Search form

Luk 3:1

A Jon Siuvitabu ke Titionoa na Rorongo ke Toke tadia na Mavitu

(Matiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)

1Kori salaghe limagna na vinogha a Tiberias ke King gna i Rom, a Pontius Pailat ke primia i Jiudea, ma a Herod Antipas ke vunaghi pungusia na provins i Galili. Filip, a tahigna Herod, ke vunaghi pungusira e rua na provins i Iturea mi Trakonitis, ma Lisanias ke vunaghi pungusia na provins i Abilene.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index