Search form

Jon 1

A Jisas Krais Na Haghoregna A God Vanira Na Komi Tinoni

1Kori turughugna na komi fata gougovu, na Haghore ke mono ghohi. Na Haghore ke mono duagna a God, ma na Haghore a God. 2Imanea ke mono ghohi duagna a God kori turughugna. 3A God ke vavuhara na komi fata gougovu duagna imanea. Tutuni, na komi fata gougovu ke vavuhara a God, imanea ke vavuhara duagna na Haghore. 4Na havidia na komi fata gougovu ke au mai tagna na Haghore, mi manea na raraha bali laema tadia na komi tinoni. 5Na raraha iangeni ke laema kori puni, ma na puni teo keda vathehea.

6A God ke vetula maia sina mane na ahagna a Jon Siuvitabu. 7Imanea ke mai bali titionoa na raraha tadia na komi tinoni. Jon ke titiono itadia eigna kedana vaovarongo eigna na raraha mena vaututunia. 8A Jon boi na raraha iangeni, keana imanea hiri ke mai bali titionoa na raraha. 9Na pukuni raraha, imanea ke mai kori maramagna me laema itadia na komi tinoni gougovu.

10Na Haghore ke mono kori maramagna. Keana na komi tinoni kori maramagna kena boi adoa imanea, toke a God ke vavuha na maramagna duagna imanea. 11Imanea ke mai kori melehagna, kari nigna na komi tinoni kena Jiu kena boi hatia imanea duai totogo. 12Keana tadia arahai kena hatia duai totogo mena vaututunia, imanea ke lubatira eigna kedana ara dathegna God. 13Imarea boi ara dathegna a God eigna kena havi mai leghuagna na ghaghanagna ba na vanohehegna na tinoni. Teo. Imarea kena ara dathegna eigna a God ke hera na havi mathangani.

14Na Haghore ke vuhai tinoni me mono duada kori maramagna iaani. Ighami kiti reghia imanea ke thaba vano eigna imanea sikei vamua na ghathi Dathegna God na Mama. Ighami kiti reghia imanea ke vonungia na dotho ma na tutuni.

15A Jon ke titiono eigna imanea tadia na komi tinoni. Imanea ke haghore heta vanira, “Iaani na mane ku titionoa kori vido ku veleghamu, ‘Imanea keda mai leghugu ke nagho vano itagua, eigna imanea ke kidi mono ghohi gi u havi mai inau.’”

16Na vunegna imanea ke vonungia na dotho ma na tutuni, imanea ke vatokeghita kori heghitagna na komi fata ke sethe ke toke. 17A Moses ke hatia maia na komi vetula nigna God tadia na komi tinoni, keana na dotho ma na tutuni ke mai tagna Jisas Krais. 18Teo sikei tinoni ke reghia God. Keana sikei vamua na ghathi Dathegna ke mono duagna mi manea ghehegna a God. Imanea ke tatelia vanighita na puhigna God.

A Jon Siuvitabu Ke Titiono Eigna A Jisas

(Matiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)

19Sina maghavu mara puhidia mara Jiu i Jerusalem kena vetulara vano tagna a Jon kekeha mara na pris mi kekeha mara kena hathera na komi pris. Imarea kena huatia, “Ahai ighoe na?”

20Ma Jon ke titiono jino vanira, “Inau bosi a Vahavi.”

21Gi imarea kena veleagna, “Gi ighoe koda boi a Vahavi, ahai ighoe na? A profet Elaija ke mono i hau?”

Imanea ke haghore tughura, “Teo.”

Mena ghoi huatia mua, “Ehava? Ighoe na Profet+ a God ke taluhaghorea keda vetula maia?”

Mi imanea ke velera, “Teo.”

22Gi imarea kena veleagna, “Gi keda ai na, ahai ighoe na? O veleghami eigna kitida tangomana na veleragna arahai kena vetulaghami mai. O titiono vanighami eimu ghehemu.”

23A Jon ke haghore tughura tagna na komi haghore iraani ke velea a profet Aisaia,

“Inau na tinoni ku haohaghore heta kori meleha ke gou,

‘Oti vajinoa na hangana vania a Lod!’”

24Tadia arahai kena mai tagna a Jon e mono kekeha mara na Farise.+ 25Imarea kena huatia a Jon vaghagna iaani, “Gi ighoe boi a Vahavi ba Elaija, ba na Profet, ehava gi o siuvitabura na komi tinoni na?”

26A Jon ke haghore tughura, “Inau ku siuvitabura na komi tinoni kori bea, kari ikeagaieni sina tinoni koti boi adoa ke mono duada eeni. 27Imanea na tinoni ku velea keda mai leghugu. Inau boi naba kuda pogho horu mu hati aua nigna na sadol.”

28Na komi fata irangeni kena eia kori meleha i Betani, etagna na bea i Jodan. Kori bea hutu iangeni, a Jon ke siuvitabura na komi tinoni.

A Jisas Na Dathei Sip Nigna A God

29Sina dani leghugna iangeni a Jon ke reghia a Jisas ke taveti mai itagna me velera na komi tinoni ngengeni, “Reghia! Iangeni na Dathei Sip+ nigna God ke hati aua na paluhagna na maramagna. 30Imanea hiri na tinoni ku titionoa ghohi kori vido ku velea, ‘Na mane keda mai i leghugu, imanea ke nagho vano tagua, eigna imanea ke kidi mono ghohi gi u havi mai inau.’ 31I hau, toke inau ku boi adoa ahai imanea bali mai leghugu, inau ku mai eeni mu siuvitabura na komi tinoni kori bea eigna kuda tateli aua imanea tadia na komi tinonidia i Israel.”

32-33Gi a Jon ke ghoi velea mua, “Kori vido ku boi adoa mua ahai imanea bali mai iangeni, a God ke vetulau bali siuvitabura na komi tinoni kori bea, imanea ke veleu, ‘Na mane koda reghia na Tarunga ke Tabu keda horu mai me togha itagna, imanea hiri ahai keda siuvitabura na komi tinoni kori Tarunga ke Tabu.’ Mu pukuni reghia na Tarunga ke Tabu ke horu mai i popo vaghagna na bora, me togha itagna imanea. 34Ma na vunegna ku reghia iangeni, inau ku veleghamu a Jisas a Dathegna a God.”

Nigna Na Komi Vaovarongo A Jisas Kena Kidi Leghua

35Sina dani leghugna iangeni, a Jon Siuvitabu ke ghoi sokara ngengeni duadia e rua nigna na mane vaovarongo. 36Kori vido imanea ke reghia a Jisas ke halu atu, a Jon ke velea, “Reghia, iangeni na Dathei Sip nigna God!” 37E rua nigna na vaovarongo koro rongovia na haghore iangeni, moro leghua a Jisas. 38A Jisas ke rei tabiru me reghira koro leghua me huatira, “Na hava koro magnahaghinia?”

Iromara koro ania, “Rabai, ivei ko mono ighoe na? (Na ghaghana koragna Rabai, Velepuhi).

39Imanea ke velera, “Oro mai moro reghia ghehemiu.” Kori vido iangeni nabagna tangi vati kori lavi. Romara koro vano duagna moro reghia na vido ke mono imanea, moro mono duagna kori dani iangeni.

40Sina mane itadia romara iangeni ke rongovia a Jon me leghua Jisas, a Andru, a tahigna a Saimon Pita. 41Ma na hava ke kidi eia a Andru, imanea ke hiroa a Saimon, a toghagna me veleagna, “Ighami kiti reghia ghohi a Vahavi!” (Na aha “Vahavi” nanaba vamua kori aha “Krais”). 42Gi Andru ke hati vanoa a Saimon tagna a Jisas. A Jisas ke rei vano tagna a Saimon me veleagna, “Ighoe na ahamu a Saimon, a dathegna Jon. Keana ikeagaieni na ahamu kedana kiloghogna a Kefas.” (Na aha iaani vaghagna vamua na aha Pita ma na ghaghana koragna, “na ghahira”).

A Jisas Ke Kilora A Filip Ma Nataniel

43Sina dani leghugna iangeni a Jisas ke toatogha gi keda vano kori provins i Galili. Imanea ke reghia a Filip me ania, “O mai leghuu.” 44Filip na manegna i Betsaida, na melehadia Andru ma Pita. 45Kori vido iangeni a Filip ke vano me pada a Nataniel me ania, “Ighami kiti reghia ghohi na mane a Moses mi mara na profet kena risoa eigna tadia na komi Rioriso ke Tabu. Na ahagna imanea a Jisas, a dathegna Josep gna i Nasaret.”

46A Nataniel ke velea, “I Nasaret! Tangomana keda au mai kori meleha iangeni sa fata ke toke?”

Ma Filip ke ania, “O mai mo reghia imanea.”

47Kori vido a Jisas ke reghia a Nataniel ke taveti mai, imanea ke velea, “Iangeni na pukuni manegna i Israel ke boi piapilau.”

48A Nataniel ke huatia a Jisas, “Ehava gi o adou?”

A Jisas ke ania, “Gi e kilogho a Filip, inau ku reghigho ghohi saragna na ghai fig.”

49A Nataniel ke veleagna, “Velepuhi, ighoe a Dathegna a God ma na King gna i Israel.”

50Jisas ke veleagna, “Ehava? O vaututuniu eigna inau ku velegho ku reghigho saragna na ghai fig? Sethe na fata ke hutu vano tagna iangeni ighoe koda reghira.” 51Gi e veleragna mara gougovu, “E tutuni na hava ku veleghamu, ighamu kotida reghia na hughuta i popo keda hangavi, ma na komi enjel nigna a God kedana hadi mena horu+ itagua inau, na Dathei Tinoni.”+

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index