Search form

Tango 18

A Pol kori Meleha i Korin

1Leghugna ke titiono vanira na komi tinoni kori boo Ariopagus, a Pol ke taveti au i Atens me vano i Korin. 2Ingengeni imanea ke pada Akuila, sina mane Jiu ke havi kori provins i Pontus. Imanea duagna a Prisila, a taugna, koro eu mai kori meleha i Rom i Itali eigna na King gna i Rom, a Klodius, ke velera mara Jiu eigna kedana taveti au kori meleha iangeni. Pol ke vano reghira a Akuila ma Prisila, 3ma na vunegna roira koro agutua na komi vathe tapole bali salemua vaghagna ke eia a Pol, imanea ke mono duadia mena sakai agutu. 4Leuleghu Sabat a Pol ke vano kori vathe haidu me titiono duadia na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu ngengeni eigna kedana vaututunia a Jisas.

5Leghugna a Sailas ma Timoti koro taveti au i Masedonia moro mai tagna a Pol, a Pol ke talua na agutu na komi vathe tapole. Leuleghu dani imanea ke titiono vanira mara Jiu a Jisas a Vahavi. 6Keana kori vido mara Jiu kena sokara pungusia a Pol mena haghore diadikala, imanea ke taporia aua na garugna na thepa ke mono kori nigna na pohe eigna kedana adoa imanea keda boi mono mua duadia. Gi e velera, “Na fate ma na papara a God keda eia vanighamu, imanea keda eia eigna na palahamiu vamua. Bosi tangomana nimiu kotida torou inau ku boi veleghamu na rorongogna a God. Kori vido ku talu mono mua i Korin, inau kuda vano tadia na komi tinoni kena boi Jiu vamua.”

7Gi a Pol ke taveti au kori vathe haidu iangeni me vano kori vathegna sina mane na ahagna a Titius Justus. Imanea boi na mane Jiu kari e ghaghana bohea a God. Na vathegna imanea ke mono hilighagna na vathe haidu. 8Na ahagna na mane ke baubatu kori vathe haidu nidia mara Jiu iangeni, a Krispus. Imanea duadia na komi tinoni gougovu kena mono kori vathegna kena vaututunia a Lod Jisas. Me sethe mua na tinonigna i Korin kena vaovarongo tagna a Pol mena vaututuni mena siuvitabu.

9Tagna sina bongi a Lod ke tate vania a Pol kori salingau me veleagna, “O saghoi mataghu. O titiono eigu inau hahali mo saghoi soto. 10Eigna inau duamu me teo ahai keda eighogna sa fata eigna sethe na tinoni kori meleha iaani kedana vaututuniu gi koda talu titionou.” 11Ma Pol ke mono i Korin sina vinogha me ono na vula, me velepuhira na komi tinoni na haghoregna God.

12Kori vido a Galio ke Primia kori provins i Akaia, kekeha mara Jiu kena sakai vano mena thotia a Pol. Gi ena hatia vano tagna a Galio kori vido bali fate, 13mena veleagna, “Iaani na mane ke velera na komi tinoni eigna kedana maimanihihia a God kori puhi ke boi lubatia nimami na komi vetula.” 14Kori vido a Pol ke haga turughu haghore vanira mara Jiu, a Galio ke velera, “Gi ighamu mara Jiu kotida velea na mane iaani ke eia sa fata ke boi jino kori vetulagna na gaumane i Rom, e jino vamua kuda rorongo itamiu. 15Keana na vunegna ighamu koti rihu haohaghore vamua eigna na komi haghore ma na komi aha ma na komi nimiu vetula, ighamu ghehemiu kotida vajinoa. Inau u boi sasaa na vajinoagna na komi fata vaghagna iaani!” 16Gi a Galio ke vetulara au tagna na vido bali fate. 17Gi na komi tinoni kena thotia a Sostenes, na mane ke baubatu kori vathe haidu, mena tupia naghogna na vido bali fate. Galio ke adoa iaani kari e boi eia sa fata.

A Pol ke Ghoi Tabiru kori Meleha i Antiok

18A Pol ke mono hau sina vido i Korin duadia mara kena vaututuni. Gi e taveti sanira me vano i Senkria duadia a Prisila ma Akuila. Ingengeni, a Pol ke ghothahia na sesehugna na ulugna leghuagna na puhidia mara Jiu eigna ke eia sina taluhaghore vania a God. Leghugna iangeni, imarea kena hahaghe kori vaka bali vano i Siria. 19Na vaka ke kidi vano i Efesus ma a Pol ke livura horu a Prisila ma Akuila ngengeni. Kori vido a Pol ke mono i Efesus, imanea ke vano kori vathe haidu nidia mara Jiu me titiono duadia. 20Imarea kena kaea eigna keda mono kekeha dani duadia, keana imanea ke boi hiira. 21Keana, kori vido a Pol ke taveti au itadia, imanea ke velera, “Gi keda nigna na vanohehe a God, inau kuda ghoi tabiru mai itamiu.” Gi e vano hahaghe kori vaka me taveti au i Efesus.

22Kori vido ke torongaghi vano i Sisaria, a Pol ke taveti vano i Jerusalem me reghira na komi tinoni kiloau ngengeni. Leghugna iangeni, imanea ke ghoi vano i Antiok. 23A Pol ke mono kekeha dani ingengeni, gi e taetaveti vano tadia kekeha meleha kori nohi i Frijia mi kekeha meleha mua kori provins i Galesia. Imanea ke vaheta nidia na vaututuni na komi tinoni kiloau ngengeni.

Na Agutu ke Eia a Apolos

24Kori vido iangeni, sina Jiu ke havi i Aleksandria ke torongaghi mai i Efesus. Na ahagna a Apolos. Imanea sina mane ke adoa puala na puhi bali titiono me pukuni thaothadoghagna na komi Rioriso ke Tabu. 25Kekeha tinoni kena velepuhiagna ghohi na rorongogna a Lod, ma Apolos ke magnahaghinia puala na titiono eigna a Jisas tadia na komi tinoni. Na hava imanea ke velepuhi eigna a Jisas e tutuni, keana imanea ke adoa vamua eigna na siuvitabu a Jon ke velepuhira na komi tinoni. 26Apolos ke vano kori vathe haidu nidia mara Jiu me boi mataghu na titiono itadia. Kori vido a Prisila ma Akuila koro rongovia imanea, iroira koro kaea eigna keda mai kori vathedia. Gi oro titiono vania kekeha fata ke boi adoa mua imanea eigna na rorongogna a Jisas.

27Apolos ke magnahaghinia keda vano kori provins i Akaia ma na komi tinoni kiloau i Efesus kena vaheta na ghaghanagna. Imarea kena risoa sina letasi itadia na komi tinoni kiloau ngengeni, mena velera eigna kedana kaliti toetokea. Na komi tinoni kiloau i Akaia kena vaututunia ghohi a Jisas eigna nigna na dotho a God vanira. Kori vido ke torongaghi i Akaia, Apolos ke hathera puala. 28Imanea ke rihu haohaghore duadia mara Jiu naghodia na komi tinoni me tateli aua imarea kena hahi. Imanea ke titiono vanira na komi fata tadia na komi Rioriso ke Tabu kena tatelia a Jisas a Vahavi.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index