Search form

Jon 18

Imarea Kena Thotia A Jisas

(Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Kori vido a Jisas ke govu na tarai, imanea ke hatira mara nigna na vaovarongo mena vano sethevugna na jaijari bea i Kidron+ . Imarea kena vano tagna sina gnathagna na ghai olev. 2A Jiudas, na mane ke vano bali peroa a Jisas, imanea ke adoa na vido iangeni, eigna sethe na maghavu a Jisas ke vano ngengeni duagna nigna na komi vaovarongo. 3Mara na naghoi pris mi mara na Farise kena veleagna a Jiudas eigna keda hatira duagna na boo soldia gna i Rom mi kekeha soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu. Imarea kena hatia na komi jekolo ma na komi lui ma na komi fata bali rihu, mena vano jufu kori gnathagna na ghai olev. 4Na vunegna a Jisas ke kidi adoa ghohi na hava imarea kedana eia itagna, imanea ke taveti vano itadia me huatira, “Ahai koti hiroa?”

5Imarea kena velea, “A Jisas gna i Nasaret.”

A Jisas ke velera, “Inau imanea.”

Kori vido iangeni, a Jiudas, na mane ke lubati vanoa a Jisas itadia, imanea ke sokara ngengeni duadia mara na soldia. 6Kori vido a Jisas ke velera, “Inau imanea,” imarea gougovu kena suaraghi tabiru mena kutu horu kori thepa. 7Gi imanea ke ghoi huatira mua, “Ahai koti hiroa?”

Mi marea kena veleagna, “A Jisas gna i Nasaret.”

8Gi a Jisas ke velera, “Inau ku veleghamu ghohi, inau imanea. Gi kotida hirou inau vamua, oti lubatira nigua na komi vaovarongo iraani eigna kedana taveti au.” 9Imanea ke velea iangeni eigna keda tutuni na hava ke kidi velea ghohi, “Teo sikei itadia arahai ko heu mai kedana jefe.”

10Gi a Saimon Pita ke sipa aua nigna na ghau bali rihu me toka vurukusua na kuli madothogna nigna na mane agutu na pukuni naghoi pris. Na ahagna imanea a Malkus. 11Ma Jisas ke veleagna a Pita, “O boa tabirua nimua na ghau tagna bali monogna! Inau kuda papara leghuagna na hava a Tamagu ke magnahaghiniu inau kuda eia.”

Imarea Kena Hati Vanoa A Jisas Aagna Anas

(Matiu 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)

12Gi na boo soldia gna i Rom ma na vunaghidia, duadia mara soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu, imarea kena thotia a Jisas mena tari haidua e rua na limagna. 13Imarea kena kidi hati vanoa tagna Anas,+ a vungaogna a Kaiafas. A Kaiafas na pukuni naghoi pris kori vinogha iangeni. 14A Kaiafas na mane ke velera ghohi mara puhidia mara Jiu e toke gi sikei mane keda thehe tughura na komi tinoni gougovu.

A Pita Ke Vele Aua Ke Boi Adoa A Jisas

(Matiu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15A Pita duagna sina mane vaovarongo mua+ koro leghua a Jisas. Na vunegna na mane vaovarongo iangeni ke adoa na pukuni naghoi pris, imarea kena lubatia eigna keda leghua a Jisas kori vido kena hati vanoa kori lalaba ke mono kosigna na vathegna na pukuni naghoi pris. 16Keana a Pita ke sokara i kosi kori hagethagna na peo. Gi na mane vaovarongo ke vano haghe ghohi ke au mai me titiono duagna na vaivine ke reireghia na hagethagna na peo. Gi na mane vaovarongo iangeni ke hati haghea a Pita. 17Kori vido iromara koro haghe vano, na vaivine iangeni ke reghia a Pita me ania, “Ehava? Ighoe sina nigna na mane vaovarongo a Jisas?”

A Pita ke haghore tughua, “Teo, boi inau.”

18Kori bongi iangeni e ghaula puala. Na vunegna iangeni na komi tinoni kena agutu kori vathe iangeni, mi mara soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu, imarea kena ifua na joto mena sokara kililivia mena mangiru. Ma Pita ke sokara duadia me mangiru.

Anas Ke Huatia A Jisas

(Matiu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Gi a Anas, na pukuni naghoi pris, ke huatia a Jisas eigna nigna na komi vaovarongo ma na nigna na komi velepuhi. 20A Jisas ke haghore tughua vaghagna iaani, “Na komi fata ku titionoa, inau ku titiono aua naghodia na komi tinoni gougovu. Inau ku velepuhira na komi tinoni hahali tadia na komi nida na vathe haidu ma na Vathe ke Tabu nigna a God. Inau ku boi poloa sa fata. 21Ehava gi o huatiu na komi huahuati iraani? O huatira arahai kena rongovia na hava ku titionoa. Imarea kena adoa na komi fata ku titionoa.”

22Kori vido a Jisas ke velea iangeni, sina soldia ke kaekalea na Vathe ke Tabu ke tapoa me veleagna, “E boi jino gi o velea vaghagna iangeni tagna na pukuni naghoi pris!”

23Ma Jisas ke veleagna, “Gi keda boi jino sa fata ku velea, o titiono aua tada ighita gougovu. Keana gi keda jino na komi fata ku velea, na vunegna na hava gi o tapou?”

24Gi Anas ke vetula vanoa a Jisas tagna a Kaiafas, na pukuni naghoi pris. Na limagna a Jisas ke talu tatari mua.

A Pita Ke Ghoi Velea Mua Ke Boi Adoa A Jisas

(Matiu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Kori vido a Pita ke talu sokara mua hilighagna na joto me mangiru, kekeha tinoni kena mono ngengeni kena huatia, “Ehava? Ighoe sina nigna na mane vaovarongo a Jisas?”

A Pita ke velea, “Teo, boi inau.”

26Sina nigna na mane agutu na pukuni naghoi pris ke mono ngengeni. Imanea ke tamatahi tagna na mane a Pita ke toka vurukusua na kuligna. Imanea ke huatiagna a Pita, “Ehava? Inau ku reghigho duagna na mane iangeni tagna na gnathagna na ghai olev?”

27A Pita ke ghoi velea mua ke boi adoa a Jisas. Kori vido vamua iangeni na kokorako ke tangi.

Imarea Kena Hati Vanoa A Jisas Tagna Pailat

(Matiu 27:1-2, 11-31; Mak 15:1-20; Luk 23:1-25)

28Kori vuevugheigna hadi, mara puhidia mara Jiu kena hati aua a Jisas kori vathegna a Kaiafas mena hati vanoa kori vathe hutu nigna na manegna i Rom ke Primia kori provins iangeni. Kari imarea kena boi vano haghe kora, eigna gi kedana vano haghe kori vathegna na tinoni ke boi Jiu, nidia na komi vetula ke velea imarea kedana boi raraha kori matagna a God. Mena boi tangomana nidia kedana vanga kori Laulahugna na Thovoliungi. 29Ma na Primia, a Pailat, imanea ke taveti au i kosi me huatira, “Na hava koti toroagna na mane iaani?”

30Imarea kena veleagna, “Gi imanea keda boi ei hahia sa fata, teo kitida hati maia itamua!”

31Ma Pailat ke anira, “Oti hatia imanea moti fatea leghuagna nimiu na komi vetula.”

Mara puhidia mara Jiu kena haghore tughua, “Ighamu mara i Rom, oti boi lubatighami kitida vathehea na tinoni.” 32Imarea kena velea iangeni eigna keda tutuni na hava ke velea a Jisas eigna na puhi thehe keda eia imanea.+

33A Pailat ke tabiru haghe kori vathe me velera nigna na komi soldia eigna kedana hati maia a Jisas itagna. Gi e huatiagna, “Ehava? Ighoe na king nidia mara Jiu?”

34A Jisas ke haghore tughua, “Ehava? Na huahuati iaani na ghaghanamu ghehemu, ba arahai tavogha kena velegho eigu inau?”

35A Pailat ke ania, “Inau boi na mane Jiu! Nimua na komi tinoni mi mara na naghoi pris kena hatigho mai itagua. Na hava ko ei hahia?”

36A Jisas ke ania, “Inau ku boi vaghagna na komi king kori maramagna iaani. Gi inau kuda vaghadia imarea, nigua na komi tinoni kedana rihu kori vido mara Jiu kena mai mena thotiu. Teo, inau ku boi vaghadia na komi king kena mono kori maramagna iaani.”

37Gi a Pailat ke veleagna a Jisas, “Ighoe na king?”

Ma Jisas ke haghore tughua, “Ighoe ghehemu ko velea inau na king. Inau ku havi mai kori maramagna eigna kuda titiono aua na hava ke tutuni. Ma arahai kena dothovia na hava ke tutuni, imarea kena leghuu inau.”

38Ma Pailat ke huatia, “Ehava gi ati adoa na hava ke tutuni na?”

Gi e ghoi taveti au ikosi tadia mara Jiu me anira, “E teo sa fata ku pada ke ei hahia imanea. 39Leuleghu vinogha kori Laulahugna na Thovoliungi inau ku lubati mamaluha sina tinoni kori vathe tatari koti kaeu. Ehava? Oti magnahaghinia kuda lubati mamaluha na king nimiu ghamu mara Jiu?”

40Imarea kena ghuu tabiru itagna vaghagna iaani, “Teo! Boi na mane iaani! Kari o lubati aua a Barabas! A Barabas sina mane ke mono kori vathe tatari eigna ke rihu pungusia na gaumane gna i Rom.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index