Search form

Tango 6

Imarea kena Vahira e Vitu na Mane bali Haehathe kori Agutu Kiloau

1Tagna na komi dani irangeni, kori vido sethe na tinoni kena turughu leghua a Jisas, na komi tinoni Jiu kena vaututuni kena haghore kori haghore Grik kena dikatadia tadia na komi tinoni Jiu kena vaututuni kena haghore kori haghore Arameik. Imarea kena velea mara kena haghore Arameik kena boi hathe toetokera nidia na vaivine thehe sasani kori vido kena kemulira na komi vanga leuleghu dani. 2Mi mara salaghe rua na mane vetula kena kilora haidu na komi tinoni kena vaututuni gougovu mena velera, “E boi jino gi kitida soto na titionoagna na haghoregna a God miti rugusi eigna na keukemu vanga. 3Ara kulamami, oti vahira au itamiu e vitu na mane kena ghaghana bohera na komi tinoni. Imarea iraani kedana lubatia na Tarunga ke Tabu eigna keda batura me kedana thaothadogha. Ighami kitida hera na agutu iaani 4eigna kitida tarai miti talu titionoa na haghoregna a God eigna a Jisas.” 5Na komi tinoni gougovu kena ghaghana na komi fata iraani kena velea mara na vetula ke toke. Gi ena vahira Stiven (nigna na vaututuni ke heta puala me lubatia na Tarunga ke Tabu eigna keda batua), Filip, Prokorus, Nikano, Timon, Pamenas, ma Nikolas (sina manegna i Antiok ke boi Jiu kari e leghua na komi puhidia mara Jiu). 6Imarea kena hatira vano e vitu na mane tadia mara na vetula, gi ena taboa na uludia mena tarai eidia.

7Na haghoregna a God eigna a Jisas ke rongoragha tadia sethe na meleha. Ma na komi tinoni kena vaututuni i Jerusalem kena ghoi sethe vano. Me sethe na pris kena vaututunia mua na velepuhi eigna a Jisas.

Imarea kena Thotia a Stiven

8God ke vatokea a Stiven me hea na mana bali eia sethe na reghithehe itadia na komi tinoni. 9Kari kekeha tinoni Jiu kori vathe haidu kena kiloagna “Na Vathe Haidu nidia mara Seka kena Mamaluha ghohi” kena turughu sokara pungusia a Stiven. Mara iraani eidia e rua na meleha i Sairin mi Aleksandria, me rua na provins i Kilikia mi Esia. Imarea kena rihu haohaghore duagna a Stiven. 10Kari ena boi tangomana na haghore tughuagna, eigna na Tarunga ke Tabu ke hathea imanea ma nigna na komi haghore ke thaothadogha puala. 11Gi imarea kena volira kekeha mane eigna kedana piapilau eigna a Stiven. Imarea kena velea, “Ighami kiti rongovia na mane iaani ke haghore diadikala Moses ma God.”

12Na vunegna imarea kena velea iaani, na mavitu gougovu duadia mara puhidia mara Jiu mi mara Velepuhigna na Vetula nigna a Moses kena dikatadia tagna a Stiven. Imarea kena thotia mena hati vanoa tadia Mara na Kansol. 13Gi marea kena hatira mai kekeha tinoni bali piapilau eigna imanea. Imarea kena velea, “Na mane iaani ke haghore diadikala hahalia na Vathe ke Tabu nigna a God ma na komi vetula nigna a Moses. 14Ighami iti rongovia imanea ke velera na komi tinoni a Jisas gna i Nasaret keda reo horua na Vathe ke Tabu me tughura nida na komi puhi ke heghita a Moses.” 15Gi mara gougovu kori Kansol kena buta heta vano tagna Stiven mena reghia na dodorogna imanea, turughu kori langegna me horu kori luagna, ke vaghana na dodorogna na enjel.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index