Search form

Luk 17

Velepuhi eigna na Koakoa

(Matiu 18:6-7; Mak 9:42)

1A Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Na komi fata ke auaura na komi tinoni keda mono hahali. Kari ahai ke vasikilia na tinoni kori koakoa keda papara puala. 2Ahai ke magnahaghinia keda vajefea sa tinoni ke vaututuniu, e toke gi kedana taria na ghahira hutu kori luagna mena soni horua kori tahi, eigna na hava a God keda eia itagna sa tinoni ke vajefea sa tinoni e tahu vano tagna iangeni. 3Moti reireghi toke ghamu tagna na komi fata koti eia!

“Gi sina tinoni ke leghuu inau keda koakoa pungusigho, o veleagna imanea ke ei hahia. Gi imanea ke dikahehegna, o talutavogha na paluhagna. 4Gi keda vitu horu eiagna na fata ke dika itamua koragna sina dani, kari e vitu horu maigna itamua me velegho, ‘Inau ku dikahehe hutu puala eigna na hava ku eia,’ o talutavogha na paluhagna imanea.”

Velepuhi eigna na Vaututuni

5Sina dani mara na vetula kena veleagna a Lod Jisas, “O vaheta nimami na vaututuni.”

6Ma a Jisas ke haghore tughura, “Toke nimiu na vaututuni keda iso puala vaghagna na katuragna na ghai mastad, ighamu tangomana kotida veleagna na ghai hutu iangeni ‘O vutigho hadi ghehemu mo vano jougho ghehemu kori tahi,’ ma na ghai iangeni keda leghua na haghoremiu.

7“Ehava? Gi ighoe ko mono nimua na mane agutu ke agutu kori ghamua na gnatha be reireghia nimua na komi sip, mi manea ke tabiru mai kori vathe, ighoe koda veleagna, ‘O nohe mo vanga ghamua’ oania? 8Teo! Ighoe koda veleagna, ‘O vano mo kalitia ghagua na vanga mo pipisi toetoke gi o hatia mai ghagua na vanga. Kori vido inau ku govu na vanga, ighoe tangomana koda vanga.’ 9Ehava? Ighoe koda veletokea nimua na mane agutu iangeni eigna ke leghua na haghoremu vamua? Teo! 10Vaghagna iangeni itamiu. Kori vido koti vagovua na komi fata a God ke veleghamu na eiragna, ighamu kotida velea, ‘Ighami na mara agutu vamua, miti eia vamua nimami na agutu.’”

A Jisas ke Vatoke Tabirura Salaghe na Mane Lepa

11A Jisas ke talu taveti vano i Jerusalem me halu vano varihotaghidia e rua na provins i Samaria mi Galili. 12Kori vido a Jisas ke jufu tagna sina meleha, salaghe na mane kena lepa kena mai itagna. Imarea kena sokara tagna ke hau, 13mena ghuuvia, “Jisas, Vunaghi, o rarovighami.”

14A Jisas ke reghira me anira, “Oti vano tadia na komi pris eigna kedana adoa na tonomiu ke toke ghohi.” Kori vido imarea kena taveti vano na tonodia ke pukuni toke tabiru.

15Kori vido sina mane itadia ke reghia na tonogna ke toke tabiru, imanea ke ghoi tabiru tagna a Jisas. Imanea ke ghuu heta, “Kilothaba a God, inau ku ghoi toke tabiru!” 16Gi e torongaghi tuturu horu itagna a Jisas me veletokea eigna na hava ke ei vania. Imanea, na manegna i Samaria.

17Ma a Jisas ke velea, “Nighe! E salaghe na mane ghua ku vatoke tabirura. Ivei e hia na mane na? 18Ehava na mane ke boi Jiu vamua ke tabiru mai bali kilothaba a God?” 19Gi a Jisas ke veleagna, “O sokara hadi mo taveti, nimua na vaututuni ke vatoke tabirugho.”

Na Havi kori Maramagna kori vido a Jisas keda Tabiru

(Matiu 24:23-28, 37-41)

20Sina dani, kekeha mara na Farise kena huatia a Jisas ingiha a God keda turughu vunaghi pungusira nigna na mavitu. Jisas ke haghore tughura, “Ighamu kotida boi reghia sa vaughithatha eigna kotida adoa a God ke turughu na vunaghi pungusiragna nigna na mavitu. 21Teo ahai keda velea, ‘Reghia, a God ke vunaghi eeni,’ ba ‘Reghia, imanea ke vunaghi ngengeni.’ Eigna a God ke vunaghi kori havidia na komi tinoni.”

22Ma a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Sa maghavu keda mai ighamu kotida magnahaghinia puala na reghiagna na dani na Dathei Tinoni keda mai itagna. Keana imanea keda boi mai kori vido iangeni. 23Kekeha tinoni kedana veleghamu, ‘Reghia, imanea ke mai ghohi me mono ngengeni,’ ba ‘Imanea ke mono eeni.’ Oti saghoi vaututunira moti saghoi vano hiroa. 24Eigna kori vido na Dathei Tinoni keda tabiru mai, na komi tinoni gougovu kedana tangomana na reghiagna vaghagna kena tangomana na reghiagna na onga ke ongavia ma na rarahagna ke vararaha na maaloa gougovu. 25Keana gi e tabiru mai na Dathei Tinoni, imanea keda papara puala ma na komi tinoni kena mono ikeagaieni kedana siriuhaghinia.

26“Kori tabirugna mai na Dathei Tinoni, na havidia na komi tinoni keda vaghagna vamua na havidia na komi tinoni kori monogna a Noa. 27Tadia na komi dani irangeni na komi tinoni kena vanga mena kou mena taulaghi. Imarea kena eia na komi fata iraani me ghieghilei jufu kori dani a Noa ke hahaghe hadi kori vaka. Gi na uha hutu ke horu mai, ma na biringita ke vathehera gougovu.

28“Ma na havidia na komi tinoni keda vaghagna mua na havidia na komi tinoni kori monogna a Lot. Na komi tinoni kena vanga mena kou, mena saisabiri mena voivoli, mena jou vanga mena agutu vathe. 29Keana, kori dani a Lot ke taveti au i Sodom, na joto ma na ghahira inge ke sikili horu mai i popo me vathehera gougovu. 30Vaghagna iangeni, na komi tinoni kedana boi kaikaliti mena peperiki kori dani na Dathei Tinoni keda tabiru mai.

31“Kori dani iangeni, ahai ke mono kosigna na vathe, imanea keda saghoi tabiru haghe bali hatia nigna na komi fata. Ahai ke agutu kori gnatha, imanea keda boi tabiru haghe kori vathe bali hatia sa fata. 32Oti saghoi havaghinia na hava ke pada a taugna Lot. Iia ke rei tabiru tagna na meleha i Sodom ma a God ke vathehea. 33Ahai ke magnahaghinia na tatango ngasi kori havigna kori maramagna, imanea keda boi hatia na havi ke teo na govugna. Kari ahai ke boi tatango ngasi kori havigna kori maramagna me leghuu inau, imanea keda hatia na havi ke teo na govugna. 34Inau ku veleghamu, kori vido inau kuda tabiru, e rua na tinoni koroda nere tagna sikei na matha. A God keda hati aua sikei me talua sikei. 35E rua na vaivine koroda kaikaliti vanga. Ma a God keda hati aua sikei me talua sikei. 36E rua na mane koroda agutu kori gnatha. A God keda hati aua sikei me talua sikei.”

37Nigna na komi vaovarongo kena huatia, “Lod, ivei keda jufu mai na komi fata iraani ko veleghami?”

A Jisas ke haghore tughura, “Ivei ke mono na fata ke thehe, na komi manu hutu kena haidu vano ingengeni.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index