Search form

Luk 8

Na koi Vaivine kena Ado Hathea a Jisas

1Leghugna iaani, a Jisas ke vano tadia na komi meleha hutu ma na komi meleha iso i Galili eigna kena titionoa na Rorongo ke Toke eigna na puhi a God ke vunaghi pungusira na komi tinoni. Mara e salaghe rua nigna na komi vaovarongo kena duagna. 2Kekeha koi vaivine a Jisas ke gigi aura na komi tidatho itadia, mi kekeha ke vatoke tabirura tadia na komi vahaghi kena vano duagna. Kekeha itadia, a Meri Magdala, a Jisas ke gigi aura e vitu na tidatho itagna; 3Joana, a taugna Kusa ke reireghia nigna na komi fata a King Herod; Susana; me sethe mua ke tavogha. Na koi vaivine iraani kena hathera a Jisas ma nigna na komi vaovarongo kori nidia na rongo.

Titiono Velepuhi eigna na Mane ke Soni Kililira na komi Katura

(Matiu 13:1-9; Mak 4:1-12)

4Sina dani, sethe na komi tinoni tadia na komi meleha kena mai tagna a Jisas. Kori vido iangeni imanea ke titiono vanira na titiono velepuhi iaani. 5“Sina mane ke vano soni kililira na komi katura kori nigna na gnatha. Kori vido imanea ke soni kililira na komi katura, kekeha kena sikili horu kori hangana ma na komi tinoni kena tapali bakaira ma na komi manu kena mai ghanira. 6Kekeha katura kena sikili horu kori thepa ke mono na ghahira saragna. Kori kotudia hadi, na aho ke rangera mena thehe eigna ke mumuja na thepa. 7Kekeha katura kena sikili horu tagna ke mono na atho ke kaekathe. Kori vido na komi katura kena kotu hadi na atho ke virighira mena thehe. 8Mi kekeha katura kena sikili horu kori thepa ke toke kena havi toke mena mono na sagharodia. Ma na komi sagharodia ke sethe vano tadia na komi katura imanea ke soni kililira.”

Kori vido a Jisas ke govua na titiono velepuhi, imanea ke haghore heta vanira, “Gi ahai ke magnahaghinia na thaothadoghagna na haghoregu, imanea keda vaovarongo toetoke.”

9Nigna na komi vaovarongo a Jisas kena huatia na ghaghana ikoragna na titiono velepuhi iaani. 10Ma a Jisas ke anira, “I hau a God ke boi lubatia ahai eigna keda adoa na puhi keda eia kori na vunaghi pungusiragna nigna na komi tinoni. Keana ikeagaieni imanea ke lubatighamu gi kotida adoa. Keana, tadia arahai kena boi leghuu inau, inau kuda velepuhira tadia na komi titiono velepuhi vamua, eigna,

toke imarea kena reghia na hava ku eia,

imarea kedana boi adoa na ghaghanagna.

Toke imarea kena rongovia na hava ku velera,

imarea kedana boi thaothadoghagna.”

Na Ghaghana ikoragna na Titiono Velepuhi

(Matiu 13:18-23; Mak 4:13-20)

11“Iaani na ghaghana ikoragna na titiono velepuhi eigna na mane ke sonira kilili na komi katura. Na komi katura, na haghoregna a God. 12Kekeha tinoni kena vaghagna na komi katura kena sikili kori hangana. Imarea kena rongovia na haghoregna a God kari a Satan ke mai me hati aua kori havidia eigna kedana boi vaututuni ma a God keda boi vahavira. 13Kekeha tinoni kena vaghagna na komi katura kena sikili kori thepa ke mono na ghahira saragna. Imarea kena rongovia na haghoregna mena hatia kori totogo. Keana imarea kena kalitia sina ghathi vido vamua eigna na haghore ke boi mono kori havidia, vaghagna na komi katura kena boi horu i thepa na oghadia. Kori vido kena pada na vahothagna kori havidia, imarea kena saisami havaghinia nidia na vaututuni. 14Kekeha tinoni kena vaghagna na komi katura kena sikili kori thepa ke mono na atho ke kaekathe tagna. Imarea kena rongovia na haghoregna a God, kari e boi hau gi ena toatogha puala na komi fata kori havidia leuleghu dani, na rongo ma na komi fata keda vatotogora ghehedia. Na vunegna iaani, e teo sa fata ke toke ke au mai kori havidia. 15Keana kekeha tinoni kena vaghagna na komi katura kena sikili kori thepa ke toke. Imarea kena toke mena jino. Imarea kena rongovia na haghoregna a God mena leghu hahalia. Ma na vunegna imarea kena sokara ngasi, sethe na fata ke toke ke au mai kori havidia.”

Na Velepuhi ke Mono Polo Kenughua e Tate Au kori Raraha

(Mak 4:21-25)

16A Jisas ke ghoi velera, “Teo ahai keda totha na lui me boa saragna na nahu ba saragna na matha saesape. Kari e savera hadia tagna na bali sasaveragna eigna kedana dodoro toetoke na komi tinoni kena haghe mai kori vathe. 17Vaghagna mua iangeni, na komi fata kena boi thaothadoghagna na komi tinoni kori nigua na velepuhi, imarea kedana thaothadoghagna. 18Na vunegna iaani, oti vaovarongo toetoke tagna na hava koti rongovia. Ahai ke ghathi thaothadoghagna me leghua nigua na velepuhi, God keda hea mua na thaothadogha. Kari ahai ke bosi magnahaghinia na leghuagna nigua na velepuhi, God keda hati aua itagna na ghathi nigna thaothadogha.”

Pukuni Idogna mara Tahigna a Jisas

(Matiu 12:46-50; Mak 3:31-35)

19A idogna mara tahigna a Jisas kena mai eigna kedana reghia a Jisas. Kari ena boi tangomana nidia eigna ke sethe puala na tinoni kori vathe ke mono a Jisas. 20Sina tinoni ke veleagna a Jisas, “A idomu mara tahimu kena sokara i kosi mena magnahaghinia na reghighogna.”

21A Jisas ke velera na mavitu, “Arahai kena rongovia na haghoregna a God mena leghua, imarea hiri kena vaghagna a idogu mara tahigu.”

A Jisas ke Vasola na Ghuri ma na Geo

(Matiu 8:23-27; Mak 4:35-41)

22Sina dani a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Atu mati hathavu sethevugna na kolo.” Gi ena hahaghe kori boti mena turughu au vano. 23Kori vido kena taveti vano a Jisas ke nere. Na ghuighuri hutu ke padara me maghavu puala. Ma na geo ke turughu haghe kori boti mena haga luvu. 24Nigna na komi vaovarongo kena vano raraia mena ania, “Vunaghi, Vunaghi, ighita katida bilomo!”

Jisas ke sokara hadi me haghore heta vanira na ghuri ma na geo. Kori vido iangeni, na ghuri ke soto ma na kolo ke sola. 25Gi e velera nigna na komi vaovarongo, “Ehava gi oti boi vaututuniu?”

Imarea kena vere nidia puala mena mataghu. Gi ena veihuahuatighi, “Na tinoni hava hina iaani? Imanea ke haghore vanira na ghuri ma na geo mena leghua na haghoregna.”

A Jisas ke Vatoke Tabirua na Mane ke Haghevia na komi Tidatho

(Matiu 8:28-34; Mak 5:1-20)

26A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena vano jufu kori melehadia mara Gerasa sethevugna na kolo i Galili. 27Kori vido a Jisas ke thonga i longa, sina manegna na meleha iangeni ke mai tagna. Na komi tidatho kena haghevia imanea i hau me soesole me boi mono kori vathe. Imanea ke mono tadia na komi luma ke mono na komi beku koradia. 28-29Sethe na maghavu na komi tidatho kena vameea imanea. Kori vido imarea kena taria na limagna ma na naegna tagna na sen mena boa na mane bali reireghiagna, imanea ke thagi tautua na sen, ma na komi tidatho kena hurua vano kori meleha ke gou. Kori vido ke reghia a Jisas, imanea ke mai me torongaghi tuturu itagna.

A Jisas ke velea, “Tidatho, o au sania!”

Ma na tidatho ke ghuu heta, “Jisas, Dathegna God, pukuni mana! Na hava koda eiugna? Inau ku kaegho, saghoi vaparau!”

30A Jisas ke huatia, “Ahai na ahamu?”

Ma na tidatho ke haghore tughua, “Na ahagu ‘A Gnaghu.’” Imanea ke velea iaani eigna e sethe na tidatho kena haghevia. 31Na komi tidatho kena kaea mena kaea a Jisas eigna keda boi vetulara vano kori meleha papara.

32Sethe na botho kena vanga kori ghaghireigna na suasupa hilighadia. Ma na komi tidatho kena kaea mena kaea Jisas eigna keda lubatira vano tadia na komi botho. A Jisas ke lubatira, 33mena au mai tagna na mane iangeni mena vano haghe tadia na komi botho. Ma na komi botho kena raghe horu leghua na suasupa mena sogala sapa kori kolo mena bilomo gougovu.

34Mara kena reireghi botho kena reghia iangeni mena raghe vano mena titionoa na rorongo iaani tadia na komi tinoni kori melehadia ma arahai kena mono kosigna. 35Me sethe na tinoni kena vano eigna kedana reghia na hava ke eia a Jisas. Kori vido kena mai tagna a Jisas, imarea kena reghia na mane ke haghevia na komi tidatho ke nohe hilighagna a Jisas. Imanea ke pipisi ma na ghaghanagna ke jino. Ma na komi tinoni kena mataghu nidia puala. 36Arahai kena reghia a Jisas ke vetulara aua na komi tidatho tagna na mane iangeni, imarea kena titionoa tadia na komi tinoni kena eu mai. 37Ma na komi tinonidia i Gerasa kena kaea a Jisas eigna keda taveti au itadia eigna kena mataghu nidia puala. Jisas ke hahaghe kori boti bali taveti au tadia, 38ma na mane a Jisas ke gigi aua na komi tidatho itagna ke kaea bali leghuagna. Keana a Jisas ke boi lubatia me veleagna, 39“O tabiru kori melehamu mo titionoa na hava a God ke eia vanigho.” Imanea ke tabiru kori melehagna me titionoa tadia na komi tinoni na hava ke ei vania a Jisas.

A Jisas ke Vatoke Tabirua e Rua na Vaivine

(Matiu 9:18-26; Mak 5:21-43)

40Jisas ke tabiru vano sethevu i kolo, ma na mavitu kena pitua mena totogo puala na reghiagna. 41Sina mane ke baubatu kori vathe haidu nidia mara Jiu ke mono ngengeni, na ahagna a Jairus. Imanea ke mai me torongaghi tuturu horu itagna a Jisas me kaea eigna keda vano duagna kori vathegna. 42Imanea ke kaea a Jisas eigna sikei vamua iaani na ghathi dathegna vaivine ke vahaghi me haga thehe. Iia e salaghe rua ghohi na vinoghagna.

Kori vido a Jisas ke vano duagna, sethe na tinoni kena haidu kililia mena huhujua. 43Koragna na mavitu iangeni, e mono sina vaivine puhi ke pada na vahaghi ghaughabua kekeha vidoi maghavu koragna salaghe rua na vinogha. Ma na nigna na komi rongo ke govu eigna ke volira na komi dokta, kari ena boi tangomana na vatoke tabiruagna. 44Iia ke mai leghugna a Jisas me tugelia na kujukugna nigna na poko, ma na ghaughabua ke soto.

45A Jisas ke huatira na mavitu, “Ahai ke tugeliu?”

Ma na komi tinoni kena veleagna ena boi tugelia. Ma Pita ke veleagna, “Vunaghi, na mavitu ke sethe kena huhujugho.

46A Jisas ke haghore tughua, “Sina tinoni ke tugeliu eigna inau ku adoa na mana ke au itagua.” 47Kori vido na vaivine iangeni ke adoa ke boi tangomana na poloagna, iia ke mataghu me aiariri. Gi e mai torongaghi tuturu horu tagna a Jisas. Kori naghodia na mavitu, iia ke titionoa na vunegna ke tugelia a Jisas, me titiono vanira na vahaghi ke govu itagna kori vido vamua iangeni. 48Ma a Jisas ke ania, “Vaivine, ighoe ko toke tabiru eigna ighoe ko vaututuni. O taveti kori soleana.”

49Kori vido a Jisas ke talu titiono mua, sina mane ke mai kori vathegna a Jairus me titiono vania a Jairus, “A dathemu vaivine e thehe ghohi. O saghoi kaea mua na mane velepuhi keda mai.”

50A Jisas ke rongovia iaani me veleagna a Jairus, “Saghoi mataghu, o vaututuni vamua ma a dathemu keda toke tabiru.”

51Kori jufudia kori vathe, a Jisas ke boi magnahaghinia na komi tinoni kedana haghe kori vathe duagna. Me hatira vamua a Pita, Jon ma a Jemes duadia a tamagna ma a idogna na gari. 52Na mavitu kena dikahehe mena tangi tagna na gari ke thehe. A Jisas ke velera, “Oti saghoi tangi eigna na gari iaani e boi thehe. E nere nigna vamua.”

53Imarea kena kihaghinia eigna kena adoa na gari ke pukuni thehe ghohi. 54Gi a Jisas ke vano me tangolia na limagna na gari me haghore vania, “Dathegu, o sokara hadi!” 55Kori vido iangeni, iia ke ghoi havi tabiru me sokara hadi. A Jisas ke velera eigna koroda hea ghagna.

56A idogna ma a tamagna na gari koro vere rodia puala na fata iaani. Ma a Jisas ke haghore heta vanira eigna koroda saghoi titionoa tagna sa tinoni na hava ke eia.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index