Search form

Jon 21:17

17Gi a Jisas ke ghoi huatia mua a Pita, “Saimon dathegna Jon. Ehava? Ighoe ko dothoviu?”

Ma Pita ke dikahehegna eigna a Jisas ke tolui horu huatiagna, “Ehava? Ighoe ko dothoviu?” A Pita ke ania, “Lod, ighoe ko adoa na komi fata gougovu. Ighoe ko adoa inau ku dothovigho!”

Ma Jisas ke ania, “O hera ghadia nigua na komi sip.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index