Search form

Mak 2:25-26

25-26Jisas ke haghore tughura, “Ehava? Oti boi ijumia na hava ke eia a King Deved sina maghavu kori vido Abiata na pukuni naghoi pris i hau? Deved ma na komi nigna na mane ke teo sa ghadia na vanga mena rofo puala. A Deved ke vano haghe kori vathegna a God me ghania na bred ke tabu, me hera mara nigna na mane. Kori na vetula, na pris vamua ke tangomana na ghaniagna na bred iangeni, kari na komi Rioriso ke Tabu ena boi velea a God ke dikatagna tagna a Deved.”

27Ma a Jisas ke velera, “Na Sabat eni, a God ke turughua bali hathera na komi tinoni. Me boi turughua bali vapara na komi tinoni.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index