Search form

Luk 18

Na Titiono Velepuhi eigna na Mane Fate ke boi Jino

1A Jisas ke titiono vanira nigna na komi mane vaovarongo sina titiono velepuhi eigna kedana tarai hahali mena saghoi toali. 2Imanea ke velera, “Tagna sina meleha sina mane fate ke mono. Imanea ke boi maimanihihia a God me boi ghaghana bohera na komi tinoni. 3Sina vaivine thehe sasani kori meleha iangeni ke mai hahali itagna me kaea eigna keda vajinoa na hava ke ei hahia itagna sina tinoni. 4Haga sethe na maghavu na mane fate ke boi sasaa na hatheagna. Vano me vano gi imanea ke toatogha ghehegna, ‘Toke kuda boi maimanihihia a God mu boi ghaghana bohera na komi tinoni, 5inau kuda eia na hava na vaivine iaani ke magnahaghinia, eigna gi kuda boi hathea, kenughua iia keda vabuebuleu eigna ke mai hahali itagua me kaeu eigna kuda hathea.’”

6Ma a Lod ke velea iaani, “Oti toatogha toetoke eigna na hava ke eia na mane fate iaani. 7Toke imanea ke dika, imanea ke hathea na vaivine thehe sasani kori vagovugna. Na vunegna iangeni, ighamu koti adoa a God ke jino keda hathera na komi tinoni ke vahira ghohi kena kaea na haehathe hahali itagna. Ehava? A God keda poru na hatheragna? 8Teo! A God keda saisami na hatheragna. Keana, kori vido inau, na Dathei Tinoni kuda tabiru mai, inau kuda pada sa tinoni kori maramagna ke vaututuniu ba teo?

Na Titiono Velepuhi eigna na Farise ma na Mane Oho Takis

9Kekeha tinoni kena vaovarongo tagna a Jisas ngengeni kena ghaghana imarea ghehedia kena jino mena ghaghana mua imarea kena nagho vano tadia na komi tinoni kori matagna a God. A Jisas ke velera na titiono velepuhi iaani: 10“Rua na mane koro vano kori Vathe ke Tabu nigna a God bali tarai, sina mane na mane Farise, me sina mane, na mane bali oho takis. 11Na Farise ke sokara ghehegna me tarai vaghagna iaani, ‘God inau ku veletokegho eigna inau ku boi koakoa vaghadia kekeha tinoni. Inau ku boi bilau, ghoho, ba eia na komi puhi ke dika. Mu veletokegho eigna ku boi vaghagna na mane bali oho takis iangeni. 12Inau ku sota kori vanga e rua na dani leuleghu wik mu hegho atu na vasalaghegna na rongo kena voliu.’

13“Keana na mane bali oho takis ke sokara haunia na mane Farise iangeni me boi tada hadi i popo. Imanea ke dikahehegna eigna na komi koakoa ke eia me tupia na raghagna me velea iaani, ‘God o raroviu, inau na mane koakoa.’”

14Gi a Jisas ke velea, “Kori vido e rua na mane koro taveti au moro tabiru kori vathedia, na mane bali oho takis ke pukuni jino kori matagna a God, boi na mane Farise. Eigna ahai keda vahaihadia ghehegna a God keda vahorua. Keana ahai keda vahouhorua ghehegna, a God keda vahaihadia.”

A Jisas ke Vatabura na komi Gari

(Matiu 19:13-15; Mak 10:13-16)

15Kekeha tinoni kena hatira mai na komi gari iso tagna a Jisas eigna keda vatabura. Mara na vaovarongo kena reghira mena haghore peora arahai kena hatira mai. 16Kari a Jisas ke kilora mai na komi gari itagna me velera nigna na komi vaovarongo, “Oti lubatira mai na komi gari itagua moti saghoi lutira eigna na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira, imarea vaghadia na komi gari iraani. 17E tutuni na hava ku veleghamu, arahai kena boi vaututunia a God vaghagna na gari ke vaututunia, imarea kedana boi mono duadia na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira.”

Na Mane Padarongo

(Matiu 19:16-30; Mak 10:17-31)

18Sina vunaghidia mara Jiu ke mai me huatia a Jisas, “Velepuhi, ighoe ko toke. Na hava kuda eia gi kuda hatia na havi ke teo na govugna?”

19Jisas ke veleagna, “Ehava gi o kilou inau ku toke? A God vamua ke toke. 20Ighoe ko adoa ghohi na komi vetula: Saghoi ghoho, saghoi vathehea na tinoni, saghoi bilau, saghoi vuha haghoregna ahai, mo ghaghana bohera a tamamu ma idomu.”

21Imanea ke haghore tughua a Jisas, “Velepuhi, na komi vetula iraani inau ku leghura turughu mai kori garigu.”

22A Jisas ke rongovia iaani me ania, “Sina fata vamua ko boi eia. O vano salemua na komi fata gougovu ko tonogna, gi o hatia na rongodia mo kemulia itadia mara kena kuma. Gi koda eia iaani, ighoe koda tonogna na komi fata ke toke i popo. O vano eia iaani gi o mai leghuu inau.” 23Kori vido ke rongovia iaani, imanea ke dikahehegna puala, eigna imanea na mane ke padarongo puala.

24A Jisas ke rei vano tagna imanea me velea, “E vahotha puala tadia arahai kena pada rongo kedana haghe kori havi a God ke vunaghi pungusia. 25Tangomana mua na kamel keda haghe vano kori bilogna na nili? Vahotha puala! Keana e vahotha vano mua tagna ahai ke padarongo, na haghe vano kori hughuta nigna a God!”

26Arahai kena rongovia iaani kena velea, “Keda vahotha puala na hatiagna na havi ke teo na govugna tagna na tinoni ke padarongo na bule, ahai keda tangomana na?”

27A Jisas ke haghore tughura, “Na hava ke boi tangomana na eiagna na komi tinoni, a God ke tangomana.”

28A Pita ke veleagna a Jisas, “Reghia! Ighami kiti taveti sania nimami na komi fata miti leghugho!”

29Gi a Jisas ke velera, “Inau ku veleghamu, ahai ke taveti sania na vathegna, ba a taugna, ba ara tahigna, ba a idogna ma tamagna, ba ara dathegna eigna ke lubatia a God gi keda vunaghi pungusia na havigna, 30imanea keda hatia sethe vano na fata kori maramagna iaani tagna na komi fata ke taveti sania. Kari kori vido ke mai na maramagna mathangani nigna a God, imanea keda hatia na havi ke teo na govugna.”

Vatolugna a Jisas ke Titionoa na Thehegna

(Matiu 20:17-19; Mak 10:32-34)

31A Jisas ke hatira salaghe rua nigna na komi vaovarongo ghehedia me velera, “Ighamu koti adoa, ikeagaieni ighita kati atu hadi i Jerusalem. Kori vido kati jufu ngengeni, na komi fata kena risoa mara na profet eigna na Dathei Tinoni, keda kathea. 32Imarea kena lubati vanoa kori limadia mara kena boi Jiu. Imarea kedana kihaghinia mena hira mena angusua. 33Imarea kedana thabuhia mena vathehea. Keana, kori vatolugna na dani imanea keda havi tabiru kori thehe.”

34Nigna na komi vaovarongo kena boi thaothadoghagna na hava ke velea a Jisas. Na pukuni ghaghana ikoragna ke mono polo itadia mena hahi hehedia.

A Jisas ke Vatoke Tabirua sina Mane ke Doa

(Matiu 20:29-34; Mak 10:46-52)

35Kori vido a Jisas ke mai gharania na meleha i Jeriko, sina mane ke doa ke nohe ghaghireigna na hangana me kaekae rongo tadia arahai kena mai mena vano. 36Imanea ke rongovia na mavitu ke sethe kena halu atu kori hangana me huatira, “Na hava koti eia?” 37Mi marea kena veleagna, “Jisas gna i Nasaret ke halu atu.” 38Gi imanea ke ghuu heta, “Jisas, dathegna Deved,+ o raroviu! 39Arahai kena taveti naghogna a Jisas kena veleagna eigna keda bughoro, keana imanea ke ghoi ghuu heta vano mua, “Jisas, dathegna Deved, o raroviu!”

40A Jisas ke sokara soto me velera eigna kedana hatia mai itagna. Kori vido na mane ke doa ke mai gharania, a Jisas ke veleagna, 41“Na hava ko magnahaghinia kuda eia vanigho?”

Imanea ke ania, “Lod inau ku magnahaghinia kuda tangomana na reirei.”

42A Jisas ke velea, “O reirei! Nimua na vaututuni ke vatokegho.” 43Kori vido iangeni vamua imanea ke reirei. Imanea ke leghua a Jisas me kilothaba a God. Ma na mavitu kena reghia na hava ke eia a Jisas, imarea huju ena kilothaba a God.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index