Search form

Tango 4

Pita ma Jon koro Sokara Naghodia Mara na Kansol

1Kori vido a Pita ma Jon koro talu titiono mua tadia na komi tinoni, kekeha mara na pris duadia na vunaghigna na booi soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu nigna a God, mi kekeha mara na Sadiusi+ kena mai itadia. 2Imarea kena dikatadia eigna a Pita ma Jon koro titionoa na sokara tabirugna Jisas ke tateli aua a God keda vasokara tabirura na komi tinoni gougovu kori thehe. 3Gi ena thotira. Na vunegna ke lavi ghohi, imarea kena bora haghe kori vathe tatari me ghieghilei vuevughei. 4Me sethe na tinoni kena rorongo itadia kena vaututunia a Jisas. Mara mane kena kidi vaututuni ghohi duadia mara mane kena eu vaututuni, vaghagna e lima na togha.

5Na dani leghugna iangeni mara puhidia mara Jiu duadia mara velepuhigna na vetula nigna Moses kena haidu i Jerusalem. Mara iraani Mara na Kansol.+ 6Anas, na pukuni naghoi pris duagna Kaiafas, Jon, Aleksanda, mi mara kori na vikegna na pukuni naghoi pris kena mono mua duadia. 7Imarea kena velera mara na soldia eigna kedana hatira mai a Pita ma Jon i naghodia. Gi ena huatira, “Ahai ke heghamu na mana gi oro vatoke tabirua na mane ke thehe na naegna iangeni?”

8Na Tarunga ke Tabu ke batua na ghaghanagna a Pita gi e velera, “Ighamu koti batughita ighita mara Jiu mi ghamu mara puhi, 9ikeagaieni oti huatighami eigna na fata ke toke kuru ei vania na mane ke thehe na naegna. Moti huatighami mua eigna na puhi kuru eia bali vatoke tabirua. 10Inau ku veleghamu ghamu gougovu ma na komi tinonidia i Israel, na mana nigna a Jisas Krais gna Nasaret ke vatokea na mane iaani ke sokara naghomiu ikeagaieni. Ighamu koti tupipuhia a Jisas, kari a God ke vasokara tabirua. 11Na komi Rioriso ke Tabu kena titiono eigna a Jisas vaghagna iaani,

‘Na ghahira kena boi magnahaghinia mara kena agutu vathe,

ikeagaieni na ghahira iaani na naghoi ghahira tadia na komi ghahira kori hidigna na vathe.’+

12A Jisas vamua ke tangomana na vahavighitagna. Eigna e teo mua ahai kori maramagna a God ke vetula maia bali vahavighita.”

13Mara kori Kansol kena vere nidia puala kori vido koro boi mataghunira. Eigna imarea kena adora iromara koro hai tinoni vamua moro boi sikolu toetoke. Gi imarea kena togha tabirua iromara koro mono duagna a Jisas. 14Me vahothahaghinira na veleagna sa fata mua eigna na mane ke toke tabiru ke sokara duadia a Pita ma Jon. 15Gi mara na Kansol kena vetulara au itadia mena turughu titiono varihotaghidia. 16Imarea kena velea, “Na hava katida eia tadia e rua na mane iaani? Na komi tinoni gougovu i Jerusalem kena adoa iromara koro eia na reghithehe ke hutu, mati boi tangomana na veleragna iromara koro boi eia. 17Keana e toke gi katida lutira iromara na titionoagna a Jisas tagna ahai eigna katida vasotoa na rongoraghagna na titiono eigna a Jisas tadia na komi tinoni.”

18Imarea kena kilora tabiru mai a Pita ma Jon mena haghore heta vanira eigna koroda boi titiono ba velepuhi eigna a Jisas. 19Keana a Pita ma Jon koro haghore tughura vaghagna iaani, “Ehava na ghaghanamiu? A God ke magnahaghinighami iroghami kuruda leghughamu ba leghua imanea? 20Iroghami boi tangomana kuruda soto na titionoagna na komi fata kuru reghia a Jisas ke eia ma na komi nigna na velepuhi kuru rongovia.” 21Gi Mara na Kansol kena ghoi haghore heta tadia mena vetulara au. Imarea kena eia iangeni eigna kena boi tangomana nidia na padagna sa vunegna eigna kedana fatera bali vaparara. Gi kedana vaparara iromara, imarea kena adoa na mavitu kedana dikatadia eigna imarea kena veletokea a God eigna na hava ke pada na mane ke thehe na naegna. 22Na mavitu gougovu kena adoa na vatokeagna na mane iangeni, sina reghithehe, eigna imanea ke boi tangomana na taetaveti koragna e rua tutughu tomagha na vinogha.

Nidia na Tarai na komi Tinoni kena Vaututuni

23Kori vido imarea kena vamamaluhara, Pita ma Jon koro tabiru vano tadia na komi tinoni kena vaututuni moro titionoa na hava kena veleragna mara na naghoi pris mi kekeha mara puhi. 24Kori vido kena rongovia na hava koro titionoa, imarea kena sakai tarai tagna God mena velea, “Lod, ighoe ko vavuha na maaloa, na thepa, na tahi ma na komi hava gougovu koradia. 25Ighoe ko veleagna nimua na Tarunga ke Tabu eigna keda batua nimua na mane agutu a Deved, a hutumami, kori vido ke velea iaani:

‘Ehava kena dikatadia mara kena boi Jiu?

Ehava gi na komi tinoni kena vapuipuhi na komi fata ke mee?

26Na komi king kori maramagna iaani ena kaikaliti bali rihu,

ma na koi vunaghi kena haidu

bali sokara pungusira a Lod God

ma ahai a God ke vahia eigna keda a Vahavi.’

27“Na fata ke velea Deved iaani ke tate mai ghohi kori meleha iaani! A Herod Antipas ma Pontius Pailat duadia arahai kena boi Jiu ma na komi tinonidia i Israel kena hathatano mai mena vapuipuhi bali vathehea a Jisas. Imanea nimua na mane agutu ke tabu ko vahia eigna keda a Vahavi. 28Na komi puhi kena eia ke pukuni leghua vamua nimua na vanohehe ko ghaghana i hau. 29God, o dodoro toetoke tagna na haghore heta kena eia mara puhi itamami, mo hatheghami ighami nimua na komi tinoni agutu eigna kitida boi mataghu na titionoagna na haghoremu. 30O tatelia nimua na mana eigna kitida vatoke tabirura arahai kena vahaghi miti eia na komi reghithehe kori na ahagna a Jisas, nimua na mane agutu ke tabu. Amen.”

31Kori vido kena vagovua na tarai, na vathe kena mono itagna ke turughu ghaighali. Mi marea gougovu ke vonungira na Tarunga ke Tabu. Leghugna iangeni imarea kena boi mataghu na titionoagna na haghoregna a God eigna a Jisas.

Na komi Tinoni kena Vaututuni kena Veihatheghi

32Na komi tinoni kena vaututuni kena sikei vamua na ghaghanadia. Teo sikei itadia ke ghaghana keda tonogna sa fata keda nigna ghehegna. Na komi fata gougovu kena tonogna, na nidia mara gougovu. 33Mara na vetula kena heta puala na titionoagna na sokara tabiruagna a Lod Jisas kori thehe. Ma a God ke pukuni vatokera na havidia na komi tinoni gougovu kena vaututuni. 34Imarea gougovu kena mono nidia na komi fata ke nabadia. Eigna arahai kena tonogna kekeha vidoi thepa ba tonogna kekeha vathe kena salemura mena hatia mai na rongogna 35tadia mara na vetula. Mi marea kena kemulia tadia arahai ke teo kekeha nidia fata.

36Sina mane ke eia iangeni a Josep. Josep na manegna na moumolu i Saiprus me havi mai kori vikegna a Livai. Mara na vetula kena kiloagna Banabas, na ghaghana koragna, “na mane ke vaheta na ghaghanadia na komi tinoni.” 37Imanea ke salemua sina vidoi thepa ke tonogna me hatia maia na rongogna tadia mara na vetula.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index