Search form

Luk 5

Jisas ke Kilora nigna na komi Vaovarongo

(Matiu 4:18-22; Mak 1:16-20)

1Sina dani a Jisas ke sokara ghaghireigna na kolo i Galili. Sethe na tinoni kena huhuju mena mai gharania imanea eigna kedana tangomana na rongoviagna na haghoregna a God. 2A Jisas ke reghia e rua na boti ke piniti ghaghireigna na lilihi. Kekeha mara ugura kena pinitira mena lumira nidia na komi jau. 3A Jisas ke hahaghe kori boti nigna sina mane, na ahagna a Saimon, me kaea eigna keda huju sapa sina vido. Gi e nohe me velepuhira na komi tinoni kena mono i longa.

4Kori govugna na titiono vaniragna na mavitu, imanea ke veleagna a Saimon, “Oti huju sapa kori maha moti sonia horua nimiu na komi jau eigna keda hogho sa igha moti hatia.”

5A Saimon ke veleagna, “Vunaghi, ighami kiti ugura na bongi doudolu miti boi vathehea sa igha. Keana ighami kitida ghoi soni horura na komi jau eigna ko veleghami.” 6Kori vido imarea kena eia na hava ke velera a Jisas, sethe puala na igha ke hogho me haga resu na komi jau. 7Imarea kena kilora vano ara kuladia kena mono tagna sina boti eigna kedana mai hathera. Imarea kena mai mena lujaghinia na komi igha tagna e rua na boti mena haga luvu.

8A Pita ke reghia na reghithehe iaani me torongaghi tuturu horu itagna a Jisas me ania, “Lod, o taveti saniu eigna inau na tinoni koakoa!” 9A Pita ke velea iangeni eigna imarea kena reghia na komi igha kena vathehera mena vere nidia puala. 10E rua dathegna Jebedi, Jemes ma Jon, koro agutu duagna a Saimon. Romara huju, oro vere rodia puala.

Jisas ke veleagna a Saimon, “O saghoi mataghu. Turughu ikeagaieni ighoe koda ugura tinoni mo hatira mai tagna a God.” 11Kori vido kena thonga i longa mena hulu sarara hadi e rua na boti, imarea kena talu horua komi nidia na fata gougovu mena leghua a Jisas.

A Jisas ke Vatokea sina Mane ke Lepa

(Matiu 8:1-4; Mak 1:40-45)

12A Jisas ke vano tagna sina meleha ke mono sina mane ke lepa. Imanea ke reghia a Jisas me mai itagna me torongaghi tuturu me pogho horu kori thepa. Imanea ke kaea huhurua eigna keda vatokea me velea, “Lod, gi koda magnahaghinia, tangomana koda vatokeu!”

13A Jisas ke tangolia me ania, “Hii, inau ku magnahaghinia. O toke tabiru!” Ma na komi tubu kori tonogna ke mavo saisami. 14Ma a Jisas ke haghore heta vania, “O saghoi veleagna sa tinoni na hava ku eia vanigho. Kari o vano reghia na pris eigna keda reghia na tonomu ke toke tabiru. Gi o hea na pris na fata bali havughaghi ke velea na vetula nigna a Moses eigna kedana adoa na mavitu ighoe ko toke tabiru.”

15Toke a Jisas ke lutia na mane iangeni na titionoagna, na rorongogna a Jisas ke rongoragha tadia na komi meleha ke sethe. Ma na mavitu ke sethe kena mai mena rorongo kori nigna na velepuhi, mena magnahaghinia a Jisas keda vatokera tadia na komi vahaghi ke padara. 16Sethe na maghavu a Jisas ke taveti sanira na mavitu me vano tagna na meleha ke korogha me tarai.

A Jisas ke Vatokea sina Mane ke Lae na Tonogna

(Matiu 9:1-8; Mak 2:1-12)

17Sina maghavu, kori vido a Jisas ke velepuhira na mavitu, kekeha mara na Farise+ mi mara velepuhigna na vetula nigna Moses kena mono ngengeni. Imarea kena mai tadia na komi meleha kori provins i Galili mi kori provins i Jiudea mi kori na meleha hutu i Jerusalem. Ma na mana nigna a Lod God ke mono tagna a Jisas bali vatokera arahai kena vahaghi. 18Kori vido iangeni, kekeha mara kena hulungia maia kori mathagna sina mane ke lae na tonogna. Imarea kena haga hatia mai korai vathe tagna a Jisas. 19Keana imarea kena boi tangomana eigna na mavitu ke vonu kori vathe. Mena hulu leghua hadia na rangana mena jufu popogna na vathe. Gi ena vabiloa na vathe mena uli horua imanea ke vahaghi kori mathagna naghogna a Jisas hotaghidia na mavitu. 20Jisas ke adoa nidia na vaututuni ke hutu me haghore vania, “Kulagu, na komi paluhamu ke talutavogha ghohi.”

21Mara velepuhigna na vetula nigna a Moses duadia mara na Farise kena ghaghana vaghagna iaani, “Na mane hava hina ke velea iaani? A God vamua ke tangomana na talutavoghagna na komi paluha. Kori vido imanea ke haghore vaghagna iaani, imanea ke vananaba ghehegna duagna a God.”

22A Jisas ke adoa na ghaghanadia me velera, “Ehava gi oti ghaghana na hava ku velea iangeni ke boi toke? 23Gi kuda haghore vania na mane ke lae na tonogna vaghagna iaani, ‘Inau ku talutavogha na paluhamu,’ ighamu kotida boi tangomana na adoagna na paluhagna ke talutavogha ba teo. Kari gi kuda haghore vania vaghagna iaani, ‘O sokara hadi mo taveti,’ gi ighamu kotida reghia inau ku mono nigua na mana kuda vatokea imanea ba teo. 24Kori vido kuda vatokea na mane iaani, ighamu kotida adoa, inau, na Dathei Tinoni,+ ku mono nigua mana bali talutavogha na komi paluha.” Me govu, gi a Jisas ke velea na mane ke lae na tonogna, “O sokara hadi mo hatia na mathamu mo tabiru kori vathemu!” 25Imanea ke sokara hadi saisami i naghodia na mavitu me hatia na mathagna me tabiru kori vathegna me veletokea a God. 26Na mavitu kena vere nidia puala mena veletokea God. Imarea kena mataghunia na mana nigna a God mena velea, “Ikeagaieni gi ati reghia sina fata ke hutu puala!”

Jisas ke Kiloa a Livai

(Matiu 9:9-13; Mak 2:13-17)

27Leghugna iaani, a Jisas ke taveti au kori meleha iangeni me reghia sina mane bali oho takis, na ahagna a Livai. Imanea ke nohe kori vido bali voli takis. A Jisas ke ania, “O mai mo leghuu inau eigna koda nigua na mane vaovarongo.” 28A Livai ke sokara hadi me taveti sanira nigna na komi fata gougovu me leghua a Jisas.

29Gi a Livai ke eia na vangahaidu hutu vania a Jisas kori vathegna. Sethe na tinoni bali oho takis duadia kekeha tinoni tavogha kena mai kori vangahaidu iangeni. 30Kekeha mara na Farise duadia mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena haghore diadikala nigna na komi vaovarongo a Jisas vaghagna iaani, “Ehava gi oti vanga moti kou duadia mara na bali oho takis ma na komi tinoni dika vaghagna iangeni.”

31A Jisas ke anira, “Arahai kena boi vahaghi kena boi magnahaghinia na vano reghiagna na dokta, keana arahai vamua kena vahaghi. 32Vaghagna iaani, inau ku bosi mai bali velera arahai kena jino kori ghaghanadia ghehedia eigna kedana tughua na havidia ke koakoa, keana arahai kena adoa ghehedia kena koakoa.”

Saghoi Boa Haidua na Velepuhi Mathangani kori na Vetula Haulaghi

(Matiu 9:14-17; Mak 2:18-22)

33Kekeha tinoni kena veleagna a Jisas, “Sethe na maghavu nigna na komi vaovarongo a Jon ma na nidia na komi vaovarongo mara na Farise kena sota kori vanga mena tarai. Kari ehava gi mara nimua na komi vaovarongo kena boi eia iangeni kari ena vanga mena kou ghadia vamua leuleghu dani?”

34Jisas ke haghore tughura, “Vaghagna ivei, e toke vanira mua na mavitu kena mono kori vangahaidugna na taulaghi kedana sota kori vido na mane taulaghi ke mono duadia? Teo! 35Keana kori vido kekeha tinoni kedana mai hati aua na mane taulaghi itadia ara kulagna gi ena tangomana kedana sota eigna kena dikahehe. Vaghagna iangeni ghua, boi tangomana kedana sota nigua na komi vaovarongo eigna inau ku mono duadia mua.”

36Gi a Jisas ke ghoi velera na titiono velepuhi iaani, “Ghita ati adoa ghohi, teo ahai itada keda utuhia na vidoi pohe kori poko mathangani me suki ponoti vanoa kori resugna na poko ke haulaghi. Gi katida eia iangeni na poko mathangani keda dika ma na vidoi pohe mathangani keda boi toke na dodorogna duagna na poko haulaghi. 37Sina fata mua iaani, ighita kati boi toia na waen mathangani kori ghuighuligna na got ke haulaghi. Eigna kori vido na waen mathangani ke vano me haulaghi, kenughua na ghuighuli haulaghi iangeni e nana me poha eigna e nana ghohi. Ma na waen keda rote ma na ghuighuli keda dika. 38Mati toia na waen mathangani kori ghuighuli ke mathangani eigna ke tangomana na nana.” 39Ahai ke kidi kouvia na waen haulaghi e boi magnahaghinia keda kouvia na waen mathangani, eigna ke ghaghana na waen haulaghi ke toke vano.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index