Search form

Luk 12

Saghoi Leghua na Puhidia Mara na Farise

(Matiu 10:26-27)

1Kori maghavu iangeni, sethe na toghai tinoni kena haidu mai tagna a Jisas mena veitatapalighi. A Jisas ke kidi velera nigna na komi vaovarongo, “Reireghi toke ghamu tagna na komi puhidia mara na Farise. Imarea kena boi leghua na hava kena velepuhiragna na komi tinoni. 2Na komi fata gougovu na komi tinoni kena poloa kori havidia a God keda tateli au. 3Na hava koti velea kori puni, na komi tinoni kedana rongovia kori raraha, ma na hava koti ngungu eigna korai chogho, imarea kedana ghuu aua tadia na komi tinoni.”

A God Vamua katida Mataghunia

(Matiu 10:28-31)

4A Jisas ke velera mua, “Ara kulagu, oti saghoi mataghunira arahai kedana tangomana na vatheheagna na tonomiu, kari ena boi tangomana nidia na vatheheagna na tarungamiu. 5Keana inau ku veleghamu ahai kotida mataghunia. Oti mataghunia vamua a God, eigna imanea ke tangomana na vatheheagna na tonomiu me mono mua nigna na mana bali soni vanoa na tarungamiu kori meleha papara. Inau ku ghoi veleghamu, oti mataghunia vamua a God.

6“Ighamu koti adoa ghohi, e lima na manu iso e rua na seleni vamua na volidia. Keana a God ke boi togha sanira sikei itadia. 7Na vunegna iaani oti saghoi mataghu, eigna kori ghaghanagna a God ighamu koti nagho vano tadia na komi manu iso. Ma na komi sesehugna na ulumiu a God ke ijumira gougovu.”

Saghoi Mamamo eigna a Jisas

(Matiu 10:32-33; 12:32)

8A Jisas ke ghoi velera, “Gi ahai ke vele aua tadia na komi tinoni imanea nigua na vaovarongo, inau, na Dathei Tinoni, kuda vele aua imanea nigua na vaovarongo tadia na komi enjel nigna a God. 9Kari ahai keda vele aua tadia na komi tinoni imanea boi nigua na vaovarongo, inau ghua kuda vele aua tadia na komi enjel nigna a God, imanea boi nigua na vaovarongo. 10Ahai keda haghore diadikala na Dathei Tinoni, a God ke tangomana na talutavoghagna na paluhagna. Keana ahai keda haghore diadikala na Tarunga ke Tabu, a God keda boi talutavogha na paluhagna imanea.

11“Sa maghavu imarea kedana hatighamu kori nidia na komi vathe haidu bali fateghamu. Kori vido ighamu kotida sokara naghodia arahai kena baubatu, oti saghoi toatogha puala na hava kotida velea bali adoa imarea ighamu koti boi ei hahia sa fata. 12Eigna na Tarunga ke Tabu keda veleghamu na hava kotida velea kori maghavu koti sokara naghodia.”

Na Titiono Velepuhi eigna na Mane Padarongo

13Sina tinoni tadia na mavitu ke veleagna a Jisas, “Velepuhi, o veleagna a toghagu eigna keda kemulia romami na komi fata ke thehe sania a tamamami.”

14A Jisas ke ania, “Nighe, boi nigua na agutu inau kuda vajinoa na fata iaani varihotaghimiu roghamu tamatahi.” 15Gi e veleragna arahai kena mono ngengeni, “Reireghi toke ghamu! Saghoi magnahaghinia na komi fata ke sethe kotida tonogna. Eigna na pukuni havimiu e boi mono tagna na komi fata koti tonogna.”

16Gi e titionoa vanira na titiono velepuhi iaani: “Sina mane padarongo ke tonogna na thepa ke toke. Na komi fata ke joura ke kotu toke me sethe na sagharodia. 17Imanea ke toatogha ghehegna vaghagna iaani, ‘Na hava hiri kuda eia ikeagaieni? Eigna nigua na komi vathe bali boa na komi sagharo eri ena iso ghohi.’ 18Gi imanea ke velea, ‘Inau ku adoa na hava kuda eia. Inau kuda reo horua na komi vathe ke iso eigna kuda agutua na komi vathe mathangani ke hutu vano ke naba kuda boa haghea nigua na komi fata gougovu. 19Gi kuda velea itagua, Toke puala, inau ku boa haghea ghohi na komi fata gougovu ku magnahaghinia tagna na komi vinogha keda mai. Mi ikeagaieni inau kuda mamatho kori nigua na agutu. Inau kuda vanga mu kou mu eia na komi fata keda vatotogou.’

20“Keana a God ke veleagna, ‘O mee! Kori bongi iaani ighoe koda thehe, mo boi adoa ahai keda tonogna na komi fata gougovu ko kalitira ghehemu.’”

21Gi a Jisas ke velera na mavitu, “E tutuni, arahai kena kalitira komi nidia na fata ke sethe, kari ena boi eia na komi fata ke nagho tagna a God, imarea kena mee.”

Vaututunia a God

(Matiu 6:19-21, 25-34)

22Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Na vunegna iangeni, inau ku veleghamu e boi toke keda horuhaihadi na ghaghanamiu eigna na hava kotida ghania ba na hava kotida pokoagna na tonomiu. 23Eigna na havimiu ke nagho vano tagna na vanga ma na poko. 24Oti reghira vano na komi manu. Ena boi joua mena boi ghelia sa vanga. E teo sa nidia na vathe bali boa sa vanga, keana a God ke hera ghadia. Tagna a God ighamu koti nagho vano tadia na komi manu. 25Toke keda horuhaidi na ghaghanamiu eigna na komi fata kori havimiu, ighamu boi tangomana nimiu na vateveagna na havimiu. 26Na vunegna ighamu koti boi tangomana nimiu na vateveagna na havimiu, ehava gi e horuhaihadi na ghaghanamiu eigna na komi fata ke sethe?

27“Oti reghira vano na komi falaoa. Ena boi agutu mena boi sukia sa pohedia. Kari inau ku veleghamu, toke a King Solomon ke padarongo, e teo sa nigna na pohe ke ulaghagna vano tadia na komi falaoa. 28God ke vatokea na dodorodia na komi falaoa kena mono vamua sina ghathi vido iso, gi ena sonira vano kori joto. Gi keda eia iangeni, ighita kati adoa imanea keda heghita na poheda. Nimiu na vaututuni ke lae puala! 29Oti saghoi toatogha puala na hava kotida ghania ma na hava kotida kouvia. Saghoi lubatia na ghaghanamiu keda horuhaihadi eidia na komi fata irangeni. 30Arahai kena boi adoa a God, na ghaghanadia ke horuhaihadi eigna na komi fata irangeni. Oti saghoi eia vaghagna iaani, eigna a Tamamiu ke adoa ghohi na komi fata koti magnahaghinia. 31Gi kotida pukuni magnahaghinia a God keda vunaghi pungusighamu, moti eia na hava ke vatotogoa, a God keda heghamu na komi fata iraani ke nabamiu.

Na Pada Rongo I Popo

32“Toke kotida boi sethe, oti saghoi mataghu. Eigna a Tamamiu ke magnahaghinia keda heghamu na komi fata ke kalitira vanira arahai kena lubatia na vunaghi pungusiragna. 33Oti vano moti salemua na komi fata koti tonogna moti hera na rongodia mara kena kuma. Gi kotida eia iaani, ighamu vaghagna koti boa nimiu na rongo i popo kori ngoi keda boi dika. Ma nimiu na rongo teo keda govu eigna ke mono i popo. Mara na biabilau kena boi tangomana nidia na bilauagna ma na komi kokorosi kena boi tangomana na diadikalagna. 34Oti eia vaghagna iaani eigna na hehemiu keda leghua na hava ke nagho vano itamiu.

Mono Kaikaliti eigna na Tabiruagna Mai a Lod

(Matiu 24:45-51)

35-36“Oti mono kaikaliti hahali vaghadia mara na agutu kena mono pitua na vunaghidia keda tabiru mai kori vangahaidu taulaghi. Imarea kena pipisia na pohedia mena totha nidia na lui. Kori vido ke tabiru mai, imanea ke jaejathe kori hagetha mena saisami hangavia vania. 37Na vunaghidia keda eia na fata ke toke vanira eigna imanea ke reghira kena kaikaliti eigna na tabiruagna mai. Inau ku veleghamu, na vunaghidia keda pipisi kori pohe bali agutu me velera eigna kedana nohe me heraghadia. 38Tutuni, gi mara na agutu kedana kaikaliti eigna na tabirugna mai, na vunaghidia keda eia na fata ke toke vanira. Toke imanea keda mai kori hotaghi bongi ba kori vuevughei puni, na mane agutu ke toke keda mono kaikaliti.

39“Oti toatogha iaani, na tinoni ke tonogna na vathe ke boi adoa na maghavu keda mai na mane bilau. Gi keda adoa, imanea keda boi lubatia na mane bilau keda haghe kori vathegna. 40Vaghagna iangeni, ighamu oti mono kaikaliti hahali eigna na Dathei Tinoni keda tabiru mai kori vido ighamu koti boi adoa.”

41A Pita ke huatia a Jisas, “Ehava? Lod ighoe ko velea na titiono velepuhi iaani eimami ighami vamua, ba eidia na mavitu gougovu?”

42A Lod ke haghore tughua, “Ahai na mane agutu ke toke me ke thaothadogha? Imanea na mane agutu na vunaghi keda lubatia vania na reireghiagna kekeha mara nigna na mane agutu eigna keda heraghadia na vanga kori vido kedana vanga. 43Ma na mane agutu iangeni keda totogo kori vido na vunaghigna keda tabiru mai kori vathegna me reghia imanea ke ei tokea nigna na agutu. 44Inau ku veleghamu, “Kenughua na vunaghigna keda lubati vania na reireghiagna komi nigna na fata gougovu. 45Keana e boi toke gi na mane agutu keda toatogha na vunaghigna keda boi tabiru mai saisami me turughu thabuhira na komi tinoni kena agutu. Gi e vanga me kou memee hahali. 46Na vunaghi keda tabiru mai kori na maghavu na mane agutu iangeni ke boi pitua me boi kaikaliti eigna. Na vunaghi keda pukuni vapara na mane agutu iangeni, me keda vetula vanoa bali papara duadia arahai kena boi vaututuni.

47“Na mane agutu ke adoa na agutu na vunaghigna ke magnahaghinia imanea keda ei vania, kari e boi kaikaliti me boi eia, na vunaghigna keda pukuni vapara imanea. 48Kari na mane agutu ke boi adoa na agutu na vunaghigna ke magnahaghinia keda ei vania me eia na fata ke hahi, na vunaghigna keda boi rae vapara imanea. Vaghagna iaani, gi a God keda hea na tinoni na fata ke sethe, a God ke magnahaghinia keda eia na komi fata ke toke ke sethe. Gi a God keda hea na tinoni na fata ke sethe vano, a God ke magnahaghinia keda eia na komi fata ke toke ke sethe vano.”

A Jisas ke Mai bali Thevurua na komi Tinoni

(Matiu 10:34-36)

49A Jisas ke ghoi velera, “Inau ku mai bali ifua na joto kori maramagna keda thevurua na komi tinoni, mu magnahaghinia na joto iangeni ke kidi ghathagna ghohi.

50“Kari inau kuda kidi papara. Ma na ghaghanagu keda boi toke me ghieghilei govu na papara iangeni. 51Ehava? Ighamu koti ghaghana inau ku mai bali hatia mai na soleana kori maramagna? Teo! Inau ku mai bali thevurua na komi tinoni. 52Turughu ikeagaieni me vano, na komi tinoni kena mono koragna sina vathe kedana thevurua. Gi keda mono e lima na tinoni koragna sina vathe, e tolu na tinoni kedana dothoviu me rua koroda boi dothoviu. Ba e rua koroda dothoviu me tolu kedana boi dothoviu. 53A tamagna ma a dathegna mane koroda veiriurihughi. A idogna ma a dathegna vaivine koroda veiriurihughi. Me rua na vungaogna vaivine koroda eia vaghagna iangeni mua.”

54A Jisas ke velera na mavitu, “Gi kotida reghia na puni ke hadi mai i paka, ighamu koti adoa kenughua e uha. Ma na uha ke pukuni mai hiri. 55Gi keda mai na ghuighuri sokara lau, ighamu koti adoa kenughua e vuvughu, moti vajangia hiri na vuvughu. 56Ighamu koti adoa na hava keda tate mai tagna sina dani eigna oti adoa puala na komi vaughithatha kori na maaloa ma na thepa. Keana ighamu koti boi adoa na ghaghana ikoragna na komi fata ku eia. Ighamu koti eia vaghagna koti jino kari oti boi jino!

57“Ehava gi oti boi vahia ghehemiu na fata ke jino kotida eia na? 58Gi nimua na thevuioka ke magnahaghinia keda hatigho kori vido bali fate, o kidi pipilia na vajinoagna na hava ke hahi varihotaghimiu kori vido koro boi jufu mua kori vido bali fate. Gi koroda boi vajinoa, imanea keda hatigho vano tagna na mane bali fate, mi manea keda lubatigho vano tadia mara na pulis eigna kedana sonigho haghe kori vathe tatari. 59Inau ku veleghamu, teo koda mamaluha mo ghieghilei voli huia engiha na rongo kena velegho koda volia.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index