Search form

Tango 19

A Pol ke Tabiru i Efesus

1Kori vido a Apolos ke mono i Korin, a Pol ke taetaveti kori na hangana ke vano hotaghigna na provins i Esia me jufu i Efesus. Ingengeni imanea ke padara kekeha mane kena vaututuni 2me huatira, “Ehava? Kori vido koti vaututuni, oti hatia ghohi na Tarunga ke Tabu na?”

Imarea kena veleagna, “Teo. Ighami kiti boi rongovia sa titiono eigna na Tarunga ke Tabu.”

3Ma Pol ke huatira, “Na siuvitabu ke hava koti hatia na?”

Imarea kena veleagna, “Na siuvitabu a Jon ke velepuhira na komi tinoni.”

4Pol ke velera, “Jon ke siuvitabura arahai kena tughua na havidia ke koakoa. Imanea ke velera na komi tinoni eigna kedana vaututunia na mane keda mai leghugna. Ma na mane iangeni a Jisas.”

5Kori vido kena rongovia iaani, imarea kena siuvitabu kori ahagna a Lod Jisas. 6Gi a Pol ke taboa na uludia ma na Tarunga ke Tabu ke haghevira. Imarea kena haohaghore tadia na komi haghoredia arahai tavoghoa mena vele aua na rorongo ke hera na Tarunga ke Tabu. 7Da haga salaghe rua na mane kena siuvitabu.

8Koragna e tolu na vula, Pol ke vano hahali kori vathe haidu me boi mataghu na titiono tadia na komi tinoni Jiu. Imanea ke titiono duadia eigna kedana thaothadoghagna na puhi a God ke vunaghi pungusira nigna na komi tinoni. 9Keana kekeha tinoni ngengeni kena pono puala na uludia. Imarea kena bosi magnahaghinia kedana vaututuni mena velera na mavitu na komi fata ke dika eidia arahai kena leghua na Hangana ke Tutuni. Na vunegna iangeni, a Pol ke taveti au kori vathe haidu iangeni me hatira duagna na komi tinoni kena vaututuni. Imarea kena vano tagna na vathe bali velepuhi nigna a Tiranus mena titiono ngengeni leuleghu dani 10koragna e rua na vinogha. Na vunegna iangeni, sethe na tinoni Jiu me sethe na tinoni kena boi Jiu kena mono kori provins i Esia kena rongovia na haghoregna a Lod.

Na komi Dathegna Mane a Skeva

11A God ke hea a Pol na mana eigna keda eia na komi reghithehe ke hutu. 12Kekeha tinoni kena hatia na agesipu ma na vidoi pohe a Pol ke tangolia mena boa vanoa kori tonodia arahai kena vahaghi. Kori vido kena eia iaani, na komi tinoni kena vahaghi kena toke tabiru ma na komi tidatho ke taveti au itadia.

13Kekeha mara Jiu kena taveti vano tadia na komi meleha bali gigi aura na komi tidatho. Imarea kena pipilia na gigi auragna kori ahagna a Lod Jisas. Imarea kena velea, “Kori ahagna a Jisas ke titionoa a Pol, o taveti au!” 14Sina mane ke nagho tadia mara na pris, na ahagna a Skeva, ke mono e vitu na dathegna mane kena eia na puhi iaani. 15Sina dani kori vido imarea kena pipilia na gigi auagna na tidatho, na tidatho ke haghore tughura, “Inau ku adoa a Jisas mu adoa mua a Pol, kari arahai ighamu na?” 16Gi na mane ke haghevia na tidatho ke sogala popodia me tupira. Na vunegna na mane iangeni ke pukuni diadikalara, imarea kena ghogho au kori vathe. Imarea kena soesole ma na komi tonodia ke ngeso.

17Na komi tinoni Jiu ma na komi tinoni kena boi Jiu i Efesus kena rongovia na rorongo iaani, mena mataghu nidia puala. Mena ghaghana bohea puala na ahagna a Lod Jisas. 18Sethe na tinoni kena eu vaututuni kena mai tadia na komi tinoni kiloau mena tuturi aura na komi fata dika kena eia. 19Kekeha itadia kena eia na komi thagi tiatidatho ke dika kena hatia maia nidia na komi buka tiatidatho mena pughulira kori matadia na komi tinoni. Na voligna na komi buka iangeni e lima hangavulu na toghai siliva.+ 20Na vunegna na komi fata ke toke iraani, na rorongogna a Lod ke taveti au tadia sethe na meleha me sethe na tinoni kena vaututuni.

Na Rihu Hutu i Efesus

21Leghugna na komi fata iraani, a Pol ke toatogha keda vano i Jerusalem kari imanea keda kidi vano tadia e rua na provins i Masedonia mi Akaia. Imanea ke velea, “Leghugna iangeni, inau kuda vano i Rom.” 22A Pol ke kidi vetulara vano i Masedonia e rua na nigna mane haehathe, a Timoti ma Erastas. Kari imanea ke talu mono ghehegna sina vido mua kori provins i Esia.

23Kori vido iangeni, na riurihu hutu ke mono i Efesus eigna na Rorongo ke Toke. 24Sina mane ngengeni, na ahagna a Demitrius, ke agutua na komi vathe iso kori silva. Na dodorogna na komi vathe irangeni ke nanaba vamua kori vathe bali maimanihihia na ghod vaivine kena kiloagna a Atemis.+ Arahai kena agutu vania a Demitrius kena hatia na rongo hutu. 25A Demitrius ke kilora haidu komi nigna na mane agutu ma arahai kena eia na agutu ke nanaba kori nigna na agutu gi e velera, “Ara kulagu, ighamu oti adoa ghohi ighita kati hatia na rongo hutu kori na agutu kati eia iaani. 26Keana ighamu oti reghia moti rongovia ghohi na hava ke eia na mane kena kiloagna a Pol. Imanea ke batu hahira sethe na tinoni, boi tada ighita i Efesus vamua, kari tadia sethe na meleha kori provins i Esia. Eigna imanea ke velea na komi ghod ke agutua na komi tinoni e boi tutuni! 27Gi katida boi dodoro toetoke, na komi tinoni kedana haghore diadikala nida na agutu. Me kedana boi ghaghana bohea na vathe bali maimanihihia na ghod vaivine a Atemis. Na komi tinonidia i Esia mi kori maramagna doudolu kena maimanihihia na ghod vaivine Atemis. Kari gi kedana vaututunia na hava ke velea a Pol, imarea kedana toatogha Atemis ke boi thaba!”

28Kori vido kena rongovia iaani, imarea kena dikatadia puala mena turughu ghuu heta vaghagna iaani, “Atemis, nida na ghod vaivine ighita mara Efesus, ke thaba!” 29Gi sethe na tinoni kena hathatano mai. Imarea huju ena dikatadia mena ghuu heta. Gi ena raghe vano tagna na vido bali haidu ke hutu. Kori vido kena vano ngengeni, kekeha tinoni kena thotira e rua na mane, a Gaias ma Aristakus, mena hatira vano duadia. Romara eidia Masedonia moro taetaveti duagna a Pol. 30A Pol ke magnahaghinia keda vano haghore tadia na mavitu, keana na komi tinoni kena vaututuni kena boi lubatia. 31Kekeha mara puhi kori provins iangeni ara kulagna a Pol. Imarea kena vetula vano na rorongo itagna eigna keda boi vano kori vido bali haidu. 32Na mavitu kena mono ngengeni kena hahi hehedia. Kekeha tinoni kena ghuu eigna sina fata mi kekeha kena ghuu eigna na fata tavogha. Sethe itadia kena boi adoa ehava gi ena vano hathatano ingengeni. 33Kekeha tinoni Jiu kena mono mua ngengeni. Imarea kena hovua aua sina mane naghodia na mavitu eigna keda titiono vanira. Na ahagna imanea a Aleksanda. Gi ena veleagna na hava keda titionoa itadia. Aleksanda ke tuhu hadi na limagna eigna kedana bughoro na mavitu. Imanea ke magnahaghinia keda velera na mavitu mara Jiu kena boi ei hahia sa fata. 34Keana, kori vido kena ghithatha imanea na tinoni Jiu, na mavitu kena ghuu heta nabagna e rua na aoa vaghagna iaani, “Atemis, nida na ghod vaivine ighita mara Efesus ke thaba!”

35Gi sina mane puhigna na meleha iangeni ke vasotora me velera, “Ighamu na komi tinonidia Efesus, na komi tinoni gougovu kori maramagna kena adoa ighita kati reireghia na vathe tabu nigna a Atemis ke thaba ma nigna na ghahira hutu ke tabu ke sikili horu mai kori maaloa. 36Na vunegna teo ahai ke tangomana na veleagna na fata iaani ke boi tutuni, e toke gi kotida mono bughoro moti saghoi eia sa fata ke mee. 37E teo sa vunegna ighamu koti hatira mai rua na mane iaani. Eigna iromara koro boi bilaua sa fata kori na vathe ke tabu nida na ghod vaivine ba haghore diadikala iia. 38Gi a Demitrius ma arahai kena agutu duagna kedana magnahaghinia na toroagna sa tinoni, imarea kedana vano kori vido bali fate mi mara na fate ke tangomana na rongoviragna. 39Gi kotida magnahaghinia na veleagna sa fata mua, oti vajinoa kori vido mara puhi kena eia na haidu hutu. 40Inau ku velea iaani eigna da mara puhi kori gaumane i Rom kedana velea ighita kati turughua na rihu hutu eigna na komi fata kati eia. Gi kedana huatighita eigna na rihu hutu iangeni, ighita boi tangomana katida velera sa fata eigna e teo sa vunegna ighita kati eia iangeni.” 41Leghugna ke govua na titiono vaniragna, imanea ke velera eigna kedana taveti au.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index