Search form

Jon 8

Na Vaivine Ke Ghohoa A Taugna

1A Jisas ke taveti au kori Vathe ke Tabu me vano kori Suasupa i Ghai Olev. 2Kori vuevugheigna hadi, a Jisas ke ghoi tabiru vano kori Vathe ke Tabu. Na mavitu ke sethe kena haidu mai itagna, ma Jisas ke nohe me velepuhira. 3Gi kekeha mara na velepuhigna na vetula nigna Moses mi kekeha mara na Farise kena hati maia sina vaivine taulaghi kena reghia ke nere duagna sina mane ke boi a taugna. Mi marea kena vasokaraghinia naghodia na mavitu.

4Gi imarea kena veleagna a Jisas, “Velepuhi, na vaivine iaani, imarea kena reghia iia ke nere duagna na mane ke boi a taugna. 5Na komi vetula nigna Moses kena velea ighita katida piri vathehea na vaivine keda eia iangeni. Ehava kori ghaghanamu ighoe na?”

6Imarea kena eia na huahuati iangeni eigna kena magnahaghinia a Jisas keda velea sa fata ke boi jino. Gi keda eia iangeni, imarea kedana fatea. Jisas ke boi haghore tughura, kari imanea ke pogho horu me rioriso kori thepa tagna na kaukaugna. 7Imarea kena huatia mena huatia, gi a Jisas ke sokara hadi me anira, “Ahai itamiu ke boi eia sa koakoa, imanea keda kidi piria vanoa na vaivine iangeni.” 8Gi a Jisas ke ghoi pogho horu me rioriso kori thepa.

9Leghugna kena rongovia iaani, imarea gougovu kena sopa taveti au tagna na vido iangeni, turughu tadia mara kena kuekue. Gi a Jisas ma na vaivine vamua koro talu mono ngengeni. 10A Jisas ke ghoi sokara hadi me huatia na vaivine iangeni, “Ivei imarea kena torogho? Ehava? Teo sikei itadia ke fategho bali vathehegho?”

11Na vaivine iangeni ke velea, “Mane puhi, Teo sikei.”

Ma Jisas ke veleagna, “Inau huju boi fategho bali vathehegho. O vano mo saghoi eia mua na koakoa.”

A Jisas Na Raraha Tadia Na Komi Tinoni Kori Maramagna

12Gi a Jisas ke ghoi titiono tadia na komi tinoni me velera, “Inau na raraha tadia na komi tinoni kori maramagna. Gi ighamu kotida leghuu inau, e teo kotida mono kori puni, eigna na raraha ke heghamu na havi keda mono itamiu.”

13Mara na Farise kena haghore vaghagna iaani, “Na komi fata ko velea eimu ghehemu, e vahothahaghinighami na vaututuniagna eigna teo ahai mua ke velea ke tutuni.”

14A Jisas ke anira, “Toke inau ku velea eigu ghehegu, na komi fata ku velea e tutuni. Eigna inau ku adoa ivei ku mai mi ivei kuda vano. Keana ighamu koti boi adoa ivei ku mai mi ivei kuda vano. 15Ighamu koti fateu leghuagna na ghaghanagna na tinoni vamua, kari inau ku boi fatea sa tinoni. 16Gi kuda fatea sa tinoni, na fate ku eia keda tutuni, eigna inau ku boi fatea ghehegu na tinoni, kari na Mama ke vetulau mai, imanea ke mono duagu. 17Na nimiu na vetula ke velea gi rua na mane koroda velea na titiono ke nanaba, e tutuni na hava koro velea. 18Inau hiri sikei ku titiono eigu ghehegu. Varuagna, na Mama ke vetulau mai.”

19Gi imarea kena huatia, “Ivei a Tamamu na?”

A Jisas ke anira, “Ighamu koti boi adou moti boi adoa mua a Tamagu. Gi kotida adou, ighamu kotida adoa mua a Tamagu.”

20A Jisas ke velera na komi fata iraani kori vido ke velepuhira na komi tinoni kori Vathe ke Tabu nigna God, hilighagna na vido bali sosoni rongo. Me teo ahai ke thotia a Jisas, eigna e boi jufu mua nigna na maghavu.

A Jisas Ke Boi Eigna Kori Maramagna

21Jisas ke velera mua mara puhidia mara Jiu, “Kenughua inau kuda taveti sanighamu. Ighamu kotida hirou kari ighamu kotida boi padau. Ighamu kotida thehe kari a God keda boi talutavogha na komi paluhamiu. Na meleha kuda vano itagna, ighamu teo kotida jufungia.”

22Mara puhidia mara Jiu kena haohaghore ghehedia vaghagna iaani, “Ehava? Imanea keda vathehea ghehegna? Da iangeni na vunegna imanea ke veleghita, ‘Ighamu kotida hirou kari na meleha kuda vano itagna, ighamu teo kotida jufungia.’”

23A Jisas ke anira, “Ighamu eimiu i thepa eeni mi inau eigu i popo. Ighamu eimiu kori maramagna iaani, kari inau boi eigu kori maramagna. 24Iangeni na vunegna inau ku veleghamu ighamu kotida thehe kari a God keda boi talutavogha na komi paluhamiu. Gi kotida boi vaututuniu inau ahai ku veleghamu, ighamu kotida thehe kari a God keda boi talutavogha na komi paluhamiu.”

25Imarea kena huatia, “Ahai ighoe na?”

Ma Jisas ke haghore tughura, “Inau ahai ku veleghamu hahali, turughu kori vido ku turughua nigua na agutu. 26E sethe na fata inau tangomana kuda velea bali fateghamu. Keana inau ku velera na komi tinoni na komi fata vamua ku rongovia tagna ahai ke vetulau mai. Mi manea ke velea na hava ke tutuni.”

27Imarea kena boi thaothadoghagna a Jisas ke titiono vanira eigna a Tamagna. 28Na vunegna iangeni a Jisas ke anira, “Kori maghavu ighamu kotida boa hadia na Dathei Tinoni kori ghai, ighamu kotida adoa inau ahai ku veleghamu. Mo kotida adoa mua inau ku boi eia sa fata leghuagna na ghaghanagu ghehegu, kari inau ku velea vamua na hava a Tamagu ke velepuhiu. 29Ahai ke vetulau mai ke mono duagu hahali. Imanea ke boi taveti saniu eigna ku eia hahali na hava ke vatotogoa.” 30Kori vido kena rongovia na komi fata iraani ke titionoa a Jisas, sethe na tinoni kena vaututunia.

Arahai Kena Leghua Nigna Na Velepuhi A Jisas Kedana Mamaluha

31A Jisas ke velera na komi tinoni Jiu kena velea kena vaututunia, “Gi ighamu kotida leghua hahalia nigua na velepuhi, ighamu kotida pukuni nigua na komi vaovarongo. 32Ighamu kotida adoa na hava ke tutuni eigna a God, ma na hava ke tutuni keda vamamaluhaghamu.”

33Mi marea kena ania a Jisas, “Ighami ara vikegna a Ebraham. Turughu i hau me jufu ikeagaieni ighami kiti boi nigna na komi tinoni seka ahai kori maramagna. Ehava gi o velea ighami kitida mamaluha na?”

34A Jisas ke haghore tughura, “Oti vaovarongo toetoke tagna na fata ke tutuni iaani. Ahai ke eia na koakoa hahali, imanea na tinoni seka nigna na koakoa. 35Imarea kena boi velea na tinoni seka a dathegna na vunaghigna. Kari a dathegna na vunaghi iangeni, imarea kena velea imanea a pukuni dathegna hahali. 36Gi a Dathegna God keda vamamaluhaghamu kori koakoa, ighamu kotida pukuni mamaluha moti pukuni ara dathegna a God. 37Inau ku adoa ighamu na vikegna a hutuda Ebraham, keana kekeha itamiu ighamu koti magnahaghinia kotida vatheheu eigna ighamu koti boi hatia nigua na velepuhi kori havimiu. 38Inau ku titionoa itamiu na komi fata a Tamagu ke tatelia vaniu, kari ighamu koti leghua vamua na hava ke veleghamu a tamamiu.”

39Imarea kena veleagna, “A Ebraham a tamamami.”

Gi a Jisas ke velera, “Teo. Gi ighamu kotida pukuni ara dathegna a Ebraham, ighamu kotida leghua nigna na puhi ke toke. 40Inau ku veleghamu na komi fata ke tutuni ku rongovia tagna a God, kari ighamu koti magnahaghinia kotida vatheheu. A Ebraham boi eia sa fata vaghagna iangeni. 41Teo. Ighamu koti leghua nigna na puhi a pukuni tamamiu.”

Mi marea kena ania, “A God vamua a pukuni Tamami, mi ghami ara pukuni dathegna.”

42A Jisas ke anira, “Gi a God a pukuni Tamamiu, ighamu kotida dothoviu, eigna inau ku mai tagna a God eigna kuda mono eeni. Inau ku bosi mai leghua na ghaghanagu ghehegu, keana a God ke vetulau mai. 43Ighamu koti boi thaothadoghagna na komi fata ku titionoa eigna koti boi magnahaghinia na rongoviagna nigua na velepuhi. 44A tamamiu a Satan. Mi ghamu koti magnahaghinia na eiagna na komi fata ke dika imanea ke magnahaghinia. Turughu kori turughugna a Satan ke ado vathehea na tinoni me boi magnahaghinia na hava ke tutuni eigna imanea ke vonungia na piapialu. Kori vido imanea ke piapilau, na pukuni puhigna ke tate au eigna imanea na mane piapilau, mi imanea a tamadia na komi piapilau gougovu. 45Kori vido inau ku titionoa na hava ke tutuni, ighamu koti boi vaututuniu eigna ighamu ara dathegna! 46Ahai itamiu ke tangomana na tateli auagna inau ku eia na koakoa? Gi inau ku velea na hava ke tutuni, ehava gi oti boi vaututuniu? 47Na komi tinoni nigna a God kena rongovia na komi haghoregna God. Keana ighamu koti boi rongovia eigna ighamu koti boi na komi tinoni nigna a God.”

Jisas Ke Nagho Vano Tagna A Ebraham

48Gi na komi tinoni kena veleagna a Jisas, “E tutuni na hava kiti velea eimu ighoe. Ighoe na manemu i Samaria ma na tidatho ke mono ikoramu!”

49A Jisas ke anira, “E teo sa tidatho ke mono ikoragu. Inau ku ghaghana bohea a Tamagu, kari ighamu oti boi ghaghana boheu. 50Inau ku boi magnahaghinia kuda vahaihadiu ghehegu, kari ahai tavogha ke magnahaghinia na vahaihadiugna. Mi manea keda fatera na komi tinoni gougovu. 51Vaovarongo toetoke tagna na fata ke tutuni iaani. Arahai kena leghua nigua na velepuhi, imarea kedana boi thehe.”

52Na komi tinoni kena veleagna, “Ikeagaieni ighami kiti pukuni adoa na tidatho ke mono ikoramu! A Ebraham mi mara na profet kena thehe ghohi, kari ighoe ko velea arahai kena leghua nimua na velepuhi, imarea teo kedana thehe! 53Ehava? Kori ghaghanamu, ighoe ko nagho vano tagna a hutuda a Ebraham ma na komi profet kena thehe ghohi? Kori ghaghanamu, ahai ighoe na?”

54A Jisas ke haghore tughura, “Gi inau kuda vahaihadiu ghehegu, na vahaihadiugna iangeni teo sa vunegna. Keana a Tamagu ahai ke vahaihadiu, mi ghamu koti velea imanea nimiu a God. 55Ighamu koti boi adoa imanea, kari inau ku pukuni adoa imanea. Gi inau kuda velea ku boi adoa imanea, inau ku piapalau vaghagna ighamu koti piapilau. Kari inau ku adoa imanea mu leghua nigna na komi haghore. 56A tamamiu a Ebraham ke totogo puala kenughua imanea keda reghia na maigu kori maramagna. Mi manea ke reghia me totogogna.”

57Mi imarea kena velea, “Boi tutuni ighoe ko reghia a Ebraham! Eigna ighoe ko boi jufungia mua e lima hangavulu na vinoghamu.”

58A Jisas ke haghore tughura, “Oti vaovarongo toetoke tagna na fata ke tutuni iaani. Inau ku kidi mono ghohi, gi e havi mai a Ebraham!” 59Kori vido a Jisas ke velea iangeni, na komi tinoni kena hatira na komi ghahira mena haga piria. Kari a Jisas ke boi lubatira kedana reghia me taveti au kori Vathe ke Tabu nigna God.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index