Search form

Tango 13

Mara Kiloau i Antiok kena Vahira a Banabas ma Sol

1Kekeha profet mi kekeha tinoni velepuhi kena mono tadia na komi tinoni kiloau i Antiok. Kekeha itadia a Banabas, Saimon, (kena kiloagna na mane jongo), Lusius (eigna Sairin), Sol, ma Manain (imanea ke hutu hadi duagna a King Herod Antipas kori vathegna). 2Sina dani, kori vido mara iraani kena tarai mena sota kori vanga, na Tarunga ke Tabu ke velera, “Oti vahira a Banabas ma Sol bali eia na agutu ku vahira koroda eia.” 3Kori vido kena vagovua na tarai ma na sota, imarea kena taofira a Banabas ma Sol, gi ena vetulara au.

Banabas ma Sol koro Vano kori Moumolu i Saiprus

4Leghugna na Tarunga ke Tabu ke vetulara au Banabas ma Sol, iromara koro taveti vano kori meleha i Selusia. Gi oro hahaghe kori vaka moro vano kori moumolu i Saiprus. 5Kori vido koro torongaghi vano kori meleha i Salamis, iromara koro vano kori vathe haidu nidia mara Jiu moro titionoa na haghoregna a God eigna a Jisas. A Jon Mak ke taveti duadia bali hathera kori agutu.

6Imarea kena taveti vano sethevu i moumolu mena jufungia na meleha i Pafos. Ingengeni iromara koro pada sina mane Jiu, na ahagna a Bajisas. Imanea sina mane ke eia na komi thagi tiatidatho mi manea na profet piapilau. 7Imanea a kulagna a Segius Paolus, sina mane ke thaothadogha puala ke Primia kori moumolu iangeni. Na Primia ke kilora mai a Banabas ma Sol eigna ke magnahaghinia na rongoviagna na haghoregna God eigna a Jisas. 8Kari Bajisas (kena kiloagna Elimas kori haghore Grik) ke sokara pungusira a Banabas ma Sol eigna ke bosi magnahaghinia a Segius Polas keda vaututunia a Jisas. 9Kori vido iangeni, a Sol, kena kiloagna mua Pol, ke vonungia na Tarunga ke Tabu. Imanea ke rei vano tagna Elimas 10me veleagna, “Ighoe a dathegna a Satan! Ighoe ke vonungigho na komi thagi piapilau ma na komi puhimu ke dika mo thevuioka tagna na komi fata ke toke. Ighoe teo koda soto na pilungiagna kililia na komi velepuhi ke tutuni eigna a Lod. 11Na vunegna iangeni a God keda vaparagho. Ighoe koda doa mo boi tangomana koda reghia na rarahagna na aho tagna kekeha dani.” Kori vido vamua iangeni, vaghagna imanea ke mono koragna na kovesa ke puni me doa na matagna. Imanea ke hai taetaveti memee kilili me hiroa sa tinoni keda tangolia na limagna bali batua. 12Kori vido ke reghia na hava ke pada a Elimas, na Primia ke vaututuni eigna ke vere nigna puala tagna na komi velepuhi eigna a Lod.

A Pol ma Banabas koro Mono i Antiok kori Provins i Pisidia

13A Pol ma arahai kena taveti duagna kena hahaghe kori vaka i Pafos mena vano i Pega, sina meleha kori provins i Pamfilia. Ingengeni a Jon Mak ke taveti sanira a Banabas ma Pol me tabiru i Jerusalem. 14Romara koro au sania i Pega moro taetaveti vano i Antiok kori provins i Pisidia. Kori Sabat romara koro vano haghe moro nohe kori vathe haidu nidia mara Jiu. 15Leghugna kena ijumia na komi vetula nigna Moses ma na komi Rioriso ke Tabu nidia na komi profet, mara kena baubatu kori tarai kena vetula vanoa sina tinoni itadia romara. Imanea ke velera, “Ara kulamami, gi koroda magnahaghina na veleghamigna sa titiono keda hatheghami, mai moro titiono vanighami.”

16Gi a Pol ke sokara hadi me tuhu hadia na limagna eigna kedana bughoro na komi tinoni. Gi e velera, “Ighamu mara Israel, mi ghamu mara koti boi Jiu koti maimanihihia God, oti vaovarongo mai itagua! 17Nida a God ighita na komi tinonidia Israel ke vahira ara hutuda, me vahetara me vasethera kori vido kena mono i Ijip. Kori nigna na mana ke heta, a God ke batura au kori meleha iangeni. 18Toke imarea kena huhughua sethe na maghavu, imanea ke mono duadia kori meleha ke gou koragna e rua tutughu na vinogha. 19Gi a God ke vadiadikalara e vitu na vike kena mono i Kenan, me heghita ighita mara Israel na meleha iangeni eigna katida tonogna. 20Turughu kori maghavu ara hutuda kena vano i Ijip me ghieghilei jufu na maghavu ara dathedia kena mono toke i Kenan, vaghagna e vati na hathangatu me lima hangavulu na vinogha.

“Leghugna iangeni a God ke vahira na koi vunaghi eigna kedana vunaghi pungusira ara hutuda me ghieghilei laba mai na maghavugna a profet Samuel. 21Gi na komi tinoni kena kaea a God eigna keda hera na king, ma God ke hera a Sol, dathegna a Kis. Imanea na vikegna a Benjamin me vunaghi pungusira mara i Israel e rua tutughu na vinogha. 22Gi a God ke vagovua a Sol me vahia a Deved eigna keda nidia na king. Iaani na hava ke velea God eigna a Deved, ‘Inau ku reghia a Deved, dathegna Jesi, sina mane ke pukuni leghua nigua na vanohehe. Imanea keda eia na komi fata gougovu ku magnahaghinia keda eia.’

23“I hau a God ke taluhaghorea gi sina mane kori vikegna Deved keda havi mai, mi manea keda vahavira na komi tinonidia Israel. Ma na mane iangeni a Jisas. 24Gi e turughua nigna na agutu a Jisas, a Jon Siuvitabu ke titionoa tadia na komi tinonidia Israel eigna kedana tughua na havidia ke koakoa mena siuvitabu. 25Kori vido a Jon ke gharani vagovua ghohi nigna na agutu, imanea ke huatira na mavitu, ‘Ehava? Ighamu koti toatogha inau a Vahavi? Inau u boi imanea! Keana imanea keda mai leghugu. Inau ku bosi naba kuda hati aua nigna na sadol.’

26“Ighamu na vikegna Ebraham, mi ghamu koti boi Jiu koti ghaghana bohea a God, oti vaovarongo toetoke mai! A God ke vetula maia itada ighita gougovu na rorongogna na puhi imanea ke vamamaluhara na komi tinoni kori koakoa. 27Na komi tinoni Jiu i Jerusalem ma arahai kena batura kena boi ghithatha a Jisas a Vahavi. Mena boi thaothadoghagna na komi haghore kena risoa mara na profet eigna a Krais kena ijumia leuleghu Sabat. Na vunegna iangeni, kori vido kena fatea a Jisas bali vathehea, imarea kena eia vamua vaghagna mara na profet kena kidi vele aua ghohi i hau. 28Toke kedana boi pada aua sa fata dika ke eia ke nabagna na vatheheagna, imarea kena kaea a Pailat eigna keda vathehea. 29Leghugna kena ei govua ghohi tagna a Jisas na komi fata gougovu mara na profet kena risoa eigna na theheagna, kekeha ara kulagna a Jisas kena hati horua na tonogna kori ghaibabala mena boa kori luma. 30Keana a God ke vahavi tabirua kori thehe! 31Me sethe na maghavu imanea ke tate vanira arahai kena taetaveti duagna turughu i Galili me jufu i Jerusalem. Mi keagaieni imarea kena titiono eigna imanea tadia na komi tinonidia i Israel.

32“Ikeagaieni roghami a Banabas kuru mai eeni bali titionoa itamiu na Rorongo ke Toke eigna na taluhaghore a God ke velera ara hutuda i hau. 33Ma God ke eia vanighita na hava ke taluhaghorea eigna ke vasokara tabirua ghohi a Jisas kori thehe. Vaghagna ke velea na varuai Psalm,

‘Ighoe a dathegu,

Ikeagaieni inau ku tateli aua inau a Tamamu.’

34God ke vahavi tabirua a Jisas kori thehe me teo keda ghoi thehe mua. Iaani na hava ke velea a God,

‘Inau kuda vatokeghamu ighamu nigua na komi tinoni

vaghagna ku taluhaghorea bali vatokea a Deved.’

35Tagna sina Psalm mua a Deved ke velea,

‘Ighoe koda boi lubatia na tonogna nimua na Mane Tabu gi keda boto.’

36“A Deved ke boi titionoa ghehegna kori na Psalm iangeni, eigna leghugna ke vagovua na agutu a God ke magnahaghinia keda eia kori havigna, Deved ke thehe mi marea kena gilua kori beku nidia ara vikegna ma na tonogna ke boto. 37Teo, Deved ke titionoa ahai a God ke vahavi tabirua kori thehe. Na tonogna imanea ke boi boto.

38“Ara kulagu, oti thaothadoghagna na hava ku veleghamu ikeagaieni. A God ke tangomana na talutavoghagna na komi paluhamiu tagna na hava ke eia a Jisas. 39Na komi vetula nigna a Moses ke boi tangomana na vamamaluhaghamugna kori koakoa, kari ahai ke vaututunia a Jisas, a God ke vamamaluha kori koakoa. 40Reireghi toke ghamu eigna keda boi fateghamu a God vaghagna ke velea tadia na komi rioriso nidia mara na profet,

41‘Rorongo toetoke, ighamu na komi tinoni koti haghore diadikala na hava ku velea.

Oti vere moti thehe,

Eigna inau kuda eia sina fata kori vido koti talu havi mua.

Gi sa tinoni keda titionoa na fata iangeni itamiu,

teo kotida vaututunia.’”

42Kori vido a Pol ma Banabas koro turughu taveti au kori vathe haidu, na komi tinoni kena kaera eigna koroda ghoi tabiru mai tagna na Sabat keda mai bali titionoa mua eigna na komi fata iraani. 43Leghugna na tarai, sethe mara kena Jiu me kena boi Jiu kena ghaghana bohea a God, imarea kena leghura Pol ma Banabas. Romara koro vaheta na ghaghanadia eigna kedana talu leghua na rorongogna a God ke hera eigna ke dothovira.

44Kori vido ke jufu mai na Sabat iangeni, haga mara gougovu kori meleha iangeni kena mai bali rongovia na rorongogna a Lod eigna a Jisas. 45Kori vido mara puhidia mara Jiu kena reghia iaani, imarea kena tahotha puala. Imarea kena vele houhorua a Pol mena haghore pungusia na komi titiono ke titionoa. 46Pol ma Banabas koro boi mataghu moro velera, “God ke magnahaghinighami kuruda kidi titionoa na Rorongo ke Toke eigna a Jisas itamiu ighamu mara Jiu. Keana ighamu koti bosi magnahaghinia na vaututuniagna. Iaani ke tateli aua gi ighamu koti boi naba na hatiagna na havi ke teo na govugna. Na vunegna iangeni, kori vido kuru mono mua eeni, iroghami kuruda vano vamua tadia mara kena boi Jiu. 47A Lod ke veleghami kuruda eia iaani kori vido ke velea,

‘Inau ku talugho eigna koda vaghagna na lui tadia mara kena boi Jiu.

Tadia na komi tinoni gougovu kori maramagna ighoe koda titionoa na hava ku eia bali vahavira.’”

48Kori vido mara kena boi Jiu kena rongovia iaani, imarea kena totogo puala mena veletokea a God eigna nigna na rorongo. Ma arahai a God ke vahira ghohi eigna kedana hatia na havi ke teo na govugna, imarea kena vaututuni. 49Ma na rorongogna a Lod ke taveti au tadia na komi meleheha ke gharania i Antiok.

50Gi mara puhidia mara Jiu kena vano tadia kekeha auboro kena boi Jiu kena ghaghana bohea a God mi kekeha mara puhidia na meleha iangeni. Imarea kena velera kekeha titiono eigna imarea kedana dikatadia tadia a Pol ma Banabas. Gi ena velera na komi tinoni eigna kedana vaparara mi marea kena pajira au kori meleha iangeni. 51Kori vido koro taveti au, iromara koro rasu aua na thepa ke thangu kori naedia bali tatelia vanira a God keda fatera. Gi oro taveti vano kori meleha i Ikonium. 52Na komi tinoni kena vaututuni i Antiok kori provins i Pisidia kena totogo puala ma na Tarunga ke Tabu ke vonungira.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index