Search form

Tango 9

A Sol ke Turughu Vaututunia a Jisas

1Kori vido iangeni a Sol ke talu haghore heta eigna keda vathehera na komi tinoni kena leghua a Lod. Imanea ke vano tagna na pukuni naghoi pris 2me kaea eigna keda risoa kekeha letasi vanira mara kena baubatu tadia na komi vathe haidu nidia mara Jiu kori meleha i Damaskus. Sol ke eia iaani eigna ke magnahaghina keda thotira me hatira vano i Jerusalem na komi mane ma na koi vaivine kena leghua na Hangana ke Tutuni kori meleha iangeni.

3A Sol duadia kekeha mane kena taetaveti vano mi kori vido ke mai gharania i Damaskus, na raraha ke siasilada puala ke silada horu mai i popo me laema kililivia a Sol. 4Imanea ke sikili horu kori thepa me rongovia na ohai haghore ke veleagna, “Sol, Sol, Ehava gi o vaparau na?”

5Ma Sol ke huatia, “Lod, ahai ighoe na?”

Mi manea ke velea, “Inau a Jisas ko vaparau. 6O sokara hadi mo vano kori na meleha. Sina tinoni ngengeni keda velegho na hava koda eia.”

7Mara gougovu kena taveti duagna a Sol kena vere nidia mena mono bughoro. Imarea kena rongovia na ohai haghore kari ena boi dorovia sa tinoni! 8A Sol ke sokara hadi gi e buta na matagna, kari e boi tangomana na reghiagna sa fata. Imarea kena tangolia na limagna mena batua vanoa i Damaskus. 9Koragna e tolu na dani imanea ke doa me boi vanga me boi kou.

10Sina mane ke vaututuni, na ahagna Ananaias, ke mono i Damaskus. A Lod ke tate vania me velea, “Ananaias!”

Imanea ke haghore tughua, “Hee, Lod.”

11Gi a Lod ke veleagna, “O kaikaliti mo vano kori vathegna Jiudas ke mono kori hangana kena kiloagna ‘na Hangana Jino.’ Mo huatia eigna sina manegna i Tasus, na ahagna Sol. Ikeagaieni imanea ke tarai. 12Me dorovia ghohi sina mane kori salingau, na ahagna a Ananaias, ke mai me tangolia eigna keda ghoi reirei.”

13Keana a Ananaias ke veleagna, “Lod, sethe na tinoni kena titiono vaniu eigna na mane iaani ma na komi fata ke dika ke eia itadia nimua na komi tinonidia i Jerusalem. 14Ikeagaieni imanea ke mai eeni, ma na mara na naghoi pris kena lubatia eigna keda thotira na komi tinoni gougovu kena vaututunigho i Damaskus.”

15Kari a Lod ke veleagna, “O vano! Eigna inau ku vahia a Sol eigna keda agutu vaniu. Imanea keda titiono eigu inau tadia na komi tinoni kena boi Jiu mi tadia na komi king mi tadia na komi tinonidia Israel. 16Mi nau kuda vathaothadogha imanea eigna na komi papara hutu keda kathea kori vido imanea keda titiono eigu inau.”

17Ma Ananaias ke taveti vano kori vathe ke mono a Sol me haghe. Me tangolia me veleagna, “Tahigu Sol, a Lod Jisas ke vetulau mai itamua. Imanea na mane ke tate vanigho kori hangana. Imanea ke vetulau mai eigna koda ghoi reirei tabiru ma na Tarunga ke Tabu keda haghevigho.” 18Kori vido iangeni na fata ke vaghagna na vurugna na igha ke sikili horu kori matagna a Sol gi e ghoi reirei. Imanea ke sokara hadi me siuvitabu. 19Govu, gi e vanga ma na tonogna ke ghoi heta tabiru.

A Sol ke Titionoa a Jisas i Damaskus mi Jerusalem

Sol ke mono kekeha dani i Damaskus duadia na komi tinoni kena vaututuni. 20Kori vido iangeni, imanea ke turughu titiono eigna Jisas tadia na komi vathe haidu nidia mara Jiu. A Sol ke velera a Jisas a pukuni Dathegna God. 21Arahai kena rorongo itagna kena vere nidia puala mena velea, “Na mane iaani na mane ke vaparara na komi tinoni kena vaututunia a Jisas i Jerusalem! Ighami kiti toatogha imanea ke mai eeni bali thotira arahai kena vaututuni me hatira vano tadia mara na naghoi pris.”

22Kari nigna na titiono a Sol eigna a Jisas ke heta vano mua. Kori vido imanea ke tatelia vanira na komi tinoni Jiu i Damaskus a Jisas a Vahavi, imarea kena boi tangomana na veleagna sa fata bali haghore peoa.

23Sethe na dani ke haliu atu, gi mara puhidia mara Jiu kena haidu mena vapuipuhi bali vathehea a Sol. 24Kori dani ma na bongi imarea kena kaekalera na komi hagetha kori peogna na meleha iangeni. Gi kedana reghia a Sol, imarea kedana vathehea. Keana a Sol ke rongovia na hava kena haga eia itagna. 25Na vunegna iangeni, tagna sina bongi mara nigna na vaovarongo a Sol kena hatia vano tagna sina wida kori peogna na meleha, mena uli horua i thepa kori na lapa hutu.

26Kori vido a Sol ke laba i Jerusalem, imanea ke magnahaghinia keda mono duadia na komi tinoni kena vaututuni. Kari imarea kena mataghunia eigna kena ghaghana imanea ke boi pukuni vaututunia a Jisas. 27Kari a Banabas ke talangia vanoa tadia mara na vetula me velera a Sol ke reghia a Lod kori na hangana i Damaskus ma a Lod ke haghore vania. Ma Banabas ke velera mua a Sol ke boi mataghu na titionoagna a Jisas i Damaskus. 28Gi mara na vetula kena vaututunia, ma Sol ke mono duadia hahali. Imanea ke vano ivei mi vei i Jerusalem me boi mataghu na titionoagna a Lod. 29A Sol ke titiono me rihu haohaghore duadia mara Jiu kena haghorea na haghore Grik, kari imarea kena hiroa na puhi bali vathehea. 30Kori vido na komi tinoni kena vaututuni kena rongovia iaani, imarea kena talangi vanoa a Sol i Sisaria gi ena vetula vanoa kori melehagna i Tasus.

31Leghugna iangeni, na komi tinoni kiloau tadia e tolu na provins i Jiudea mi Galili mi Samaria kena mono kori soleana. A God ke vaheta nidia na vaututuni me sethe na tinoni mua kena vaututuni. Imarea kena ghaghana bohea a God kori havidia ma na Tarunga ke Tabu ke vaheta na ghaghanadia.

A Pita ke Vatoke Tabirua na Mane ke Lae na Tonogna

32Pita ke taveti vano tadia na komi meleha ke sethe eigna keda reghira na komi tinoni kena vaututuni. Me vano jufu tadia na komi tinoni nigna a Lod kena mono i Lida. 33Imanea ke pada sina mane ke lae na tonogna ingengeni, na ahagna a Ainias. E alu na vinogha ghohi, imanea ke nere vamua kori mathagna. 34A Pita ke veleagna, “Ainias, a Jisas Krais ke vatoke tabirugho! O sokara hadi mo lopoa na mathamu.” Kori vido iangeni vamua a Ainias ke sokara hadi. 35Na komi tinoni kena mono i Lida mi Saron kena reghia Ainias, me sethe itadia kena vaututunia a Lod.

Pita ke Vahavi Tabirua a Dokas kori Thehe

36Kori meleha i Jopa ke mono sina vaivine ke vaututuni, na ahagna a Tabita. Na ahagna kori haghore Grik, a Dokas. Iia ke eia hahali na komi fata ke toke me hathera arahai kena kuma. 37Kori vido a Pita ke mono i Lida, iia ke pada na vahaghi me thehe. Imarea kena kalitia na tonogna bali gilua gi ena hati hadia tagna sina chogho kori vathegna. 38Na komi tinoni kena vaututuni ngengeni kena rongovia a Pita ke mono i Lida ke gharania i Jopa. Mena vetulara vano e rua na mane bali vano kae huhurua a Pita eigna keda mai saisami. 39Ma Pita ke vano duadia. Kori vido kena torongaghi mai, imarea kena hatia hadi kori chogho ke mono na tonogna a Dokas. Sethe na vaivine ke thehe ghohi ara taudia kena sokara kililivia Pita mena tangi. Iira kena tatelia itagna na komi oopo ma na komi pohe ke suki vanira a Dokas kori vido ke havi mua.

40Pita ke velera eigna kedana au gougovu kori na chogho iangeni, gi e torongaghi tuturu horu me tarai. Me rei vano kori na tonogna me velea, “Tabita, o sokara hadi!” Iia ke buta hadi me reghia a Pita me nohe hadi. 41Pita ke tangolia na limagna me vasokaraghinia gi e kilora mai na komi vaivine ke thehe ghohi ara taudia ma na komi tinoni kena vaututuni. Imanea ke tatelia vanira a Tabita ke havi tabiru ghohi. 42Na komi tinoni gougovu i Jopa kena rongovia na rorongogna na reghithehe iaani, me sethe na tinoni kena vaututunia a Lod. 43Ma Pita ke mono hau sina vido i Jopa kori vathegna a Saimon, na mane ke agutua kekeha fata kori ghuighuligna na kau.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index