Search form

Luk 15

Na Titiono Velepuhi eigna na Sip ke Hahi

(Matiu 18:12-14)

1Sina maghavu sethe mara na oho takis duadia kekeha mara koakoa kena hathatano mai eigna kedana vaovarongo tagna a Jisas. 2Mara na Farise mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena titiono popoloa a Jisas vaghagna iaani, “Na mane iaani ke magnahaghinira puala mara na koakoa me vanga mua duadia.”

3Ma a Jisas ke velera na titiono velepuhi iaani: 4“Gi sina mane itamiu keda tonogna sina hathangatui sip me hahi sikei itadia, na hava keda eia na mane iangeni? Imanea keda talu horura e hia hangavulu me hia na sip kori vido kena vanga me vano hiroa sikei ke hahi me ghieghilei pada. 5Kori vido ke pada, imanea keda totogo me ghalalua, 6me hatia vula. Imanea keda kilora mai ara kulagna ma arahai kena mono gharania me veleragna, ‘Inau ku totogo puala eigna ku pada ghohi na nigua na sip ke hahi. Oti mai moti totogo duagu!’” 7Gi a Jisas ke velera, “Vaghagna vamua iangeni kori vido na tinoni koakoa ke tughua na havigna ke koakoa. Arahai kena mono i popo kedana totogo hutu puala. Nidia na totogo eigna na tinoni iaani keda hutu vano tagna nidia na totogo eidia e hia hangavulu me hia na tinoni kena jino ghohi.

Na Titiono Velepuhi eigna na Rongo ke Sosoni

8“Gi sina vaivine keda tonogna e salaghe na sileni me sosoni sikei, na hava keda eia iia na? Iia keda totha na lui me jaroa na vathe me hiroa ivei mi vei me ghieghilei reghipada. 9Kori vido ke pada, iia keda kilora mai ara kulagna ma arahai kena mono gharania me veleragna, ‘Inau ku totogo nigua hutu puala eigna ku pada nigua na sileni ke sosoni. Oti mai moti totogo duagu! 10Gi a Jisas ke velera, “Inau ku veleghamu, e vaghagna iangeni kori vido na tinoni koakoa ke tughua na havigna ke koakoa. A God ma na komi nigna na enjel kena totogo hutu puala kori vido sina tinoni ke koakoa ke tughua na havigna ke koakoa.”

Na Titiono Velepuhi eigna na Mane Mathangani ke Taveti Sania a Tamagna

11A Jisas ke ghoi anira, “Sina mane ke mono e rua na dathegna mane. 12Na mane ke havi leghu ke veleagna a tamagna, ‘Mama, o heu mai nigua na komi fata kuda hatia kori vido koda thehe.’ Ma a tamagna ke kemulia vanira nigna na komi fata koroda hatia.

13“Boi hauhaugna leghugna iaani, na mane ke havi leghu ke salemua komi nigna na fata me hatia na rongo me taveti vano tagna sina meleha ke hau. Kori vido ke mono ngengeni, imanea ke sonia govu nigna na rongo tagna na puhi havi ke mee. 14Leghugna na soni govuagna nigna na rongo, na rofo ke hutu ke pada na meleha iangeni mi imanea ke turughu papara. 15Imanea ke vano tagna sina mane kori meleha iangeni me kaea eigna keda hea sa agutu. Na mane iangeni ke vetula vanoa eigna keda reireghira nigna na komi botho. 16Na mane mathangani ke rofo puala me haga ghania na vanga ke hera ghadia na komi botho, eigna e teo sa tinoni ke hea ghagna.

17“Leghugna kekeha dani, na ghaghana ke jino ke ghoi tabiru mai itagna me toatogha vaghagna iaani, ‘Komi nigna na mane agutu a tamagu kena vanga mena mahu, kari inau u rofo mu haga thehe. 18Inau kuda ghoi tabiru vamua tagna a tamagu mu kuda veleagna, ‘Mama, inau ku koakoa pungusia a God mu koakoa pungusigho ighoe. 19Ikeagaieni inau u boi nabagu gi koda kilou a dathemu. O lubatiu eigna kuda sikei tadia nimua na komi mane agutu.’”

20“Gi imanea ke sokara hadi me tabiru tagna a tamagna. Kori vido imanea ke taveti mai mua tagna ke hau, a tamagna ke reghia me rarovia. Imanea ke raghe vano tagna a dathegna me tangolia me kisia. 21Ma a dathegna ke ania, ‘Mama inau ku koakoa pungusia a God mu koakoa pungusigho ighoe. Ikeagaieni inau u boi nabagu gi koda kilou a dathemu.’

22“Keana a tamagna ke kilora mai mara nigna na mane agutu me anira, ‘Oti hati maia na poko ke toke vano moti vapokoagna. Oti vahaghea na ringi kori kaukaugna ma na sadol kori naegna. Oti eia saisami! 23Oti vano moti vathehea na kau ke hutu bali eia na vangahaidu. Ighita katida totogo duagna a dathegu, 24eigna ke vaghagna ke thehe ghohi keana e ghoi havi tabiru. Imanea ke hahi, keana ikeagaieni inau ku pada ghohi.’ Kori vido na komi fata ke kaikaliti ghohi, imarea kena turughu na vangahaidu.

25“Kori vido iangeni na mane ke havi nagho ke talu agutu mua kori gnatha. Imanea ke vula me mai gharania na vathe me rongovia na komi tinoni kena ifu mena ragi. 26Imanea ke kiloa mai sina mane agutu me huatia eigna na hava kena eia na komi tinoni. 27Ma na mane agutu ke veleagna, ‘A tahimu ke tabiru mai ma a tamamu ke vathehea na kau ke hutu me eia na vangahaidu eigna a tahimu ke havi me ghoi tabiru mai.’

28“Na mane ke havi nagho ke rongovia iaani me dikatagna me boi haghe kori vathe. A tamagna ke au mai itagna me kaea eigna keda vano haghe kori vathe. 29Keana imanea ke haghore tughu vania a tamagna, ‘O reghia! Sethe na vinogha ghohi, inau ku agutu hutu vanigho mu eia hahali na hava ko veleu. Kari ighoe o boi heu sikei got ke iso gi kuda vangahaidu duadia ara kulagu. 30Keana kori vido a dathemu iaani ke soni govua nimua na rongo tadia na koi vaivine kikirase ke tabiru mai, ighoe ko vathehea vania na kau ke hutu!’

31“Ma a tamagna ke velea, ‘Dathegu, leuleghu maghavu ighoe ko mono duagu ma na komi fata ku tonogna na nimua. 32Keana e toke katida totogo mati eia na vangahaidu, eigna a tahimu vaghagna ke thehe ghohi kari e ghoi havi tabiru. Imanea ke hahi, kari ikeagaieni inau ku pada ghohi.’”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index