Search form

Mak 13

Jisas Ke Velea Kekeha Tinoni Kedana Reo Horua Na Vathe Ke Tabu Nigna A God

(Matiu 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Kori vido a Jisas ke au mai kori Vathe ke Tabu nigna a God, sina nigna na mane vaovarongo ke veleagna, “Velepuhi, na Vathe ke Tabu iaani, e ulaghagna puala! Na komi ghahira tadia na komi hidi iraani e hutu puala!”

2A Jisas ke veleagna, “Na Vathe ke Tabu iaani, imarea kedana reo horua na komi hidigna. Teo sikei ghahira keda mono kori mathagna vaghagna kena mono ikeagaieni.”

Na Komi Papara Kedana Mai

(Matiu 24:3-14; Luk 21:7-19)

3A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti vano kori Suasupa i Ghai Olev mena reghi vanoa na Vathe ke Tabu nigna a God. A Pita, Jemes, Jon ma Andru kena mai ghehedia itagna a Jisas mena huatia, 4“O veleghami, ingiha kedana reo horua na Vathe ke Tabu nigna a God iangeni? Na hava na vaughithatha kitida reghia giti adoa ke jufu mai na maghavu iangeni?”

5A Jisas ke velera, “Oti reireghi toke ghamu, kenughua e pilaunighamu sa tinoni. 6Eigna sethe na tinoni kedana mai mena velea, ‘Inau a Vahavi,’ me sethe na tinoni kedana vaututunira. 7Kori vido kotida rongovia na rorongogna na komi rihu hutu, oti saghoi mataghu. Toke keda tutuni, boi na vagovugna na maramagna mua. 8Sethe na meleha kori maramagna kedana riurihu varihotaghidia ma na agnu keda agnu tadia na komi meleha ke sethe. Me sethe na tinoni kori maramagna kedana thehe eigna na ngengere. Na komi fata iraani na turughugna vamua na papara keda mai.

9“Oti reireghi toke ghamu! Eigna imarea kedana fateghamu mena thabuhighamu tadia na komi vathe haidu nidia mara Jiu. Imarea kedana hatighamu vano tadia na koi vunaghi ma na komi king mena fateghamu eigna ighamu koti leghuu inau. Kori vido koti sokara naghodia, ighamu kotida tuturia aua na Rorongo ke Toke itadia. 10Na Rorongo ke Toke kedana rongovia na komi tinoni gougovu kori maramagna gi e jufu mai na vagovugna na maramagna. 11Kori vido kena fateghamu, oti saghoi toatogha na hava kotida velea. Oti velea vamua na hava na Tarunga ke Tabu ke heghamu kori vido iangeni. Na komi fata kotida velea boi na ghaghanamiu ghehemiu keana na ghaghanagna na Tarunga ke Tabu.

12“Na komi tinoni kedana perora ara tahidia mara dathedia kori limadia mara na thevuioka bali vathehera. Vaghagna mua na komi gari kedana siriuhaghinira ara idodia mara tamadia mena perora vano kori limadia mara na thevuioka bali vathehera. 13Na komi tinoni kedana siriuhaghinighamu eigna ighamu koti leghuu inau. Keana gi kotida sokara ngasi kori nimiu na vaututuni me jufu kori vido kotida thehe, ighamu kotida hatia na havi ke teo na govugna.”

A Jisas Ke Velea Au Na Hava Keda Kathea Na Meleha Hutu I Jerusalem

(Matiu 24:15-28; Luk 21:20-24)

14A Jisas ke ghoi velera, “Kori dani keda mai, ighamu kotida reghia na fata ke dika vano a God ke siriuhaghinia. Na fata iangeni keda sokara kori Vathe ke Tabu nigna a God tagna bali boi monoagna. Na vunegna iaani, a God keda korogha sania nigna na Vathe ke Tabu.” (Arahai kena ijumia na haghore iaani, oti hiohiro toetokea na pukuni ghaghanagna.) “Kori dani iangeni, gi kotida mono kori provins i Jiudea, oti ghogho hadi tadia na komi suasupa. 15Gi kotida mono kosigna na vathe, saghoi raghe haghe bali hatia kekeha nimiu na fata. 16Gi kotida agutu kori gnatha, saghoi tabiru bali hatia nimiu oopo. 17Kori vido iangeni, na mataghu keda padara na koi vaivine kena gharani vahua a dathedia ma arahai kena talu susuua mua a dathedia eigna kenughua e vahotha puala na ghoghodia. 18Oti tarai kaea a God eigna keda boi mono mai na komi fata iangeni kori vido ke mai na koburu 19eigna na papara kori vido iangeni keda dika vano tadia na komi papara ke mono mai kori maramagna. Leghugna iangeni, teo mua sa fata vaghagna iangeni keda ghoi mono mai. 20Keana, na vunegna a God ke dothovira nigna na mavitu ke vahira ghohi, imanea keda hati aua kekeha dani papara. Gi keda boi hati aua imanea kekeha dani papara, teo sa tinoni keda havi.

21“Gi ahai tinoni keda veleghamu, ‘Na mane iaani a Vahavi!’ ba ‘Na mane iangeni a Vahavi!’ Oti saghoi vaututunia. 22Sethe na tinoni piapilau kedana velea, ‘Inau a Vahavi,’ me sethe mara na profet piapilau kedana mai mua. Imarea kedana eia na komi reghithehe bali pilaura me vajefera arahai a God ke vahira ghohi, kari boi tangomana nidia. 23Oti reireghi toke ghamu! Inau ku veleghamu na fata iraani gi ena jufu mai.”

Na Vaughighathagna Na Tabirugna Mai Na Dathei Tinoni

(Matiu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24Gi a Jisas ke velera, “Leghugna na komi papara iraani,

‘Na aho keda boi raraha,

ma na vula keda puni,

25ma na komi vaitughu kedana sikili horu mai i popo.

Ma na komi fata gougovu kori maaloa kedana ghaighali.’

26“Ma na komi tinoni gougovu kedana reghiu, inau, na Dathei Tinoni, kuda tabiru mai kori parako duagu na mana ke heta ma na silada. 27Govu, gi inau kuda vetulara au komi nigua na enjel itadia na komi meleha gougovu kori maramagna eigna kedana hathatanora mai na komi tinoni a God ke kidi vahira ghohi.”

Kaikaliti Toetoke Eigna Na Tabirugna Mai A Jisas

(Matiu 24:32-44; Luk 21:29-33)

28A Jisas ke ghoi velera, “Oti reghia na ghai fig eigna keda velepuhighamu. Gi kotida reghia na ghai fig ke dudu me turughu vusu ighamu koti adoa ke haga sagharo ghohi. 29Vaghagna mua iangeni, kori vido na komi papara keda jufu mai, ighamu kotida adoa inau ku gharani mai ghohi. 30Inau ku veleghamu, na komi fata iraani keda kidi jufu mai gi na komi tinoni kena mono ikeagaieni kedana thehe gougovu. 31Na thepa ma na maaloa kedana govu, kari nigua na komi haghore keda boi govu.

32“Teo ahai ke adoa na dani ma na maghavu inau kuda tabiru mai. Mara na enjel boi adoa. Inau boi adoa. Sikei vamua a Tamagu ke adoa. 33Na vunegna iaani, oti reireghi toke ghamu moti kaikaliti toetoke eigna ighamu oti boi adoa ingiha inau kuda ghoi tabiru mai. 34Na tabiru mai kuda eia ke vaghagna vamua na tinoni ke kaikaliti bali taveti nigna. Imanea ke vaututunia nigna na komi mane agutu keda reireghia nigna na vathe. Imanea ke velera nidia na agutu kedana eia, gi e boa sina mane kori hagetha bali kavena me reghia na tabirugna mai. 35-36Vaghagna vamua iangeni, oti sokara moti dodoro toetoke! Eigna ighamu koti boi adoa ingiha kuda ghoi tabiru mai, vaghagna vamua imarea kena boi adoa ingiha na mane ke tonogna na vathe keda ghoi tabiru mai. E boi toke gi kotida nere moti peperiki kori vido kuda ghoi tabiru mai. Da kori lavi ba kori hotaghi bongi ba kori gharani dani inau kuda ghoi tabiru mai. 37Na hava ku veleghamu, inau ghua ku velera na komi tinoni gougovu: Oti mono kaikaliti eigna na tabirugu mai!”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index