Search form

Luk 13

Tughua na komi Puhimiu ke Dika

1Kori vido iangeni kekeha tinoni kena mono ngengeni kena veleagna a Jisas eidia kekeha maradia i Galili ke vathehera a Pailat kori vido kena havughaghi vania a God. 2A Jisas ke velera, “Ehava? Ighamu koti ghaghana na thehe ke dika ke padara ke tateli aua imarea kena dika vano tadia na komi tinonidia i Galili? 3Teo! Gi kotida boi tughua na havimiu ke koakoa, ighamu huju kotida thehe vaghadia imarea. 4Ba vaghagna ivei kori ghaghanamiu eidia salaghe alu na tinoni kena thehe kori vido ke horuvira na vathe ke hutu i Siloam? Ighamu koti ghaghana na fata ke padara ke tateli aua imarea kena dika vano tadia na komi tinonidia i Jerusalem? 5Teo! Inau ku ghoi veleghamu ghua, gi kotida boi tughua na havimiu ke koakoa, ighamu huju kotida thehe vaghadia imarea.”

Na Titiono Velepuhi eigna na Ghai Figh ke boi Sagharo

6Gi a Jisas ke titiono vanira na titiono velepuhi iaani: “Sina mane ke joua na ghai fig kori nigna na gnatha. Sethe na maghavu imanea ke vano me hiroa na sagharo itagna me boi pada. 7Me veleagna na mane agutu ke agutu kori nigna na gnatha, ‘Reghia, e tolu ghohi na vinogha inau ku mai hiro sagharogna mu boi reghia sikei. O toka horua, eigna ke hai mono kori thepa bali agutu vanga.’ 8Kari na mane agutu ke ania, ‘Vunaghi, o talua vanoa ghua sikei na vinogha. Inau kuda ghelia kililia mu boa na thepa ke toke kori vunegna. 9Gi keda sagharo kori vinogha ke mai, bule e toke. Keana gi keda teo ri, bule tangomana koda toka horua.’”

A Jisas ke Vatoke Tabirua sina Vaivine Puhi kori Sabat

10Tagna sina Sabat a Jisas ke velepuhira na mavitu kori vathe haidu. 11Sina vaivine puhi ke mono ngengeni, na tidatho ke vathokia na poghurugna me boi tangomana keda sokara jino koragna salaghe alu na vinogha. 12A Jisas ke reghia me kiloa maia itagna me velea, “Ighoe ko mamaluha tagna na vahaghi ke padagho.” 13Imanea ke tangolia mi kori vido iangeni vamua iia ke sokara jino me veletokea a God.

14Na mane ke baubatu kori vathe haidu iangeni ke dikatagna tagna a Jisas eigna imanea ke vatoke tabirua kori Sabat. Imanea ke velera na mavitu, “E ono na dani koragna na wik bali eiagna na agutu. Oti mai tadia na komi dani irangeni eigna kedana vatokeghamu kori nimiu na komi vahaghi. Boi kori Sabat.”

15A Lod ke veleragna, “Ighamu koti eia vaghagna koti jino, kari oti boi jino! Ehava? Kori Sabat ighamu koti unuhira nimiu na kau ma na dongki kori vido koti pinitira moti hatira vano kori bea moti vakoura? Hii, ighamu koti eia iangeni. 16Na vunegna iangeni e toke vamua inau ku vamamaluha kori Sabat na vaivine iaani tagna na vahaghi ke pada. Iia ke havi kori vinahuhugna a hutuda Ebraham, ma a Satan ke taria koragna e salaghe alu na vinogha.” 17Kori vido a Jisas ke velea iaani, arahai kena thevuioka itagna kena maomamo nidia puala. Keana na mavitu kena totogo nidia puala tadia na komi fata ke toke ke eia a Jisas.

God keda Vunaghi Pungusira na Mavitu ke Sethe

(Matiu 13:31-32; Mak 4:30-32)

18A Jisas ke huatira na mavitu, “Na hughuta nigna a God, vaghagna ivei kori ghaghanamiu na? Na hava kuda titionoa gi kotida thaothadoghagna? 19E vaghagna sina katuragna na ghai mastad na tinoni ke joua kori nigna na gnatha. Na katura ke kotu hadi me hutu ma na komi manu kena mai mena agutu gnekudia itadia na komi ototogna.”

20A Jisas ke ghoi huatira, “Na hava kuda titionoa gi kotida thaothadoghagna na havi a God ke vunaghi pungusia? 21Vaghagna sina ghathi vido isi sina vaivine ke ngignoa duagna sina duku flaoa. Leghugna na ngignoagna, na isi ke vapotea na flaoa me hutu.”

Na Hagetha ke Kapocho

(Matiu 7:13-14, 21-23)

22Kori vido a Jisas ke talu taveti me vano i Jerusalem, imanea ke velepuhira na mavitu tadia na komi meleha ke vano jufu itadia. 23Sina tinoni ke huatia, “Vunaghi, rua tolu tinoni vamua kedana hatia na havi ke teo na govugna na?”

A Jisas ke ania, 24“Oti agutu heta eigna kotida haghe kori hughuta nigna a God eigna na hagetha ke kapocho. Inau ku veleghamu, sethe na tinoni kedana pipilia na haghe vano kari imarea kedana boi tangomana. 25Kori vido na mane ke tono vathe keda sokara hadi me bilakia na hagetha, ighamu kotida sokara kosi moti kiokido kori hagetha moti velea, ‘Lod o hangavia vanighami na hagetha.’ Keana imanea keda veleghamu, ‘Inau ku bosi adoghamu, mu bosi adoa ivei itagna koti mai.’ 26Gi ighamu kotida velea, ‘Ighami kiti vanga miti kou duamu mo velepuhighami tadia na komi melehamami.’ 27Keana imanea keda veleghamu, ‘Inau ku bosi adoghamu mu bosi adoa ivei koti mai. Oti taveti saniu ighamu koti ei hahalia na komi fata ke dika.’

28“Ighamu kotida reghia a Ebraham, Aisak ma a Jekob duadia na komi profet kori hughuta nigna a God. Keana a God keda sonighamu au i kosi. Kori vido iangeni, ighamu kotida dikahehe moti tangi moti gigiri kei. 29Sethe na tinoni kedana mai tadia na komi meleha ivei mi vei kori maramagna. Imarea kedana nohe kori vangahaidu kori hughuta nigna a God. 30Inau ku veleghamu, arahai kena leghu ikeagaieni kedana nagho. Ma arahai kena nagho ikeagaieni kedana leghu.”

A Jisas ke Dothovia Puala i Jerusalem

(Matiu 23:37-39)

31Kori vido iangeni kekeha Farise kena mai tagna a Jisas mena veleagna, “Gi koda magnahaghinia koda talu havi, o taveti au tagna na meleha iaani, eigna a Herod Antipas ke magnahaghinia keda vathehegho.”

32A Jisas ke haghore tughura, “A Herod ke dika vaghagna na aku ke asi. Oti vano moti veleagna inau kuda talu gigi aura na komi tidatho, mu vatoke tabirura arahai kena vahaghi. Me boi hau, inau kuda vagovua nigua na agutu. 33Ikeagaieni mivughei mi kekeha dani mua, inau kuda talu eia nigua na taetaveti me ghieghilei jufungia i Jerusalem. Eigna Jerusalem vamua na meleha imarea kena vathehera na komi profet.”

34Gi a Jisas ke velea, “Jerusalem, Jerusalem! Ighoe ko pirira mo vathehera na komi profet a God ke vetulara atu itamua. Sethe na maghavu inau ku magnahaghinia kuda hathegho, vaghagna na kokorako vaivine ke hathatanora ara dathegna sarai baghigna me reireghira. Keana ighoe ko boi lubatiu gi kuda hathegho. 35Ikeagaieni a God ke au sanigho me au sania nigna na Vathe ke Tabu. Inau ku velegho, ighoe koda boi reghiu me ghieghilei jufu kori dani ighoe koda velea, ‘God, o vatokea imanea ke mai duagna nimua na mana.’”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index