Search form

Mak 10

Veisonighi Kori Taulaghi

(Matiu 19:1-12; Luk 16:18)

1A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti sania i Kapaneam. Imarea kena vano kori provins i Jiudea mena hathavu sethevugna na bea hutu i Jodan tadia na komi meleha ngengeni. Sethe na tinoni kena ghoi haidu mai itagna gi e ghoi velepuhira vaghagna ke ado eia hahalia.

2Kekeha mara na Farise kena mai itagna mena pipilia a Jisas eigna kena magnahaghinia na rongoviagna nigna na haghore tughu ke leghua nigna na vetula a Moses ba teo. Imarea kena huatia, “O veleghami, e lubatia mua na mane keda sonia a taugna kori vetula ba teo?”

3A Jisas ke haghore tughura, “Na hava ke velea kori vetula nigna a Moses na?”

4Imarea kena veleagna, “A Moses ke lubatia vamua na mane keda sonia a taugna gi keda risoa na pepa ke velea ke magnahaghinia na soniagna.” +

5A Jisas ke velera, “A Moses ke heghamu na vetula iangeni eigna ke pono puala na ulumiu. 6Na komi Rioriso ke Tabu kena velea, “Kori turughugna mai na maramagna, ‘a God ke vavuha na mane ma na vaivine.’+ 7‘Na vunegna iaani na mane keda taveti sania a tamagna ma idogna me mono haidu duagna a taugna.’ 8Kori ghaghanagna a God roira vaghagna sikei vamua na tinoni.+ 9Na vunegna iaani e boi toke sa tinoni keda sonia a taugna. Saghoi thevurua na hava a God ke tari haidua ghohi.”

10A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena tabiru kori vathe. Mi marea kena huatia na ghaghana koragna na komi fata iraani. 11Jisas ke velera, “Gi na mane keda sonia a taugna me taulaghi tagna sina vaivine tavogha, imanea ke ghoho. 12Vaghagna mua, na vaivine keda sonia a taugna me taulaghi tagna sina mane tavogha, iia ke ghoho.”

Jisas Ke Vatabura Na Komi Gari

(Matiu 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Kekeha tinoni kena talangira mai na komi gari tagna a Jisas eigna keda tangolira me vatabura, kari nigna na komi vaovarongo kena haghore peora arahai kena hatira mai. 14Kori vido a Jisas ke reghia iaani, imanea ke dikatagna tadia nigna na komi vaovarongo me velera, “Oti lubatira mai na komi gari itagua moti saghoi lutira eigna na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira, imarea vaghadia na komi gari iraani. 15E tutuni na hava ku veleghamu, arahai kena boi vaututunia a God vaghagna na gari, imarea kedana boi mono hahali duadia na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira.” 16Govu, gi a Jisas ke palara mai na komi gari me vatabura.

Na Mane Pada Rongo

(Matiu 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Kori vido a Jisas ma na nigna na komi vaovarongo kena ghoi turughu taveti mua, sina mane ke raghe mai itagna me torongaghi tuturu horu. Gi e huatia a Jisas, “Velepuhi, ighoe ko toke! Na hava kuda eia gi kuda hatia na havi ke teo na govugna?”

18Jisas ke veleagna, “Ehava gi o kilou inau ku toke? a God vamua ke toke. 19Ighoe ko adoa ghohi na komi vetula: ‘Saghoi vathehea na tinoni. Saghoi ghoho. Saghoi bilau. Saghoi vuha haghoregna ahai. Saghoi pilaunia sa tinoni bali hatia nigna na fata. Ghaghana bohea a tamamu ma idomu.’”

20Na mane iangeni ke veleagna, “Velepuhi, na komi vetula iraani inau ku leghura turughu kori garigu.”

21A Jisas ke rei vano itagna me dothovia puala gi e veleagna, “Sikei fata vamua ko boi eia. O vano salemua na komi fata gougovu ko tonogna, kari o hatia na rongodia mo kemulia itadia mara kena kuma. O vano eia iaani, gi o mai leghuu inau. Gi koda eia iaani, ighoe koda tonogna na komi fata ke toke i popo.”

22Kori vido ke rongovia iaani, imanea ke dikahehegna puala eigna ke sethe puala na komi fata ke tonogna. Me taveti sania a Jisas.

23A Jisas ke rei vano tadia nigna na komi vaovarongo me veleragna, “E vahotha puala tadia arahai kena pada rongo kedana haghe kori hughuta nigna a God.” 24Nigna na komi vaovarongo kena vere nidia puala na rongoviagna nigna na komi haghore. Gi a Jisas ke velera mua, “Ara dathegu, e vahotha puala na haghe kori hughuta nigna a God! 25Tangomana mua na kamel keda haghe vano kori bilogna na nili? Vahotha puala! Keana e vahotha vano mua tagna ahai ke pada rongo, na haghe vano kori hughuta nigna a God!”

26Kori vido nigna na komi vaovarongo kena rongovia iangeni, imarea kena vere nidia vano mua, mena haghore vaghagna iaani, “Keda vahotha puala na hatiagna na havi ke teo na govugna tagna na tinoni ke pada rongo, bule ahai keda tangomana na?”

27A Jisas ke rei vano itadia me velera, “Tadia na komi tinoni e vahotha puala, keana tagna God e boi vahotha. A God ke tangomana na eiagna vanira na komi tinoni na komi fata kena boi tangomana na eiagna ghehedia.”

28Gi a Pita ke veleagna, “Reghia! Ighami kiti taveti sania nimami na komi fata miti leghugho!”

29-30A Jisas ke haghore tughua, “Na hava inau ku veleghamu e tutuni puala, ahai ke taveti sania nigna na komi fata eigna ke leghuu inau ma na Rorongo ke Toke, kenughua imanea keda tonogna sethe na fata vano mua itagna na komi fata ke taveti sania. Gi keda taveti sania na melehagna ba ara tahigna, ara vaivinegna, a tamagna, a idogna, ara dathegna ba nigna na thepa, kenughua a God keda pukuni vatokea. Kori maramagna iaani a God keda vasethea vanoa mua itagna na komi fata ke taveti sania irangeni. Keana na mavitu kedana vapara mua. Kari kori vido ke mai na maramagna mathangani nigna a God, imanea keda hatia na havi ke teo na govugna. 31Na vunegna iangeni, arahai kena nagho ikeagaieni kedana ghoi leghu kori maramagna mathangani. Arahai kena leghu ikeagaieni kedana ghoi nagho.”

Jisas Ke Ghoi Titionoa Na Thehegna

(Matiu 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Kori vido imarea kena leghua na hangana ke vano hadi i Jerusalem, a Jisas ke kidi taveti nagho itadia nigna na komi vaovarongo. Imarea kena vere nidia puala itagna a Jisas ma na mavitu ke leghura kena mataghu nidia puala. Imanea ke hatira tavogha nigna na komi vaovarongo tadia na mavitu eigna keda titiono vanira na hava keda kathea. 33A Jisas ke velera, “Oti vaovarongo toetoke. Ikeagaieni ighita kati taveti atu i Jerusalem. Ingengeni sina tinoni keda perou me lubatiu vano kori limadia mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses. Imarea kedana fateu bali vatheheu me kedana lubatiu vano tadia mara kena boi Jiu. 34Imarea kedana kihaghiniu mena angusuu mena thabuhiu mena vatheheu. Keana, kori vatolugna na dani inau kuda havi tabiru kori thehe.”

A Jemes Ma Jon Koro Kaea A Jisas Na Hava Koro Magnahaghinia

(Matiu 20:20-28)

35Leghugna iaani, Jemes ma Jon, e rua dathegna a Jebedi koro mai tagna a Jisas moro veleagna, “Velepuhi, roghami kuru magnahaghinigho koda eia vanighami sikei na fata.”

36A Jisas ke huatira, “Na hava fata koro magnahaghinia kuda eia vanighamu na?”

37Romara koro veleagna, “Kori vido koda vunaghi pungusira na komi tinoni, iroghami kuru magnahaghinia kuruda vunaghi pungusira duamu. Sikei tamami i roghami keda nohe kori madothomu, sikei kori toimu.”

38A Jisas ke velera, “Na hava koro kaea, roghamu oro boi adoa. Oro tangomana romiu mua koroda papara vaghagna kuda eia inau? Oro tangomana mua koroda thehe vaghagna na thehe keda katheu inau?”

39Romara koro veleagna, “Hii! Tangomana mua kuruda eia.” Ma a Jisas ke velera, “Tutuni puala! Roghamu koroda papara vaghagna kuda eia inau moro thehe vaghagna na thehe keda katheu inau. 40Kari inau bosi tangomana kuda vahira arahai kedana nohe kori madothogu ma na toigu kori vido kuda vunaghi pungusira na komi tinoni. Eigna a God ke vahira ghohi arahai kedana nohe duagu.”

41Kori vido mara salaghe na vaovarongo kena rongovia na hava koro kaea, imarea kena dikatadia tadia a Jemes ma Jon. 42A Jisas ke kilora mai mara nigna na vaovarongo gougovu itagna me velera, “Ighamu oti adoa ghohi na komi king mi mara kena baubatu tadia mara kena boi Jiu, imarea kena magnahaghinia na hururagna nidia na mavitu bali eia na hava kena magnahaghinia. 43Kari oti saghoi eia vaghagna iangeni. Ahai ke magnahaghinia keda baubatu itamiu, imanea keda agutu vanighamu. 44Ma ahai ke magnahaghinia keda nagho itamiu, imanea keda agutu vanighamu vaghagna na tinoni seka. 45Inau, na Dathei Tinoni, u bosi mai kori maramagna eigna kedana agutu vaniu na mavitu. Keana u mai bali agutu vanira mu kuda thehe bali vamamaluhara na komi tinoni tadia na komi paluhadia.”

A Jisas Ke Vatoke Tabirua Na Matagna A Batimeus

(Matiu 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena jufu kori meleha i Jeriko. Kori vido kena taveti au kori meleha iangeni, na mavitu ke sethe kena leghura. Sina mane ke doa, na ahagna a Batimeus, ke nohe kori ghaghireigna na hangana. Imanea a dathegna Timeus. Imanea ke nohe ngengeni me kaekae nigna rongo itadia arahai kedana halu atu kori hangana. 47Kori vido imanea ke adoa a Jisas gna i Nasaret ke mai kori hangana, imanea ke ghuu heta, “Jisas, Dathegna Deved,+ O raroviu!”

48Sethe na tinoni kena veleagna eigna keda bughoro kari imanea ke ghoi ghuu heta vano mua, “Jisas, Dathegna Deved, O raroviu!”

49A Jisas ke sokara soto me velera, “Oti vano velea maia.”

Imarea ke vano mena veleagna, “Batimeus, saghoi dikahehemu, sokara hadi, a Jisas ke kilogho!”

50A Batimeus ke hati aua nigna na oopo me sokara hadi me vano itagna a Jisas. 51A Jisas ke huatia, “Na hava ko magnahaghinia kuda eia vanigho?”

Imanea ke veleagna a Jisas, “Velepuhi, inau ku magnahaghinia kuda ghoi reirei.”

52Jisas ke veleagna, “Nimua na vaututuni ke vatokegho. Tangomana koda taveti.” Kori vido vamua iangeni, na matagna ke ghoi toke tabiru me taveti duagna a Jisas kori hangana.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index