Search form

Luk 9

A Jisas ke Vetulara Au Mara na Vetula

(Matiu 10:5-15; Mak 6:7-13)

1A Jisas ke kilo haidura e salaghe rua nigna na mane vetula me hera na mana bali vatoke tabirura arahai kena vahaghi ma na bali gigi aura na komi tidatho. 2A Jisas ke vetulara au eigna kedana titiono vanira na komi tinoni eigna na hughuta nigna a God, ma na bali vatoke tabirura arahai kena vahaghi. 3Imanea ke anira, “Kori nimiu na taetaveti, oti saghoi hatia sa fata. Saghoi hatia na supa ba na ngoi ba na vanga ba na rongo ba na varua pohe. 4Kori vido kotida jufu tagna sina meleha, oti mono vamua tagna sina vathe moti ghieghilei taveti au. 5Keana, gi kotida jufu tagna sina meleha mena boi magnahaghinia na rongoviagna nimiu na velepuhi, oti taveti au sania na meleha iangeni. Oti tapori aua na thepa ke thangu kori naemiu. Iaani na vaughithatha kotida eia eigna kedana adoa a God keda vaparara.”

6Ma nigna na komi mane vetula kena taveti au tadia na komi meleha mena titionoa na Rorongo ke Toke mena vatoke tabirura arahai kena vahaghi.

A Herod ke Rongovia na Rorongogna a Jisas

(Matiu 14:1-12; Mak 6:14-29)

7A Herod Antipas ke rongovia na rorongogna na komi fata ke eia a Jisas. Imanea ke hahi hehegna puala eigna kekeha tinoni kena velea imanea a Jon Siuvitabu ke ghoi havi tabiru. 8Kekeha tinoni kena velea imanea a profet Elaija. Kekeha ghua kena velea imanea sina profet tavogha ke ghoi havi tabiru. 9A Herod ke velea, “Inau ku utuhia ghohi na luagna a Jon Siuvitabu. Kari ahai hina na mane iaani kena veleu ke eia na komi fata ke hutu?” Ma a Herod ke magnahaghinia puala na reghiagna a Jisas.

A Jisas ke Hera Ghadia e Lima na Togha Mane

(Matiu 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)

10Kori vido e salaghe rua na mane vetula kena tabiru mai tagna a Jisas, imarea kena veleagna na komi fata kena eia. Gi a Jisas ke hatira duagna mena vano ghehedia tagna sina meleha ghaghireigna i Betsaida. 11Keana na komi tinoni kena rongovia ivei tagna kena vano mena leghura. A Jisas ke totogo na reghiragna me titiono vanira eigna na hughuta nigna a God. Me vatoke tabirura mua arahai kena vahaghi.

12Kori vido ke haga huu ghohi na aho, nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai tagna mena ania, “O vetulara na mavitu eigna kedana vano tadia na komi meleha ke gharanighita bali hiroa ghadia vanga ma na vathe bali neredia. Eigna eeni e teo sa vanga ba sa vathe kedana nere.”

13Keana a Jisas ke veleragna “Oti hera ghadia.”

Ma nigna na komi vaovarongo kena haghore tughua, “E vahotha puala! E lima vamua na bred me rua vamua na fei ke mono itamami. Ehava? O magnahaghinighami kitida vano voli vanga ke nabadia na mavitu iaani?” 14Koragna na mavitu iangeni, da e lima na toghai mane.

A Jisas ke anira, “Oti velera na mavitu eigna kedana nohe leghua na boo, lima hangavulu na tinoni sina boo.”

15Mara nigna na komi vaovarongo a Jisas kena eia vaghagna imanea ke velera. Na mavitu kena nohe, 16ma Jisas ke hatia e lima na bred me rua na fei me tada hadi i popo me veletokea a God. Gi e vidoa na bred ma na fei me hera nigna na komi vaovarongo eigna kedana kemulia tadia na mavitu. 17Na mavitu kena vanga mena mahu. Ma na nigna na komi vaovarongo kena hathatanora na komi viovidoi vanga ke tomagha mena hoghoni vavonua e salaghe rua na arao.

A Pita ke Velea a Jisas a Vahavi

(Matiu 16:13-20; Mak 8:27-30)

18Sina maghavu a Jisas ke mono ghehegna me tarai ma na nigna na komi vaovarongo kena mai itagna. Imanea ke huatira, “Kori ghaghanadia na komi tinoni, ahai inau ena niu?”

19Imarea kena ania, “Kekeha tinoni kena velea ighoe a Jon Siuvitabu ke havi tabiru. Kekeha tinoni kena velea ighoe a profet Elaija, mi kekeha mua kena velea ighoe sina profet tavogha ke ghoi havi tabiru.”

20Jisas ke ghoi huatira mua, “Ghamu na ba? Ahai oti aniu?”

A Pita ke veleagna, “Ighoe a Vahavi, na mane a God ke vahia bali hathera nigna na mavitu.”

21Jisas ke haghore heta vanira eigna kedana boi veleagna sa tinoni iangeni.

Jisas ke Titionoa na Papara ma na Thehe keda Kathea Imanea

(Matiu 16:21-23; Mak 8:31—9:1)

22Ma a Jisas ke ghoi velera, “Inau, na Dathei Tinoni, imarea kedana vaparau. Mara na naghoi pris ma na mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses duadia kekeha mara puhi mua kedana siriuhaghiniu. Imarea kedana vaparau mena vatheheu, kari kori vatolugna na dani inau kuda sokara tabiru kori thehe.”

23Gi a Jisas ke velera na mavitu gougovu, “Ahai itamiu ke magnahaghinia keda nigua na mane vaovarongo, imanea keda saghoi eia na komi fata ke magnahaghinia vamua. Imanea keda leghuu thovohaliu me keda kaikaliti eigna na papara ma na thehe kori ghaibabala. 24Arahai kena boi leghuu inau eigna kena magnahaghinia na eiagna vamua na hava kena magnahaghinia, imarea kedana boi hatia na havi ke teo na govugna. Kari arahai kena sasaa na papara ma na thehe eigna kena leghuu inau, imarea kedana hatia na havi ke teo na govugna. 25Ahai ke tonogna na komi fata ke sethe kori maramagna, kari imanea ke vano kori meleha papara leghugna ke thehe, kenughua e hathea mua na komi fata ke tonogna iangeni? Teo! 26“Gi ahai ke maomamohaghiniu me maomamohaghinia nigua na velepuhi ikeagaieni, inau, na Dathei Tinoni, kuda siriuhaghinia kori vido kuda ghoi tabiru mai duadia na komi enjel ke tabu duai silada ma na mana nigna a tamagu. 27Inau ku veleghamu, kekeha itamiu koti mono duagu ikeagaieni, kotida boi thehe moti ghieghilei reghia a God ke vunaghi pungusia nigna na mavitu.”

Na Tonogna a Jisas ke Tughu

(Matiu 17:1-8; Mak 9:2-8)

28Leghugna e alu na dani kori veleagna na komi fata iraani, a Jisas ke hatira a Pita ma Jon ma Jemes, mena hadi kori suasupa bali tarai. 29Kori vido a Jisas ke tarai, na dodorogna ke tughu. Ma na pohegna ke pura me siasilada puala. 30Gi e rua na mane koro tate mai moro haohaghore duagna a Jisas. Iromara a Moses ma Elaija. 31Iromara huju oro silada mua, moro haohaghore duagna a Jisas eigna na thehe keda eia i Jerusalem eigna keda vatatapa na hava a God ke magnahaghinia keda eia.

32A Pita duagna rua na mane kotolu nere. Tolumara kotolu rarai hadi mena reghia na siladagna a Jisas me rua na mane koro sokara duagna. 33A Moses ma Elaija koro turughu taveti sania a Jisas, ma Pita ke ania a Jisas, “Vunaghi, e toke puala kotoluda mono nimami eeni duamiu! Tolughami kotoluda agutua e tolu na aava, sikei nimua ghoe, sikei nigna a Moses, me sikei nigna a Elaija.” A Pita ke boi toatogha toetoke gi e velea iaani.

34Kori vido a Pita ke talu haohaghore mua, sina parako ke mai me tafura. Tolu na mane vaovarongo kotolu mataghu puala kori vido ke tafura na parako. 35Ma na ohai haghore ke au mai kori parako, “Iaani a pukuni dathegu ku vahia. Oti vaovarongo itagna.” 36Leghugna na ohai haghore, tolumara kotolu reghia a Jisas vamua ke talu mono. Tolumara kotolu mono bughoro eigna na fata kena reghia mena boi velea sa tinoni me ghieghilei haliu atu na komi dani ke sethe.

A Jisas ke Gigi Aua na Tidatho tagna sina Gari Mane

(Matiu 17:14-18; Mak 9:14-27)

37Sina dani leghugna iangeni, kori vido kena horu mai kori suasupa, na mavitu ke sethe kena mai tagna a Jisas. 38Sina mane ke ghuu hadi tadia na mavitu, “Velepuhi, inau ku kaegho eigna koda hathea a dathegu mane, imanea sikei vamua a dathegu. 39Na tidatho ke haghevia mi kori vido na tidatho ke mai heta itagna, a dathegu ke ghuu heta, ma na tonogna ke aiariri. Imanea ke sikili horu kori thepa ma na oko ke au kori livogna. Boi sethe na maghavu na tidatho ke taveti sania a dathegu me pukuni diadikala na tonogna. 40Inau ku kaera nimua na komi vaovarongo eigna kedana gigi aua itagna, kari ena boi tangomana nidia.”

41A Jisas ke velera na mavitu, “Ighamu na komi tinoni dika. Oti boi vaututuniu! Sethe na maghavu ghohi ku mono duamiu. Ingiha gi kotida vaututuniu?”

Gi e veleagna tamagna na gari, “O hati maia a dathemu eeni.”

42Keana, gi e jufu mai a dathegna tagna a Jisas, na tidatho ke vasikili horua kori thepa ma na tonogna na gari ke aiariri puala. A Jisas ke haghore heta vania na tidatho, me taveti au itagna ma na gari ke toke tabiru. Gi a Jisas ke hea vanoa na gari tagna a tamagna. 43Na mavitu kena haidu ngengeni kena vere nidia puala na reghiagna na mana ke hutu nigna a God.

Jisas ke Ghoi Titionoa eigna na Theheagna

(Matiu 17:22-23; Mak 9:30-32)

Kori vido na komi tinoni kena talu vere nidia mua tagna na komi fata ke eia a Jisas, a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, 44“Oti vaovarongo toetoke tagna na hava kuda veleghamu ikeagaieni. Sina tinoni keda lubati vanoa na Dathei Tinoni kori limadia mara nigna na thevuioka.” 45Kari nigna na komi vaovarongo kena boi adoa na ghaghanagna na hava ke velea. A God ke poloa vanira na ghaghanagna na haghore iaani eigna kedana boi thaothadoghagna, mena mataghu nidia na huatiagna a Jisas.

Ahai ke Nagho?

(Matiu 18:1-5; Mak 9:33-37)

46Nigna na komi vaovarongo a Jisas kena riurihu haohaghore varihotaghidia eigna ahai keda nagho itadia. 47A Jisas ke adoa na ghaghanadia me hati maia sina gari iso me vasokaraghinia ghaghireigna. 48Gi e velera, “Ahai ke hati dothovia sa gari vaghagna iaani eigna ke leghuu inau, imanea ke hati dothoviu inau. Ma ahai ke hati dothoviu inau, imanea ke hati dothovia a God ke vetulau mai. Ahai itamiu ke vahouhorua ghehegna, imanea iangeni ke nagho itamiu.”

A Jisas ke Titionoa Arahai kena Thevu itadia nigna na komi Vaovarongo

(Mak 9:38-40)

49A Jon ke veleagna a Jisas, “Vunaghi, ighami kiti reghia sina mane ke gigi aura na komi tidatho tadia na komi tinoni kori veleagna na ahamu. Na vunegna imanea ke boi mono kori nida na boo, ighami kiti veleagna eigna keda soto vamua.”

50A Jisas ke anira, “Saghoi vasotoa eigna gi ahai ke boi eia sa fata ke dika itamiu, imanea ke thevu itamiu.”

Sina Meleha i Samaria kena boi Kalitia a Jisas

51Na maghavu a God keda hati tabirua a Jisas i popo ke gharani mai ghohi ma a Jisas ke magnahaghinia puala keda vano hadi i Jerusalem. 52Imanea ke kidi vetulara hadi kekeha tinoni tagna sina melehadia na komi tinonidia i Samaria. A Jisas ke vetulara eigna kedana kaikalitia na maigna. 53Kari na komi tinoni ingengeni kena boi magnahaghinia a Jisas keda mai kori melehadia eigna kena adoa imanea ke magnahaghinia keda vano i Jerusalem bali tarai, boi i Samaria. 54Kori vido e rua na nigna vaovarongo a Jemes ma a Jon koro rongovia iaani, iromara koro ania, “Lod, ehava? O magnahaghinighami koroda kaea na joto eigna keda horu mai i popo me vathehera?”

55Kari a Jisas ke rei vano itadia romara me haghore heta vanira. 56Govu, gi ena taveti vano tagna sina meleha tavogha.

Tolu na Tinoni kena Magnahaghinia na Leghuagna a Jisas

(Matiu 8:19-22)

57Kori vido imarea kena taveti vano kori hangana, sina mane ke ania a Jisas, “Kenughua inau kuda leghugho tadia na komi meleha gougovu koda vano.”

58A Jisas ke haghore tughua, “Na komi aku asi, e mono na vido bali eghodia ma na komi manu na gneku bali monodia. Keana inau, na Dathei Tinoni, e teo sa nigua vathe bali nere nigua.”

59Jisas ke veleagna sina mane tavogha, “O mai mo leghuu inau.”

Imanea ke haghore tughua, “Lod, o kidi lubatiu eigna kuda vano gilua a tamagu.”

60A Jisas ke ania, “O lubatira arahai kena thehe eigna kedana gilura arahai itadia kena thehe.+ Kari ighoe, o vano mo titiono eigna na puhi a God ke vunaghi pungusira na komi tinoni.

61Sina mane mua ke ania a Jisas, “Lod, inau kuda leghugho, kari o kidi lubatiu eigna kuda vano mu kubaera ara vikegu.”

62A Jisas ke haghore tughua, “Ahai ke turughu na leghuugna, keana leghugna iangeni imanea ke toatogha puala na komi fata ke taveti sania, imanea ke boi nabagna keda tango kori na hughuta nigna a God.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index