Search form

Mak 7

Na Komi Vetula Nidia Mara Na Farise

(Matiu 15:1-9)

1Sina dani, kekeha mara na Farise duadia kekeha mara velepuhigna na vetula nigna Moses kena kalasu mai i Jerusalem, imarea kena hathatano mai tagna a Jisas. 2Gi ena reghira kekeha nigna na komi vaovarongo a Jisas kena vanga kari ena boi kidi sikame kori puhi ke jino tadia mara na Farise. 3Mara Jiu, haluhadi mara na Farise, kena talu leghua mua na komi vetula nidia ara hutudia vaghagna na puhi kena sikame gi ena vanga. 4Imarea boi tangomana kedana ghania na vanga kena volia kori makete mena ghieghilei sikamea na limadia. Me sethe mua nidia na vetula kena leghua, vaghagna na puhi bali lumiagna na kap ma na kuro ma na tapera.

5Mara na Farise duadia mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena huatia a Jisas, “Ehava gi nimua na komi vaovarongo kena boi leghua na vetula kati leghua maia i hau me jufu ikeagaieni? Imarea kena boi leghua na puhi bali sikamea na limadia gi ena vanga.”

6Ma a Jisas ke haghore tughura vaghagna iaani, “Oti piapilau puala eigna na puhi bali leghua a God! Na hava a God ke veleagna a profet Aisaia i hau eimiu ghamu e tutuni. A God ke velea,

‘Na komi tinoni iraani, kori haghoredia vamua kena maimanihihiu,

kari kori havidia ena hauniu inau.

7Imarea kena hai maimanihihiu vamua eigna kena tughua nigua na vetula

mena leghuagna vamua nidia na komi vetula kena eia ghehedia.’+

8Ighamu koti boi leghua ghohi na komi vetula nigna God, kari na komi vetula nidia na komi tinoni vamua.”

9A Jisas ke ghoi velera mua, “Ighamu koti boi ghaghana bohea nigna na vetula a God, eigna ighamu koti leghua vamua na nimiu na vetula ghehemiu. 10Oti adoa ghohi a Moses ke velea iaani, ‘Ghaghana bohea a tamamiu ma idomiu,’ ma ‘Ahai keda velehouhorua a tamagna ba a idogna na tinoni iangeni kedana vathehea.’+ 11Kari ighamu koti velea e toke vamua ahai keda velea idogna ma tamagna, ‘Tangomana kuda hatheghamu tagna na komi fata iraani ku tonogna, kari boi tangomana nigua ikeagaieni. Eigna inau ku taluhaghore kuda hea a God na komi fata iraani ku tonogna.’ 12Kori ghaghanamiu e jino vamua kotida boi hathera ara idomiu ma ara tamamiu. 13Kori vido koti velepuhira na mavitu vaghagna iangeni, ighamu koti boi leghua na vetula nigna a God. Me sethe mua na fata vaghagna iangeni koti eia hahalia.”

Na Hava Ke Vagarura Na Komi Tinoni Kori Matagna A God

(Matiu 15:10-20)

14Jisas ke kilo haidura na mavitu me velera, “Oti vaovarongo toetoke eigna kotida thaothadoghagna na hava kuda veleghamu. 15-16Na vanga kena ghania na komi tinoni e boi tangomana keda vagarura kori matagna a God. Kari na komi fata kena eia na komi tinoni ke vagarura kori matagna a God.”+

17Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti sania na mavitu mena vano haghe korai vathe. Mara na vaovarongo kena huatia a Jisas eigna keda titiono vanira na ghaghana koragna na titiono velepuhi iaani. 18Jisas ke velera, “Tolumara! Oti boi adoa mua? Na vanga kena ghania na komi tinoni e boi tangomana keda vagarura kori matagna a God, 19eigna e boi vano haghe kori ghaghanadia, kari e haghe kori livodia, horu kori kutudia, me au kori tonodia.” (Jisas ke velea iangeni itadia eigna kedana adoa na komi vanga gougovu e toke vamua na bali vanga.)

20Imanea ke ghoi velera, “Na hava ke au mai kori ghaghanadia na komi tinoni ke vagarura kori matagna a God. 21Eigna na komi fata ke dika vaghagna iraani kena au mai kori ghaghanadia na komi tinoni: na komi ghaghana ke dika, na nere duagna ahai ke boi a taugna, na bilau, na vathehe tinoni, 22na gumao, na eiagna na komi fata ke dika tagna ahai, na piapilau, na tahotha, na velehouhoruagna na tinoni, na talunagho ma na puhi memee. 23Irangeni na komi fata ke dika ke au mai kori ghaghanadia na komi tinoni ke vagarura kori matagna a God.”

Na Vaivine Puhi Ke Boi Jiu Ke Vaututunia A Jisas

(Matiu 15:21-28)

24Jisas ma na nigna na komi vaovarongo kena taveti au kori meleha iangeni mena vano tadia na komi meleha ke gharania na meleha i Taia. Imarea kena vano tagna sina meleha mena vano haghe tagna sina vathe eigna kena boi magnahaghinia na komi tinoni keda adora ivei kena mono. Keana na mavitu kena adora vamua kena mono ngengeni. 25-26Sina vaivine puhi ke rongovia a Jisas ke mono ngengeni. Na vaivine iaani boi na Jiu. Iia ke havi mai i Fonisia, sina vidogna na provins i Siria. Iia ke mai tagna a Jisas eigna na tidatho ke haghevia a dathegna vaivine. Iia ke torangaghi tuturu horu itagna a Jisas me kaea eigna keda gigi aua na tidatho tagna dathegna. 27Jisas ke veleagna, “Inau ku mai bali kidi hathera nigua na mavitu, mara Jiu. Boi toke katida hatia ghadia na vanga na komi gari mati sonia vanoa tadia na komi aku.”

28Na vaivine ke veleagna, “Vunaghi, tutuni puala. Kari na komi tinoni kena lubatira na komi aku eigna kedana ghania ghadia na vanga na komi gari ke tomagha.”

29Ma a Jisas ke veleagna, “Toke puala! Na vunegna ighoe ko haghore tughu thaothadogha, na tidatho ke au sania ghohi a dathemu. Vano mo tabiru kori vathemu.” 30Na vaivine ke tabiru kori vathegna me reghia a dathegna ke toke tabiru me nere kori mathagna eigna na tidatho ke taveti au ghohi itagna.

Jisas ke Vatokea sina Mane ke Pui me boi Haghore Toke

31Jisas ma na nigna na komi vaovarongo kena taveti sania na meleha i Taia mena vano kori meleha i Saidon. Gi ena taveti vano kori nohi i Dekapolis mena vano kori kolo i Galili. 32Kekeha tinoni kena hatia maia tagna a Jisas sina mane ke pui me boi haghore toke. Imarea kena kaea a Jisas eigna keda tangolia meke toke tabiru. 33A Jisas ke hati aua na mane iangeni tadia na mavitu moro mono ghehedia. Jisas ke kidi jongia na kaukaugna kori kuligna. Gi e angusu kori kaukaugna me tugelia na thapigna na mane iangeni. 34Govu, gi e tada hadi i popo me soni aheahe me velea, “Efata!” Na ghaghanagna na haghore iaani, “Hangavi!” 35Kori vido iangeni, na kuligna ke hangavi me tangomana na rorongo me haghore toetoke.

36A Jisas ke velera na mavitu eigna kedana saghoi titionoa na fata ke ei vania na mane iangeni. Toke a Jisas ke velera iangeni, imarea kena titionoa nidia vamua na fata iaani tadia na komi tinoni. 37Mara gougovu kena vere nidia puala mena velea, “Tolumara! Na komi fata gougovu ke eia e toke puala. Imanea ke vatoke tabirura arahai kena pui mena boi haohaghore toetoke!”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index