Search form

Mak 3:7-8

Na Mavitu Ghaghireigna Na Kolo I Galili

7-8Govu, gi a Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti au kori vido iangeni mena tabiru vano kori kolo i Galili. Ma na mavitu ke sethe kena leghura. Na mavitu kena mai tadia na komi meleha koragna e tolu na provins; Galili, Jiudea mi Idumea. Kekeha kena mai tagna na meleha hutu i Jerusalem, mi kekeha kena mai tadia na komi meleha thevu etagna na bea hutu i Jodan, mi tadia kekeha meleha mua hilighagna e rua na meleha Taia mi Saidon. Na mavitu iraani ena mai tagna Jisas eigna kena rongovia na komi fata ke eia. 9Na vunegna na mavitu ke sethe puala, a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo gi kedana kaikalitia vania na boti eigna kedana boi huhujua na mavitu.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index