Search form

Luk 22

A Jiudas ke Hiia na Peroagna a Jisas

(Matiu 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Jon 11:45-53)

1Na Laulahugna na Bred ke Teo na Isi Koragna,+ kena kiloagna mua na Laulahugna na Thovoliungi ke gharani ghohi. 2Mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena hiohiroa puhi eigna kedana vathehea a Jisas kori puhi kedana boi adoa na mavitu. Imarea kena mataghunira na mavitu kedana rihura gi kedana thotia a Jisas.

3A Satan ke agutu kori ghaghanagna a Jiudas Iskariot, imanea sikei tadia e salaghe rua nigna na komi vaovarongo a Jisas. 4Ma a Jiudas ke vano tadia mara na naghoi pris ma arahai kena nagho tadia na komi soldia kena kaekalea na Vathe ke Tabu nigna a God me titiono duadia eigna na puhi imanea keda peroa a Jisas. 5Imarea kena totogo puala na rongoviagna a Jiudas keda hathera, mena veleagna gi kedana hea na rongo. 6A Jiudas ke hiira me pitua na maghavu ke toke keda lubatia a Jisas vanira. Imanea ke magnahaghinia na eiagna kori vido na mavitu kena boi mono duagna a Jisas.

Na Kaikalitiagna na Laulahugna na Thovoliungi

(Matiu 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

7Na Laulahugna na Bred ke Teo na Isi Koragna ke jufu mai ghohi. Kori dani iangeni imarea kedana vathehea na komi sip mathangani bali vanga kori na Laulahugna na Thovoliungi. 8A Jisas ke kilora mai a Pita ma Jon me anira, “Oro vano moro kaikalitia ghada na vanga bali vanga kori Laulahugna na Thovoliungi.”

9Romara koro velea, “Ivei ko magnahaghinia kuruda vano muru kaikalitia na?”

10A Jisas ke velera, “Kori vido koroda jufu i Jerusalem, roghamu koroda pada sina mane ke hulungia na botolo bea. Oro leghua moro vano kori vathe keda vano haghe. 11Moro veleagna na mane ke tonogna na vathe, ‘Na Velepuhi ke magnahaghinia na adoagna ivei na chogho keda vanga na Laulahugna na Thovoliungi duagna nigna na komi vaovarongo?’ 12Imanea keda hatighamu hadi eigna kotida reghia na chogho hutu ke kaikaliti govu ghohi na komi fata. Ngengeni koroda kaikalitia na vanga.” 13Romara koro vano moro reghia na komi fata ke vaghagna vamua ke kidi veleragna ghohi a Jisas. Moro kaikalitia na vanga ngengeni.

Jisas ke Turughua na Vanga Tabu

(Matiu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)

14Kori vido ke jufu mai na bali vanga, a Jisas ma na nigna na komi vaovarongo kena nohe tagna na vido bali vanga. 15A Jisas ke velera, “Inau ku magnahaghinia puala kuda vanga duamiu na vangagna na Thovoliungi iaani gi u papara. 16Eigna inau ku veleghamu, inau kuda boi ghoi vanga duamiu na vangagna na Thovoliungi me ghieghilei jufu mai na maghavu a God keda vahavira nigna na mavitu kori vido ke vunaghi pungusia na maramagna. Tagna na maghavu iangeni na pukuni ghaghanagna na Thovoliungi keda tate mai.”

17Gi e hatia na hinao me veletokea a God me anira, “Oti hatia moti kouvi gougovua iaani varihotaghimiu. 18Inau ku veleghamu, inau kuda boi ghoi kouvia na waen me ghieghilei jufungia na maghavu a God ke vunaghi pungusira nigna na mavitu.”

19Gi e tangolia na bred me veletokea a God. Govu, gi e vidoa me hera nigna na komi vaovarongo me anira, “Iaani na tonogu bali eimiu ghamu. Oti eia iaani bali togha tabiru inau.” 20Leghugna kena govu na vanga, a Jisas ke ghoi hatia na hinao me anira, “Na waen iaani, na taluhaghore haehathe+ ke mathangani a God ke hera na komi tinoni. Na ghaughabuagu iaani keda kaputi ngasia na taluhaghore iangeni kori vido keda lulu bali vahavighamu.

21“Reghia! Na mane keda lubatiu vano tadia mara nigua na thevuioka ke nohe duada ikeagaieni. 22Na Dathei Tinoni keda thehe leghuagna na vanohehegna a God. Keana a God keda pukuni vapara na mane keda peroa.” 23Mara na vaovarongo kena huahuati varihotaghidia ahai itadia keda eia iangeni.

Ahai ke Nagho

24Mara na vaovarongo kena riurihu varihotaghidia eigna ahai ke pukuni nagho itadia. 25Ma a Jisas ke anira, “Na komi king kori maramagna iaani kena hurura na mavitu eigna kedana eia na hava kena magnahaghinia. Toke na komi tinoni kena papara, mara kena vunaghi pungusira iraani, imarea kena velea kena hathera. 26Keana oti saghoi eia vaghagna iangeni. Gi ahai ke nagho itamiu, imanea keda mono taluleghu vaghagna na mane mathangani itadia mara puhi. Ma ahai ke baubatu itamiu, imanea keda vaghagna na mane agutu. 27Kori ghaghanamiu, ahai ke nagho na? Ahai ke nohe kori tevo me vanga ba ahai ke agutu vania? Kori ghaghanamiu, imanea ke nohe kori tevo ke nagho, keana inau ku mono duamiu vaghagna nimiu na mane agutu.

28“Ighamu koti sokara ngasi duagu ghohi kori vido kekeha tinoni kena sokara pungusiu. 29Vaghagna a Tamagu ke heu na mana bali vunaghi pungusira na komi tinoni, inau kuda heghamu mua 30eigna kotida vanga moti kou duagu kori nigua na hughuta. Ighamu kotida nohe tadia na komi sapei vunaghi mo kotida vunaghi pungusira e salaghe rua na vikegna i Israel.”

A Jisas ke Kidi Veleagna a Pita keda Velea ke boi Adoa

(Matiu 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31Jisas ke veleagna a Saimon Pita, “Saimon, Saimon, a Satan ke kaea a God eigna keda lubatia na pipilighamugna bali adoa nimiu na vaututuni ke heta ba teo. 32Keana inau ku tarai eimu ighoe, a Saimon, eigna nimua na vaututuni keda boi luvu. Kori vido koda ghoi piliu mai itagua, o hathera nigua na komi vaovarongo eigna keda heta nidia na vaututuni.”

33A Pita ke haghore tughua, “Lod, inau ku kaikaliti bali vano kori vathe tatari duamu, ma na bali thehe duamu.”

34Ma a Jisas ke velea, “Inau ku velegho Pita, ighoe koda tolu horui veleagna ko boi adou gi e tangi na kokorako kori vuevughei puni.”

35Gi a Jisas ke huatira nigna na komi vaovarongo, “Kori vido ku vetulaghamu au i hau mu veleghamu eigna kotida saghoi ohoa sa rongo ba sa ngoi ba varuai na sadol, ehava? E kudo vanighamu sa fata?”

Imarea kena ania, “Teo.”

36Imanea ke velera, “Keana ikeagaieni oti ohoa nimiu na rongo ma nimiu na ngoi. Gi ahai itamiu ke teo sa ghau bali rihu, imanea keda salemua nigna na oopo me volia sikei nigna ghau. 37Oti eia iaani eigna na komi Rioriso ke Tabu kena velea eigu inau, ‘Na komi tinoni kena velea imanea ke jotha duadia mara kena geogeno.’ Na komi fata mara na profet i hau kena riso horua eigu inau keda pukuni tate mai.”

38Ma na nigna na komi vaovarongo kena velea, “Reghia, Lod, e rua na ghau bali rihu ke mono ghohi itada!”

Imanea ke haghore tughura, “E naba ghohi na haghore iaani!”

A Jisas Ke Tarai Kori Suasupa I Ghai Olev

(Matiu 26:36-46; Mak 14:32-42)

39A Jisas ke taveti au kori vathe me vano kori Suasupa i Ghai Olev vaghagna ke ado ei hahalia. Nigna na komi vaovarongo kena vano duagna. 40Kori vido kena jufu ngengeni, a Jisas ke anira, “Oti tarai eigna kotida boi sikili kori vido na auau keda mai itamiu.”

41Gi e taveti sanira vano sina vido. Imanea ke torongaghi tuturu horu me tarai vaghagna iaani, 42“Mama, gi keda leghua nimua na vanohehe, o saghoi lubatiu gi kuda papara vaghagna iaani. Keana o saghoi leghua nigua na vanohehe kari nimua na vanohehe vamua.” 43Gi na enjel ke horu mai i popo me vaheta a Jisas. 44Na vunegna ke papara puala kori na ghaghanagna, a Jisas ke tarai heta vano mua. Ma na susugulagna na tonogna ke vaghagna na ghaughabua ke lulu horu kori thepa. 45Kori vido ke vagovua nigna na tarai, a Jisas ke sokara me tabiru tadia nigna na komi vaovarongo. Imanea ke reghira kena nere eigna kena magoli kori dikahehe. 46Ma a Jisas ke anira, “Ehava gi oti nere? Oti rarai moti tarai eigna kotida boi sikili kori vido na auau keda mai itamiu.”

Imarea kena Thotia a Jisas

(Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)

47Kori vido a Jisas ke talu haohaghore mua, mara sethe kena mai jufungia. A Jiudas, sikei itadia mara salaghe rua, ke batura mai. Imanea ke mai tagna a Jisas eigna keda kisia. 48Ma a Jisas ke ania, “Jiudas, ehava kona lubatiu inau, na Dathei Tinoni, tadia mara nigua na thevuioka kori kisiugna?”

49Kori vido mara vaovarongo kena adoa imarea kedana thotia a Jisas, imarea kena velea, “Ehava Lod? Tangomana mua kitida rihura tagna nimami na komi ghau?” 50Sina mane itadia ke toka vurukusua na kuli madothogna nigna na mane agutu na pukuni naghoi pris.

51Ma a Jisas ke velera, “Soto! Saghoi rihura!” Gi e tangolia na kuligna na mane agutu iangeni me vatoke tabirua. 52Ma a Jisas ke velera mara na naghoi pris, mi marea kena reireghia na Vathe ke Tabu, mi kekeha mara puhi kena mai bali thotia, “Ehava? Inau na mane geogeno gi kotida tangolia mai duamiu na komi ghau ma na komi ghai bali rihu? 53Leuleghu dani ighamu koti mono kori Vathe ke Tabu nigna a God kori vido ku velepuhira na komi tinoni. Ehava gi oti boi thotiu ingengeni? Keana ikeagaieni na nimiu na maghavu, na maghavu a God ke lubatia a Satan eigna keda eia na hava ke magnahaghinia.”

A Pita ke Velea ke boi Adoa a Jisas

(Matiu 26:57-58, 67-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)

54Mara na soldia kena thotia a Jisas mena hati vanoa kori vathegna na pukuni naghoi pris. A Pita ke leghura kari e boi taveti gharanira. 55Imarea kena ifua na joto kori lalabagna na vathe iangeni, ma a Pita ke nohe duadia mara kena mangiru ngengeni. 56Sina vaivine mathangani ke agutu kori vathe iangeni ke reghia a Pita ke nohe ghaghireigna na joto. Iia ke buta vano itagna me velera, “Iaani sina mane ke mono duagna a Jisas.”

57Kari a Pita ke piapilau me ania, “Vaivine, inau ku boi adoa na mane iangeni!”

58Boi hauhaugna sina mane ke reghia a Pita me veleagna, “E tutuni, ighoe sikei tadia nigna na komi vaovarongo!”

Kari a Pita ke veleagna, “Teo! Inau u boi sikei itadia!”

59Vaghagna sina aoa leghugna iaani, sina mane mua ke haghore heta vaghagna iaani, “E tutuni, iaani sina mane ke mono duagna a Jisas, eigna imanea na manegna i Galili.”

60A Pita ke haghore tughua, “Nighe, inau ku boi adoa na hava ko velea.” Kori vido a Pita ke talu haohaghore mua, na kokorako ke taitangi. 61Ma a Lod Jisas ke rei vano tagna a Pita ma a Pita ke togha tabirua na haghore ke veleagna a Lod, “Ighoe koda tolu na veleagna ko boi adou gi e tangi na kokorako kori vuevughei puni.” 62A Pita ke dikahehegna puala me taveti au kori na lalabagna na vathe me tangi heta.

63Mara kena reireghia a Jisas kena leuleua mena thabuhia. 64Gi ena tari ponotia na matagna kori pohe mena ania, “Gi ighoe na profet, o veleghami, ahai ke thabuhigho?” 65Me sethe mua na komi fata kena veleagna bali vahouhorua.

Imarea kena Hatia Vano a Jisas tadia Mara na Kansol

(Matiu 26:59-66; Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)

66Kori sogalagna hadi na aho, mara na Kansol+ kena haidu. Mara puhidia mara Jiu mi mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena mono ngengeni. Mara na soldia kena hati vanoa a Jisas itadia. 67Imarea kena huatia, “O veleghami, ighoe a Vahavi?”

Ma a Jisas ke haghore tughura, “Gi inau kuda veleghamu, teo kotida vaututuniu. 68Gi kuda huatighamu na huahuati, teo kotida haghore tughuu. 69Kari turughu ikeagaieni, inau, na Dathei Tinoni kuda nohe kori madothogna a God ke mana puala.”

70Gi imarea kena ghoi huatia, “Ehava? Ighoe a Dathegna a God na?”

A Jisas ke velera, “Ighamu koti velea ghohi inau imanea.”

71Gi ena velea varihotaghidia vaghagna iaani, “Boi tangomana mua katida hiroa sa titiono tagna sa tinoni bali toroagna imanea. Eigna imanea ghehegna ke velea imanea a Dathegna a God!”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index