Search form

Tango 3

A Pita ke Vatoke Tabirua sina Mane ke Thehe na Naegna

1Sina dani, nabagna tangi tolu kori hinaota, kori vido mara Jiu kena ado tarai, a Pita ma Jon koro vano haghe kori Vathe ke Tabu nigna a God bali tarai. 2Kori vido iangeni, imarea kena hulungia maia sina mane ke thehe na naegna turughu kori havigna mai. Leuleghu dani imarea kena mai vanohea imanea kori hagethagna na Vathe ke Tabu kena kiloagna na “Hagetha Ulaghagna.” Imanea ke nohe ngengeni bali kakae nigna rongo tadia arahai kena vano haghe kori na Vathe ke Tabu. 3Imanea ke reghira a Pita ma Jon koro haghe vano kori na Vathe ke Tabu, me kaera eigna koroda hea sa rongo. 4Iromara koro rei vano itagna, gi a Pita ke veleagna, “O rei mai itamami!” 5Na mane iangeni ke rei vano itadia, eigna imanea ke toatogha iromara koroda hea sa rongo. 6Kari a Pita ke veleagna, “Teo sa nigua silva ba na gol, kari inau ke mono nigua na fata ke tavogha, ma na fata iangeni inau kuda hegho. Kori ahagna a Jisas Krais gna i Nasaret, o sokara hadi mo taveti!” 7Gi a Pita ke tangolia na lima madothogna me vasokaraghinia. Kori vido vamua iangeni, na naegna ke heta tabiru. 8Imanea ke sokara hadi saisami me turughu taetaveti kilili. Gi e vano haghe duadia a Pita ma Jon kori Vathe ke Tabu me taetaveti me soasogala me veletokea God. 9Na komi tinoni ngengeni kena reghia imanea ke taetaveti kilili me veletokea God. 10Imarea kena ghithatha imanea na mane ke nohe hahali kori “Hagetha Ulaghagna” me kaekae rongo. Imarea kena vere nidia puala eigna na hava ke pada imanea.

Pita ke Titiono kori Vathe ke Tabu nigna a God

11Na komi tinoni gougovu kena vere nidia puala mena raghe vano itadia tagna na vido kena kiloagna, “Na Varada nigna a Solomon” ke mono koragna na Vathe ke Tabu. Ma na mane iangeni ke tatango vano tadia a Pita ma Jon. 12Kori vido a Pita ke reghia sethe na tinoni kena haidu mai, imanea ke velera, “Ighamu na komi tinonidia Israel, ehava gi oti vere nimiu? Ehava gi oti buta puala itamami? Da oti toatogha iroghami kuru vataetavetia na mane iaani eigna romami na mana ke hutu ba eigna na havimami ke jino. Teo! 13Nidia a God a Ebraham, a Aisak, ma Jekob, ma ara hutuda, imanea ke vahaihadia a Jisas, nigna na mane agutu, kori vido ke vahavi tabirua. Imanea na mane ighamu koti lubati vanoa tadia mara puhidia i Rom eigna kedana vathehea. Toke a Pailat ke magnahaghinia na vamamaluhagna imanea, ighamu koti veleagna a Pailat koti boi magnahaghinia a Jisas keda nimiu na king. 14Ighamu koti siriuhaghinia na mane ke tabu meke jino iangeni, moti kaea a Pailat eigna keda lubati mamaluha kori vathe tatari na mane ke vathehea na tinoni. 15Ighamu koti vathehea na mane ke batura na komi tinoni tagna na havi ke tutuni. Keana a God ke vasokara tabirua kori thehe. Mi ghami kiti reghia a Jisas kori matamami leghugna ke ghoi havi tabiru. 16Ighamu koti reghia moti adoa na mane iaani ke thehe na naegna i hau. Na vunegna ighami kiti vaututunia a Jisas, imanea ke vaheta na naegna. Hee, na mane iaani ke pukuni toke tabiru eigna nigna na vaututuni tagna a Jisas. Mi ghamu koti reghia ghohi na fata iaani!

17“Ara kulagu, ighamu mara Jiu ma arahai kena batughamu, inau ku adoa ighamu koti eia na fata ke dika tagna Jisas eigna koti boi adoa imanea a Vahavi. 18Keana a God ke kidi velera ghohi mara na komi profet a Vahavi keda papara me thehe, mi ikeagaieni na komi fata a God ke velera i hau ke jufu mai ghohi. 19Na vunegna iangeni, ighamu kotida tughua na havimiu ke koakoa moti leghua a God eigna imanea keda vararahaghamu tadia na komi paluhamiu. 20Gi ighamu kotida eia iangeni, a Lod God keda vatokeghamu kori vahetagna na ghaghanamiu. Mi manea keda ghoi vetula tabirua a Jisas Krais itamiu, na mane a God ke vahia bali a Vahavimiu. 21Keana a Jisas keda talu mono i popo me ghieghilei jufu mai na maghavu a God keda vamathangani tabirura na komi fata gougovu ke vavuha. A God ke taluhaghorea iaani i hau me vahira nigna na komi profet bali tuturia aua. 22Eigna i hau a Moses ke velera ara hutuda, ‘A Lod na nimiu a God keda heghamu sikei mua na profet ke vagaghu inau mi manea keda au mai itamiu ghamu na komi tinonidia Israel. Oti vaovarongo toetoke tadia na komi fata gougovu keda veleghamu imanea. 23Ahai keda bosi magnahaghinia na rongoviagna na hava ke velea na profet iangeni, a God keda hati aua na mane iangeni tadia nigna na komi tinoni me vapara thovohaliua.’

24“Samuel ma na komi profet kena mono mai leghugna a Moses kena titionoa na komi fata ke tate mai ikeagaieni. 25Na vunegna ighamu ara dathedia na komi profet irangeni, na taluhaghore ke eia a God tadia ara hutuda, na taluhaghore vanighamu mua ighamu. Eigna God ke taluhaghorea tagna Ebraham me veleagna, ‘Inau kuda vatokera na komi tinoni gougovu kori maramagna eigna sina tinoni kori vikemu.’”

26Gi a Pita ke velea mua, “Kori vido a God ke vetula maia a Jisas, nigna na mane agutu, imanea ke kidi vetula atua itamiu ighamu mara i Israel. A God ke eia iaani eigna ke magnahaghinia keda vatokeghamu me hatheghamu eigna kotida tughua na havimiu ke koakoa.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index