Search form

Jon 9

A Jisas Ke Vatoke Tabirua Na Mane Ke Havi Doa Mai

1Jisas ke taveti vano kori hangana me reghia sina mane ke havi doa mai. 2Nigna na komi vaovarongo a Jisas kena huatiagna, “Velepuhi, ehava? Na mane iaani ke doa eigna na komi paluhagna ghehegna ba na komi paluhadia a tamagna ma idogna?”

3Ma Jisas ke velera, “Imanea ke doa, boi eigna na komi paluhagna ghehegna ba na komi paluhadia a tamagna ma idogna. Imanea ke doa eigna a God keda tateli au nigna na mana kori vido keda hathea imanea. 4Kori vido ke dani mua, ati eia na agutu nigna ahai ke vetulau mai. Kari na bongi ke gharani mai ghohi ke boi tangomana sa tinoni keda eia sa agutu. 5Kori vido inau ku mono mua kori maramagna, inau na raraha tadia na komi tinoni kori maramagna.”

6Leghugna ke velea iangeni, a Jisas ke angusu horu kori thepa me ngignoa na angusugna duagna na thepa me pila. Gi e havula kori matagna na mane ke doa. 7Gi e veleagna, “O vano mo daudanu kori maha i bea kena kiloagna Siloam.” (Na ghaghana koragna Siloam, ‘vetula vanoa’). Imanea ke vano me daudanu kori bea iangeni, mi kori vido ke tabiru kori vathegna, na matagna ke toke.

8Na komi tinoni kena mono kori melehagna, ma arahai kena reghia kori vido ke kaekae rongo, imarea kena veihuahuatighi vaghagna iaani, “Ehava? Iaani na mane ke doa ke nohe me kakae rongo i hau?”

9Kekeha kena velea, “Hii, imanea hiri.”

Kekeha kena velea, “Teo, kari na dodorogna imanea ke haga nanaba tagna na dodorogna na mane iangeni.”

Ma na mane ke kaekae rongo i hau ke velea, “Inau hiri na mane iangeni!”

10Imarea kena huatiagna, “Na hava ke padagho gi o dodoro ikeagaieni?”

11Imanea ke anira, “Na mane kena kiloagna Jisas ke hatia na thepa me havula kori matagu. Gi e veleu eigna kuda vano daudanu kori maha i bea i Siloam. Inau ku vano mu daudanu kori bea iangeni, gi e toke na matagu!”

12Gi ena huatia mua, “Ivei na mane iangeni?”

Imanea ke velera, “U bosi adoa.”

Mara Na Farise Kena Huatia Na Mane Ke Doa I Hau

13Gi kekeha tinoni kena hati vanoa na mane iangeni tadia mara na Farise. 14Na dani a Jisas ke havula na thepa kori matagna na mane iangeni me vatokea, na Sabat. 15Kori vido mara na Farise kena adoa iangeni, imarea kena huatia na hava ke pada gi e tangomana na dodoro. Imanea ke anira, “Imanea ke havula na thepa kori matagu. Gi u vano mu daudanu, mi keagaieni inau ku tangomana na dodoro.”

16Kekeha mara na Farise kena velea, “Na mane iangeni ke boi mai tagna God, eigna imanea ke agutu kori Sabat.”

Keana kekeha kena velea, “Gi keda imanea na tinoni koakoa, teo keda eia na komi reghithehe vaghagna iangeni.”

Mara na Farise kena boi sina ghaghanadia eigna a Jisas. 17Mena ghoi huatia mua na mane ke doa i hau, “Na vunegna imanea ke votokea na matamu, na hava ko ghaghana eigna imanea?”

Imanea ke velera, “Imanea sina profet nigna a God.”

18Mara puhidia mara Jiu kena boi vaututunia na mane iangeni ke doa i hau. Na vunegna iangeni, imarea kena kilora mai a idogna ma tamagna. 19Gi ena huatira roira, “E tutuni iaani a dathemiu? Ehava, imanea ke havi doa mai? Gi keda tutuni iangeni, ehava gi e tangomana na dodoro na?”

20A idogna ma tamagna koro velea, “Iroghami kuru adoa imanea a dathemami, muru adoa mua imanea ke havi doa mai. 21Kari iroghami kuru boi adoa ehava gi e tangomana na dodoro ikeagaieni, muru boi adoa ahai ke vatokea. Oti huatia ghehemiu eigna imanea ke hutu ghohi me tangomana na titiono ghehegna.” 22Roira koro velea iangeni eigna koro mataghunira mara puhidia mara Jiu, eigna imarea kena kidi velea ghohi ahai keda velea a Jisas a Vahavi, imarea kedana boi lubatia na tinoni iangeni keda haghe kori vathe haidu bali maimanihihia a God. 23Iangeni na vunegna iroira koro velea, “Oti kaea imanea eigna ke hutu ghohi me tangomana na titiono ghehegna.”

24Imarea kena ghoi kiloa maia mua na mane ke doa i hau mena ania, “O taluhaghore tagna a God na hava koda veleghami keda tutuni. Ighami kiti adoa na mane iangeni na mane koakoa.”

25Imanea ke haghore tughura, “Inau ku boi adoa imanea na mane koakoa ba teo. Sina fata vamua inau ku adoa, inau ku havi doa mai, kari ikeagaieni inau ku dodoro!”

26Mi marea kena ania, “Na hava ke eia itamua na? Ehava nia na vatokeghogna na?”

27Imanea ke anira, “Inau ku veleghamu ghohi kari oti bosi vaututuniu. Ehava gi oti magnahaghinia kuda ghoi veleghamu na hava ke padau? Ehava? Ighamu huju oti magnahaghinia kotida nigna na mane vaovarongo?”

28Gi imarea kena pukuni haghore diadikala na mane iangeni mena veleagna, “Ighoe na nigna na mane vaovarongo, kari ighami nigna na mane vaovarongo a Moses! 29Ighami kiti adoa a God ke haohaghore itagna a Moses, kari na mane iangeni, ighami iti boi adoa sa fata eigna imanea. Toke na meleha imanea ke havi mai itagna, ighami kiti boi adoa.”

30Ma na mane iangeni ke haghore tughura, “Inau ku vere nigua puala! Toke imanea ke vatokea na matagu, ighamu koti boi adoa na meleha ke au mai itagna! 31Ighita kati adoa a God ke boi rongovia na komi tarai nidia mara kena dika, kari imanea ke rongovia nidia na komi tarai arahai kena ghaghana bohea mena leghua. 32Kori turughugna na maramagna me jufu ikeagaieni, teo sa tinoni ke vatokea na tinoni ke havi doa mai. 33Ma na mane iangeni teo keda eia iangeni gi keda boi mai tagna God.”

34Imarea kena veleagna, “Turughu kori vido ko havi mai, ighoe na tinoni koakoa! Me boi tangomana koda velepuhighami sa fata!” Gi ena gigi aua imanea kori vathe haidu.

Mara na Farise Kena Doa

35Kori vido a Jisas ke rongovia imarea kena gigi aua na mane ke doa i hau, imanea ke vano me reghipada na mane iangeni. Gi e huatia, “Ehava? O vaututunia ghohi na Dathei Tinoni?”

36Na mane iangeni ke ania, “Mane puhi, o veleu ahai imanea eigna kuda vaututunia.”

37A Jisas ke ania, “Ighoe ko reghia ghohi imanea. Ikeagaieni imanea hiri ke haohaghore duamu.”

38Imanea ke veleagna, “Lod, inau ku vaututunigho.” Gi imanea ke maimanihihia a Jisas.

39Ma Jisas ke ania, “Inau ku mai kori maramagna eigna na pukuni havidia na komi tinoni keda tate au. Inau ku mai eigna arahai kena doa kedana reghivaughithatha na hava ke tutuni eigna a God, ma arahai kena velea kena tangomana na dodoro, imarea kedana adoa kena pukuni doa.”

40Kekeha mara na Farise kena sokara ngengeni kena rongovia na hava ke velea a Jisas mena huatiagna, “Ehava? Ighoe ko velea ighami kiti doa?”

41Ma Jisas ke anira, “Gi kotida adoa ighamu koti doa, a God keda talutavogha na komi paluhamiu. Kari na vunegna ighamu koti velea oti tangomana na dodoro, a God keda boi talutavogha na komi paluhamiu.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index