Search form

Luk 24

Na Sokara Tabirugna a Jisas

(Matiu 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

1Vuevughei puni kori dani Sade, na koi vaivine kena hatia na komi fata ke ghuba toetokegna kena kaikalitia mena vano kori luma. 2Ira kena reghia na ghahira hutu kena kokopili bali bilakiagna na luma ke au ghohi, 3mena vano haghe, kari ena boi reghia na tonogna a Lod Jisas. 4Kori vido kena talu toatogha iaani, e rua na mane na pohedia ke siasilada koro tate mai moro sokara hilighadia. 5Na koi vaivine kena mataghu puala mena pogho horu kori thepa. Gi e rua na mane iangeni koro huatira, “Ehava gi oti hiroa ahai ke havi kori vido kena mono mara kena thehe? 6Imanea ke teo eeni! Imanea ke sokara tabiru ghohi kori thehe! Oti togha tabirua na hava ke veleghamu kori vido ke mono duamiu i Galili. Imanea ke velea, 7‘Imarea kedana lubatia na Dathei Tinoni kori limadia mara na koakoa, gi kedana tupipuhia, kari imanea keda sokara tabiru kori vatolugna na dani.’” 8Ma na koi vaivine kena togha tabirua na komi haghore iraani ke velea a Jisas.

9Kori vido kena tabiru kori meleha, iira kena titionoa na hava kena reghia tadia salaghe sikei mara na vetula ma arahai ghua kena mono duadia. 10Na koi vaivine kena titionoa vanira mara na vetula, a Merigna i Magdala, Joana, Meri a idogna a Jemes, mi kekeha vaivine ghua. 11Kori vido mara na vetula kena vaovarongo itadia, imarea kena boi vaututunira eigna kena ghaghana iira kena hai titiono vamua. 12Keana, a Pita ke sokara hadi me raghe vano kori luma. Imanea ke pogho horu me sigho haghe me reghia vamua na pohe pura kena filehiagna na tonogna a Jisas. Gi e tabiru kori meleha me toatogha puala eigna na hava ke reghia.

Jisas ke Tate vanira e Rua na Mane koro Vano i Emeas

(Mak 16:12-13)

13Kori dani vamua iangeni, e rua nigna na vaovarongo a Jisas koro taveti vano kori meleha Emeas, na haugna i Jerusalem vaghagna e salaghe sikei na kilomita. 14Romara koro titionoa varihotaghidia eigna na komi fata ke kathea a Jisas. 15Kori vido romara koro talu uurungu mua, a Jisas ke mai gharanira me taetaveti duadia. 16Keana a God ke boi lubatira gi koroda ghithatha ahai imanea.

17Ma a Jisas ke huatira, “Na hava koro titionoa varihotaghimiu kori vido koro taetaveti?”

Romara koro sokara soto moro dikahehedia puala. 18Sina mane itadia, na ahagna a Kleopas, ke veleagna, “Da ighoe vamua itadia na komi tinoni kena mai i Jerusalem, ko boi adoa na komi fata ke tate mai tadia na komi dani iraani.”

19Jisas ke huatira, “Na hava fata?”

Romara koro haghore tughua, “Na komi fata kena eia tagna a Jisas, na manegna i Nasaret. Imanea na profet, ma nigna na komi haghore ma na komi fata ke eia ke mana puala. A God ma na komi tinoni gougovu kena ghaghana bohea imanea. 20Keana mara na naghoi pris mi mara kena batughita kena thotia mena lubati vanoa tadia mara i Rom. Imarea kena fatea eigna kedana vathehea, gi ena tupipuhia kori ghaibabala. 21Ighami kiti toatogha imanea keda vamamaluhaghita ighita mara i Israel tadia nida na komi thevuioka. Kari na fata ke dika puala, ikeagaieni na vatolugna na dani leghugna na komi fata iraani, kari e teo sa fata ke tate mai mua. 22Sina fata mua, ighami kiti vere nimami puala eigna na hava ke veleghami kekeha koi vaivine kena mono duamami. Iira kena vano kori luma i geni kori vuevughei 23mena veleghami kena boi reghia na tonogna ngengeni. Mena veleghami mua kena reghia kekeha enjel kena velera a Jisas ke ghoi havi tabiru. 24Kekeha tinoni kena mono duamami kena vano kori luma mena reghia na tonogna a Jisas ke boi mono ngengeni, vaghagna vamua na koi vaivine kena velea.”

25Gi a Jisas ke anira, “Oro mee! Roghamu koro poru puala na vaututuniagna na komi fata kena velea mara na profet i hau. 26Imarea kena velea a Vahavi keda kidi papara, gi a God keda vathaba imanea i popo. 27Govu, gi e unuhia vanira na ghaghana ikoragna na komi fata eigna a Vahavi tadia na komi rioriso nigna a Moses ma na komi profet.

28Imarea kena mai gharania na meleha koro haga vano itagna, ma a Jisas ke haga taveti thovohaliu. 29Kari romara koro kae huhurua vaghagna iaani, “O mono ghua duamami eigna ke lavi ghohi me haga puni.” Ma a Jisas ke vano duadia. 30Kori vido kena nohe bali vanga, a Jisas ke tangolia na bred me veletokea a God. Gi e vidoa me hera. 31Ma a God ke lubatia gi koroda adoa imanea a Jisas. Kori vido koro ghithatha, imanea ke teo ghohi itadia.

32Gi oro titiono varihotaghidia ghehedia vaghagna iaani, “Kori vido imanea ke titiono duada kori hangana me unuhia vanighita na komi Rioriso ke Tabu, roghita koro vajangia na totogo kori havida.” 33Iromara koro sokara hadi moro tabiru vano i Jerusalem. Romara koro padara mara salaghe sikei na vaovarongo kena haidu duadia kekeha tinoni. 34Arahai kena haidu ngengeni kena velera, “E tutuni! A Lod ke sokara tabiru me tate vania a Saimon Pita!” 35Govu gi iromara koro velera a Jisas ke tate vanira kori vido koro taetaveti kori hangana. Moro titionoa mua koro ghithatha imanea kori vidoagna na bred.

A Jisas ke Tate vanira Nigna na komi Vaovarongo

(Matiu 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23; Tango 1:6-8)

36Kori vido romara koro talu titionoa mua itadia, a Jisas ke tate mai me sokara itadia me anira, “Na soleana itamiu.” 37Imarea kena peperiki mena mataghu puala eigna kena ghaghana kena reghia na tarunga. 38Kari a Jisas ke anira, “Ehava gi oti mataghu moti ghaghana ruarua? 39Inau vamua iaani! Oti reghia maia e rua na limagu ma na naegu. Oti mai tangolia na tonogu eigna kotida adoa inau boi na tarunga, eigna na tarunga ke teo sa huli ma sa vinahi vaghagu inau.” 40Leghugna na veleragna iaani, imanea ke tatelia itadia na limagna ma na naegna.

41Imarea kena totogo puala mena vere nidia, kari ena talu ghaghana ruarua mua. A Jisas ke adoa iaani, me velera, “E mono mua sa vanga itamiu?” 42Imarea kena hea sina vidoi igha, 43mi manea ke hatia me ghania kori matadia.

44Mi manea ke velera, “Kori vido inau ku mono duamiu i hau, inau ku veleghamu ghohi na komi fata kena risoa eigu inau tagna na komi rioriso nigna a Moses mi mara na komi profet ma na komi Psalm kedana tate au mai tutuni. 45Gi e unuhia na ghaghanagna na komi Rioriso ke Tabu eigna kedana thaothadoghagna. 46Imanea ke velera, “Na komi Rioriso ke Tabu kena velea iaani: A Vahavi keda papara me thehe. Keana, imanea keda ghoi havi tabiru kori vatolugna na dani. 47Kori ahagna, imarea kedana titiono aua a God keda talutavogha na komi paluhadia arahai kena tughua na havidia ke koakoa. Imarea kedana turughu i Jerusalem me jufu tadia na komi meleha kori maramagna. 48Na vunegna ighamu koti reghia na komi fata iraani kena katheu, inau ku magnahaghinighamu kotida titiono aua tadia na komi tinoni.

49“Inau kuda vetula maia itamiu na Tarunga ke Tabu a tamagu ke taluhaghorea vanighamu ghohi. Moti saghoi taveti sania i Jerusalem me ghieghilei jufungia na maghavu kotida hatia na mana tagna a God.”

A Jisas ke Tabiru Hadi i Popo

(Mak 16:19-20; Tango 1:9-11)

50Leghugna iaani a Jisas ke batura au i Jerusalem nigna na komi vaovarongo mena vano kori meleha i Betani. Gi e tuhu hadi na limagna me vatokera. 51Kori vido imanea ke talu vatokera mua, a God ke hati aua itadia me hati hadia duagna i popo. 52Imarea kena maimanihihia, gi ena tabiru i Jerusalem mena totogo puala. 53Leuleghu maghavu imarea kena mono kori Vathe ke Tabu mena veletokea a God.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index