna na meleha ke tavogha.

18Kori vuevugheigna hadi, mara na soldia kori vathe tatari kena hahi hehedia puala eigna na hava ke pada a Pita. 19Herod ke velera komi nigna na soldia eigna kedana hiroa a Pita kari ena boi pada. Imanea ke huatira na komi soldia kena kaekalea a Pita, gi e velera kekeha soldia tavogha eigna kedana hatira vano bali vathehera. Leghugna iangeni a Herod ke taveti au i Jiudea me vano i Sisaria me mono ngengeni sina vido.

God ke Vathehea a Herod

20Herod ke dikatagna puala tadia na komi tinonidia i Taia mi Saidon. Na vunegna ghadia na vanga na komi tinoni iraani ke mai kori meleha a Herod ke vunaghi pungusia, imarea kena vetulara vano kekeha mane puhi tagna a Herod eigna kedana vajinoa na ririhu varihotaghidia. Keana imarea kena kidi vano tagna Blastus, sina mane puhi ke agutu vania a Herod. Imarea kena kaea imanea eigna keda hathera, mi manea ke hiira. 21Kori dani imanea ke talua bali eia na haidu duadia mara puhidia i Taia mi Saidon, a Herod ke vahaghea nigna na naghoi poko me nohe kori sapegna na king. Gi imanea ke eia na titiono itadia. 22Na komi tinoni kena rorongo itagna kena ghuu hadi vaghagna iaani, “Na mane iaani sina ghod, boi na tinoni!”

23Kori vido vamua iangeni, sina enjel nigna God ke vavahaghia Herod eigna imanea ke boi velera na komi tinoni eigna kedana maimanihihia a God vamua. Boi hau leghugna iangeni na komi poipoli kena ghania me thehe.

24Na haghoregna a God eigna a Jisas ke rongoragha tadia na komi meleha me sethe na tinoni kena vaututuni.

25Leghugna a Banabas ma Sol koro hera na komi tinoni kiloau i Jerusalem nidia na rongo dotho mara i Antiok, romara koro tabiru vano i Antiok. Moro hatia a Jon Mak duadia.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index