Search form

Mak 14

Na Hiohiro Puhi Bali Vathehea A Jisas

(Matiu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Rua mua na dani ke mono gi e jufungia na Laulahugna na Thovoliungi+ ma na Laulahugna na Bred ke Teo na Isi Koragna. + Mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena hiohiro puhi eigna kedana thotia mena vathehea a Jisas kori puhi kedana boi adoa na mavitu. 2Imarea kena velea, “Ati saghoi eia tadia na komi dani kati eia na laulahu, kenughua ena adoa na mavitu mena eia na rihu hutu.”

Na Vaivine Ke Rotea Na Oela Kori Ulugna A Jisas

(Matiu 26:6-13; Jon 12:1-8)

3A Jisas ke vano kori vathegna a Saimon i Betani, na mane ke toke tabiru kori lepa. Kori vido kena nohe mena vanga, sina vaivine ke haghe mai duai botolo ke ulaghagna ke mono na oela i koragna. Na oela iangeni e ghuba tokegna puala me vahotha puala na voligna. Iia ke hangavia me rotea kori ulugna a Jisas.

4Kekeha tinoni kena mono ngengeni kena reghia mena dikatadia tagna na vaivine iangeni mena haohaghore ghehedia, “Ehava gi e hai rote diadikala na oela iangeni? 5Na botolo oela iangeni vaghagna keda salemua, da e hatia tolu hathangatu tomagha na siliva.+ Kari hatia me kemulia vanira mara na kuma.” Mi marea kena velehouhorua.

6Ma a Jisas ke velera, “Oti talua! Saghoi velehouhorua! Iia ke eia vaniu na fata ke toke puala. 7Ighamu tangomana kotida hathera mara na kuma kori vido koti magnahaghinia eigna kena mono duamiu hahali. Keana inau kuda boi mono duamiu hahali. 8Iia ke rotea na oela kori tonogu bali kaikalitia gi e jufu mai na maghavu imarea kedana giluu. Na fata ke eia na vaivine iaani e toke puala. 9Na hava ku veleghamu ke tutuni, ivei kedana titionoa na Rorongo ke Toke koragna na maramagna, imarea kedana titiono na hava ke eia na vaivine iaani mena togha tabirua iia.”

A Jiudas Ke Hiia Na Peroagna A Jisas

(Matiu 26:14-16; Luk 22:3-6)

10A Jiudas Iskariot, imanea sikei tadia nigna na komi vaovarongo a Jisas, ke vano tadia mara na naghoi pris me velera imanea keda peroa a Jisas eigna kedana vathehea. 11Kori vido imarea kena rongovia iaani, imarea kena totogo puala. Gi ena taluhaghore vania kedana hea na rongo. Leghugna iangeni, a Jiudas ke pitua na maghavu ke toke keda lubatia a Jisas vanira.

Jisas Ke Vanga Duadia Nigna Na Komi Vaovarongo

(Matiu 26:17-25; Luk 22:7-14; Jon 13:21-30)

12Kori vido ke jufu mai na dani ke nagho kori Laulahugna na Bred ke Teo na Isi Koragna, mara Jiu kena vathehea na komi sip mathangani bali vanga kori Laulahugna na Thovoliungi. Kori vido iangeni nigna na komi vaovarongo kena huatia a Jisas, “Ivei ko magnahaghinighami kitida vano bali kaikalitia na Laulahugna na Thovoliungi?”

13Ma a Jisas ke velera e rua nigna na mane vaovarongo, “Oro vano kori meleha hutu i Jerusalem. Kori vido koroda jufu ngengeni, roghamu koroda pada sina mane ke toitoi bea. Oro leghua moro vano kori vido keda vano. 14Imanea keda vano haghe kori vathe. Ingengeni roghamu koroda pada na mane ke tonogna na vathe moro kaea eigna na chogho katida vanga na Laulahugna na Thovoliungi. 15Imanea keda hatighamu hadi bali reghia na chogho ke kaikalitira govu ghohi na komi fata. Ngengeni koroda kaikalitia na vanga.”

16Romara koro vano moro reghia na komi fata gougovu vaghagna vamua a Jisas ke kidi veleragna ghohi. Gi oro kaikalitia na vanga ngengeni.

17Kori lavi a Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena vano mena jufu kori vathe iangeni. 18Kori vido kena nohe mena vanga, a Jisas ke velera, “Sina mane itamiu ke vanga duagu ikeagaieni, imanea keda perou.”

19Kori vido a Jisas ke velea iangeni, nigna na komi vaovarongo kena dikahehedia, mi imarea gougovu kena huatiagna a Jisas, “Boi inau, na?”

20A Jisas ke haghore tughura, “Sina mane itamiu, ighamu koti sakai vanga duagu tagna sina disi.” 21Mi manea ke velera, “Inau, na Dathei Tinoni, kuda papara mu thehe vaghagna na komi Rioriso ke Tabu kena velea. Keana kenughua e dika vano tagna ahai ke perou vano tagna nigua na thevuioka. Na tinoni iangeni e toke vamua keda boi havi mai kori maramagna eigna imanea keda pada na papara ke hutu puala.”

Jisas Ke Turughua Na Vanga Tabu

(Matiu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)

22Kori vido kena vanga, a Jisas ke hatia na bred me veletokea a God. Gi e vidoa me kemulia itadia nigna na komi vaovarongo me velera, “Oti hatia moti ghania. Iaani na tonogu.”

23Gi e hatia na hinao ke mono na waen ikoragna me veletokea a God me hera nigna na komi vaovarongo. Gi ena kouvia.

24Ma a Jisas ke velera, “Iaani na ghaughabuagu keda lulu bali vahavira na komi tinoni ke sethe. Na ghaughabuagu keda kaputi ngasia na taluhaghore haehathe+ mathangani nigna a God. 25Inau ku veleghamu: Inau kuda boi ghoi kouvia na waen me ghieghilei jufungia na maghavu inau kuda kouvia na waen mathangani kori hughuta nigna a God i popo.”

26Gi ena salea na hymn mena taveti vano kori Suasupa i Ghai Olev.

Pita Ke Taluhaghore Tagna A Jisas

(Matiu 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

27Gi a Jisas ke velera, “Ighamu gougovu kotida ghogho moti korogha saniu vaghagna na komi Rioriso ke Tabu kena velea,

‘A God keda vathehea na mane ke reireghia na komi sip,

ma na komi sip kedana ghogho kilili.’+

28Keana, kori vido kuda sokara tabiru kori thehe, inau kuda kidi taveti nagho atu itamiu kori provins i Galili.”

29Ma a Pita ke veleagna, “Toke kedana ghogho sanigho mara na vaovarongo gougovu, inau teo kuda ghogho sanigho!”

30A Jisas ke veleagna a Pita, “Inau ku velegho, kenughua bongi, gi na kokorako keda rua horui tangigna, ighoe koda tolu horui veleagna o boi adou.”

31A Pita ke haghore heta vania, “Toke kuda thehe duamu, teo kuda velea inau ku boi adogho.” Mara na vaovarongo gougovu kena taluhaghore vaghagna iangeni.

A Jisas Ke Tarai I Getsemani

(Matiu 26:36-46; Luk 22:39-46)

32A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena vano jufu kori vido kena kiloagna i Getsemani, gi e velera, “Oti nohe eeni, inau kuda vano mu tarai.” 33Me hatira aua itadia a Pita, Jemes ma Jon mena taveti vano sina vido. A Jisas ke dikahehegna puala eigna na komi fata keda kathea, 34me velera e tolu nigna na mane vaovarongo, “Na dikahehe hutu puala ke padau me haga vatheheu. Otolu rarai moti mono eeni.”

35Imanea ke taveti vano sina vido gi e torongaghi tuturu me tarai, “Mama, gi koda tangomana, o saghoi lubatiu gi kuda papara mu thehe. 36E teo sa fata keda vahotha itamua. Saghoi lubatiu gi kuda papara vaghagna iaani. Keana o saghoi leghua nigua na vanohehe kari nimua na vanohehe vamua.”

37Gi a Jisas ke tabiru mai tadia tolu nigna mane vaovarongo me reghira kena nere. Gi e veleagna a Pita, “Saimon, o nere nimua vamua? Boi tangomana koda rarai duagu sikei na ghathi aoa vamua? 38Otolu rarai motolu tarai eigna keda boi mai na auau itamiu. Tolughamu kotolu magnahaghinia na eiagna na hava ke jino, kari boi tangomana nimiu eigna na tonomiu ke lae.”

39A Jisas ke ghoi tabiru vano me tarai vaghagna na tarai ke kidi eia vamua. 40Gi e ghoi tabiru mai itadia me reghira tolumara kotolu ghoi nere mua eigna kotolu magoli nidia puala. Kori vido imanea ke raraira, tolumara boi adoa sa fata kotoluda veleagna.

41Gi a Jisas ke ghoi vano tarai. Kori vido ke ghoi tabiru mai itadia na vatolugna, imanea ke velera, “Ehava? Otolu talu nere nimiu mua? E naba ghohi! Na maghavu ke jufu mai ghohi. Sina tinoni keda perou inau, na Dathei Tinoni, kori limadia mara na koakoa. 42Ahai keda perou ke mai ghohi iangeni. Sokara hadi mati atu itagna!”

Na Thotiagna A Jisas

(Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

43Kori vido a Jisas ke talu haohaghore mua, a Jiudas, sikei itadia mara salaghe rua, ke jufu mai itadia. Sethe na tinoni kena mai duagna kena tangolira na komi ghau ma na komi ghai bali rihu. Mara na naghoi pris, mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses, me kekeha mara puhi mua kena vetulara mai. 44A Jiudas ke kidi velera ghohi na mavitu, “Ahai inau kuda kisia, iangeni imanea. Oti thotia moti hatia.”

45A Jiudas ke mai tagna a Jisas me velea, “Velepuhi!” Me kisia. 46Gi imarea kena mai mena thotia a Jisas. 47Kori vido iangeni sina nigna na vaovarongo a Jisas ke sokara hilighagna ke sipa aua nigna na ghau me toka vurukusua sina kuligna nigna na mane agutu na pukuni naghoi pris.

48A Jisas ke velera, “Ehava? Inau na mane geogeno gi oti tangolia maia duamiu na komi ghau ma na komi ghai bali rihu? 49Leuleghu dani ighamu koti mono kori Vathe ke Tabu nigna a God kori vido ku velepuhira na komi tinoni. Ehava gi oti boi thotiu ingengeni? Keana ighamu koti eia na komi fata iraani eigna keda tutuni na hava ke velea na komi Rioriso ke Tabu eigu inau.”

50Mara nigna na komi vaovarongo kena mataghu mena ghogho sania a Jisas.

51Sina mane mathangani, ke pipisia na pohe vavaha vamua, ke leghua a Jisas. Imarea kena thotia 52me pepete me suru na pohegna me ghogho soesole.

Imarea Kena Hatia Vanoa A Jisas Tagna Na Pukuni Naghoi Pris

(Matiu 26:57-68; Luk 22:54-55; Jon 18:13-14, 19-24)

53Imarea kena hati vanoa a Jisas kori vathegna na pukuni naghoi pris. Mara na naghoi pris, mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses, mi kekeha mara puhi kena mai haidu ingengeni. Mara iraani, mara na Kansol.+ 54A Pita ke leghura kari e boi taveti gharanira eigna ke mataghu. Imanea ke jufu kori lalabagna na vathe iangeni, me mangiru duadia mara kena reireghia na Vathe ke Tabu nigna a God.

55Mara na Kansol kena hiohiroa na titionogna sa fata ke eia a Jisas ke nabagna na vatheheagna. Kari ena boi tangomana kedana pada sikei. 56Sethe na komi tinoni kena mai titiono piapilau eigna a Jisas kari nidia na komi titiono e boi nanaba. 57Kekeha tinoni mua kena sokara hadi ngengeni kena titiono piapilau eigna imanea mena velea, 58“Ighami kiti rongovia imanea ke velea, ‘Inau kuda reoa horua na Vathe ke Tabu nigna a God kena agutua na komi tinoni mi koragna e tolu na dani inau kuda vasokaraghinia na Vathe ke Tabu ke mathangani kena boi agutua na komi tinoni.’” 59Kari na komi titiono gougovu iraani, e boi nanaba.

60Me sokara hadi na pukuni naghoi pris kori naghodia mara na Kansol me huatia a Jisas, “Ehava konia boi velea sa fata tadia na komi tinoni kena titionogho?” 61A Jisas ke bughoro me boi velea sa fata. Ma na pukuni naghoi pris ke ghoi huatia, “Ehava? Ighoe a Vahavi, a Dathegna a God ke haluhadi puala?”

62A Jisas ke haghore tughua, “Hii, inau imanea! Ighamu kotida reghiu inau, na Dathei Tinoni, kuda nohe kori madothogna a God ke mana puala. Ighamu kotida reghiu inau kuda tabiru mai kori parako.”

63Ma na pukuni naghoi pris ke rongovia iaani me dikatagna puala me resua nigna na oopo. Gi e velea, “Ati saghoi hiroa mua sa titiono itadia sa tinoni 64eigna ighamu oti rongovia ghehemiu ghohi imanea ke vananaba ghehegna duagna a God kori vido ke velea, ‘Inau a Vahavi, a Dathegna a God.’ Ehava kori ghaghanamiu na?”

Imarea gougovu kena velea a Jisas ke nabagna keda thehe. 65Gi kekeha itadia kena angusua mena tari ponotia na matagna kori pohe. Govu, gi ena tupia mena velea, “Gi koda pukuni Dathegna a God, o veleghami, ahai ke tupigho?” Leghugna iaani, mara na soldia kena hatia mena tupia mua.

A Pita Ke Velea Ke Boi Adoa A Jisas

(Matiu 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

66Kori vido imarea kena fatea a Jisas, a Pita ke talu mono mua kori lalabagna na vathegna na pukuni naghoi pris. Sina nigna na vaivine agutu na naghoi pris ke mai ngengeni. 67Iia ke reghia a Pita ke mangiru me veleagna, “Ighoe sikei tadia mara kena mono duagna a Jisas gna i Nasaret.”

68Ma a Pita ke veleagna, “Teo! U boi adoa na hava ko velea.” Gi e sokara hadi me riu vano kori hagethagna na peo. Kori vido iangeni, na kokorako ke taitangi.

69Ma na vaivine iangeni ke ghoi reghia a Pita me velera na komi tinoni kena mono ngengeni, “Inau ku adoa iaani sina mane itadia.”

70A Pita ke ghoi velea, “Teo! U boi adoa na mane iangeni.”

Boi hauhaugna kekeha tinoni kena sokara ingengeni kena veleagna, “Hii, ighoe sikei itadia, eigna ighoe huju na manemu i Galili.”

71A Pita ke jijighi kori ahagna a God me velea, “Inau u boi adoa na mane koti titionoa.”

72A Pita ke eu govu horu na veleagna iaani ma na kokorako ke varuai taitangigna. Ma a Pita ke togha tabirua na haghore a Jisas ke kidi veleagna, “Inau ku velegho, kenughua bongi, gi na kokorako keda rua horui tangigna, ighoe koda tolu horui veleagna o boi adou.” Ma a Pita ke dikahehegna puala me tangi me tangi.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index