Search form

Luk 23

Imarea kena Hatia Vanoa a Jisas tagna a Pailat

(Matiu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

1Mara na Kansol gougovu kena sokara hadi mena hati vanoa a Jisas tagna a Pailat, imanea ke primia kori provins i Jiudea, eigna keda fatea. 2Imarea kena turughu na toroagna mena velea, “Na mane iaani ke velera na komi tinoni eigna kedana sokara pungusia na gaumane gna i Rom. Imanea ke velera mua eigna kedana boi volia nidia na takis tagna na King gna i Rom. Me velera imanea a Vahavi, nida na king.”

3A Pailat ke huatia a Jisas, “Ighoe na king nidia mara Jiu?”

A Jisas ke haghore tughua, “Ighoe ko velea ghohi inau imanea.”

4Gi a Pailat ke velera mara na naghoi pris ma na mavitu, “Inau ku boi pada sa fata imanea ke ei hahia.”

5Kari imarea kena haghore heta vaghagna iaani, “Tadia na komi meleha i Jiudea ke velepuhi imanea, na komi tinoni kena magnahaghinia kedana rihu. Imanea ke turughu kori provins i Galili mi ikeagaieni ke mai jufu ghohi eeni.”

A Pailat ke Vetula Vanoa a Jisas tagna a Herod

6A Pailat ke rongovia iaani me huatira, “Imanea na manegna i Galili na?” 7Imarea kena veleagna a Jisas na manegna Galili. Kori vido ke adoa a Jisas ke mai kori provins ke vunaghi pungusia a Herod, a Pailat ke vetula vanoa tagna a Herod eigna imanea ke mono i Jerusalem kori vido iangeni.

8A Herod ke reghia a Jisas me totogo puala eigna imanea ke rongovia ghohi i hau na rorongogna a Jisas, me magnahaghinia puala keda reghia. Imanea ke magnahaghinia a Jisas keda eia sikei reghithehe. 9Sethe na huahuati a Herod ke huatia a Jisas kari imanea ke boi haghore tughua. 10Mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena sokara mua ngengeni. Imarea kena haghore heta mena toroagna a Jisas tagna na komi fata ke sethe. 11Gi a Herod ma na nigna na komi soldia kena haghore diadikala mena leuleua a Jisas. Imarea kena vapokoagna a Jisas vaghagna na king kori poko ke teve me ulaghagna mena vetula tabirua tagna a Pailat. 12I hau, a Herod ma a Pailat koro thevuioka. Kari, turughu kori dani iangeni romara koro veidothovighi puala.

Imarea kena Fatea a Jisas bali Vathehea

(Matiu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39—19:16)

13A Pailat ke kilora mai mara na naghoi pris mi mara kena baubatu tadia mara Jiu ma na mavitu, 14me velera, “Ighamu koti hatia mai na mane iaani itagua moti velea imanea ke velera na komi tinoni eigna kedana sokara pungusia na gaumane gna i Rom. Keana kori vido koti mono mua eeni, inau ku huati toetokea mu boi pada sa fata koti toroagna ke tutuni. 15Vaghagna ghua, a Herod ke boi pada sa fata dika ke eia, me vetula tabiru mai itada. E teo sa fata imanea ke eia ke nabagna kuda fatea bali vathehea. 16-17Na vunegna iaani inau kuda velera nigua na komi soldia eigna kedana thabuhia. Leghugna iangeni, inau kuda lubati mamaluha vamua.”+

18Kari imarea kena ghuu heta, “Vathehea na mane iaani! Mo lubati aua a Barabas kori vathe tatari!” 19(A Barabas sina mane kena boa haghea kori vathe tatari eigna imanea ke mono koragna sina rihu hutu i Jerusalem me vathehea na tinoni.)

20A Pailat ke ghoi velera na mavitu imanea ke magnahaghinia keda lubati mamaluha a Jisas. 21Kari imarea kena ghuu heta, “Tupipuhia! Tupipuhia!”

22A Pailat ke ghoi vatolui haghore vaniragna na mavitu, “Ehava ko magnahaghinia kuda vathehea? Na hava ke ei hahia imanea na? Inau ku boi pada sa fata ke nabagna kuda fatea bali vathehea. Inau kuda velera nigua na komi soldia eigna kedana thabuhia. Leghugna iangeni inau kuda lubati mamaluha vamua.”

23Keana imarea kena ghuu heta vano mua eigna kedana tupipuhia a Jisas. Imarea kena ghuu mena ghuu ma a Pailat ke tughua na ghaghanagna. 24Me hiia na hava kena magnahaghinia keda ei vania a Jisas. 25Vaghagna na mavitu kena kaea, a Pailat ke lubati mamaluha Barabas, na mane kena boa haghea kori vathe tatari eigna ke mono koragna na rihu hutu me vathehea na tinoni. Gi a Pailat ke lubatia a Jisas vanira eigna kedana eia itagna na hava kena magnahaghinia.

Imarea kena Tupipuhia a Jisas

(Matiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26Kori vido mara na soldia kena hati vanoa a Jisas, imarea kena pada kori hangana sina manegna i Sairini, na ahagna a Saimon. Imanea ke kalasu mai kosigna i Jerusalem. Mara na soldia kena huruagna eigna keda hulungia nigna na ghaibabala a Jisas me leghua.

27Na mavitu ke sethe kena leghua a Jisas. Duadia na mavitu kekeha vaivine kena dikahehe mena tangi. 28A Jisas ke rei vano itadia me anira, “Ighamu na koi vaivine eimiu i Jerusalem, oti saghoi tangi eigu inau, kari oti tangi eimiu ghehemiu ma ara dathemiu. 29Eigna na dani keda mai na komi tinoni kedana velea, ‘Totogo nidia na koi vaivine kena kara, iira ke teo sa dathedia mena boi vasusuua sa gari.’ 30Kori vido iangeni na komi tinoni kedana ghuu vano tadia na komi suasupa eigna kedana sikili horu popodia me kedana velera na komi mathaghughu eigna kedana kuvurira. 31Gi kedana eia na komi fata iraani tagua inau, na mane ku jino, na hava keda padara arahai kena boi jino na?”

32Imarea kena hatia mua e rua na mane koro geogeno, eigna kedana vathehera duagna a Jisas. 33Kori vido kena jufu tagna na vido kena kiloagna, “Na Ghahira Ulu,” imarea kena tupipuhia a Jisas kori ghaibabala. Imarea kena tupipuhia mua e rua na mane koro geogeno, sikei kori madothogna a Jisas, sikei kori toigna. 34Ma a Jisas ke velea, “Mama, o talutavogha na paluhadia, eigna kena boi adoa na hava kena eia.”

Gi mara na soldia kena laulahu vavahi bali adoa ahai keda hatia sikei na vidogna nigna na komi poko. 35Na mavitu kena sokara ngengeni mena dodoro vano, mi mara kena baubatu tadia mara Jiu kena leuleua a Jisas. Imarea kena velea, “Imanea ke vahavira kekeha tinoni. Gi e tutuni imanea a Vahavi, na mane a God ke vahia, tangomana keda vahavia ghehegna.”

36Mara na soldia huju kena leuleua mena hea na waen ke aha. 37Gi imarea kena velea, “Gi e tutuni ighoe na king nidia mara Jiu, o vahavigho ghehemu!” 38Mena risoa sina rioriso kori pava mena tupia popogna a Jisas kori ghaibabala. Imarea kena risoa, “IAANI NA KINGh NIDIA MARA JIU.”

39Sikei tadia romara koro bilau kena tupipuhia hilighagna a Jisas ke velehouhorua vaghagna iaani, “Gi ighoe a Vahavi, o vahavigho ghehemu mo vahavighami iroghami ghua!”

40Kari na varuai mane bilau ke haghore heta vania imanea, “O mataghunia God, eigna ighoe koda thehe kori ghaibabala vaghagna vamua imanea. 41Iroghita eri e naba vamua koroda thehe, eigna na komi fata ke dika koro eia. Kari na mane iaani e teo sa fata ke dika ke eia.” 42Gi e velea, “Jisas, o saghoi havaghiniu kori vido ighoe koda turughu na vunaghi pungusiragna nimua na mavitu.”

43Ma a Jisas ke ania, “Inau ku taluhaghore vanigho, kenughua vamua, ighoe koda mono duagu i Paradaes.”

A Jisas ke Thehe kori Ghaibabala

(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44Turughu kori hotaghi dani me jufu kori tangi tolu, na meleha i Israel doudolu ke puni, 45eigna na aho ke boi raraha. Na pohe ke sasavera peoa na vido ke tabu kori Vathe ke Tabu nigna a God ke resu me thevurua.+ 46Ma a Jisas ke ghuu heta, “Mama, inau ku lubatia na tarungagu itamua!” Imanea ke velea iaani gi e thehe.

47Kori vido na mane ke nagho tadia mara na soldia ke reghia na komi fata irangeni, imanea ke veletokea a God vaghagna iaani, “E tutuni, na mane iaani e teo sa paluhagna!”

48Kori vido na komi tinoni kena hathatano mai ngengeni bali reghia na tupipuhigna a Jisas kena reghia na komi fata iraani, imarea kena tupia na raghadia eigna kena dikahehedia mena tabiru kori vathedia. 49Na komi tinoni kena pukuni adoa a Jisas, duadia na koi vaivine kena leghua turughu mai i Galili, kena sokara tagna ke hau mena reghi vanoa na komi fata iraani.

Josep gna i Arimatea ke Boa na Tonogna a Jisas kori Luma

(Matiu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50-51Sina mane, na ahagna a Josep, ke mono ngengeni. Imanea na manegna i Arimatea, sina meleha i Jiudea. Imanea na mane jino me mono pitua na reghiagna na maghavu a God keda vunaghi pungusia nigna na mavitu. Imanea sikei tadia mara na Kansol nidia mara Jiu, kari e boi hiia nidia na fate me boi magnahaghinia na hava kena eia tagna a Jisas. 52Imanea ke vano tagna a Pailat me kaea na tonogna a Jisas. 53Gi e hatia horua me filehiagna kori pohe ke pura me vano boa korai luma kena jouua kori ghahira. Na luma iangeni, e teo sa tinoni kena boa mua ikoragna. 54Na dani iangeni, na dani bali kaikaliti eigna na Sabat. Na Sabat keda turughu kori vido ke huu na aho.

55Kori vido kena hati vanoa na tonogna a Jisas, na koi vaivine kena leghua turughu mai i Galili kena leghua vanoa a Josep. Iira kena reghia na luma ma na puhi imarea kena boa na tonogna a Jisas ikoragna. 56Govu gi ena tabiru kori melehadia mena kaikalitia na oela ma na sedi bali havula kori tonogna a Jisas. Kori vido kena govua na kaikaliti, na Sabat ke jufu mai ghohi, mena mamatho vaghagna na vetula ke velea ghohi.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index