Search form

Mak 8

Jisas Ke Hera Ghadia Vati Na Togha Tinoni

(Matiu 15:32-39)

1-2Leghugna kekeha dani, sethe na tinoni kena ghoi mai tagna a Jisas. Imarea kena mono duagna tolu na dani ghohi me teo ghohi sa vanga itadia. Jisas ke kilora mai nigna na komi vaovarongo me velera, “Inau ku rarovira nigua puala na mavitu iraani eigna ke teo ghohi sa ghadia vanga. 3Boi tangomana kuda vetulara tabiru kori melehadia kori vido kena rofo. Kenughua ena lae mena sikili kori hangana eigna kekeha itadia kena mai tagna ke hau.”

4Nigna na komi vaovarongo kena huatia, “Ivei hina katida pada sa vanga kori meleha ke gou eni keda nabadia na mavitu ke sethe iaani?”

5Gi a Jisas ke huatira, “Engiha na bred ke mono itamiu?”

Imarea kena haghore tughua, “E vitu vamua.”

6Jisas ke velera na mavitu eigna kedana nohe kori thepa. Gi e hatia na bred me veletokea a God. Govu, gi a Jisas ke vidoa me hera nigna na komi vaovarongo eigna kedana kemulia tadia na mavitu. 7Kekeha fei iso mua ke mono itadia ma Jisas ke hatia me veletokea a God. Gi e hera mara na vaovarongo eigna kedana kemulira mua tadia na mavitu. 8-9Imarea kena vanga mena mahu. Gi ena hathatanora na komi viovidoi vanga ke tomagha mena vavonua e vitu na arao. Govu, gi a Jisas ke vetulara tabiru kori melehadia. Na mavitu iangeni, haga vati na togha na haidudia. 10Gi a Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena hahaghe kori boti mena valuha vano kori nohi i Dalmanuta.

Mara Na Farise Kena Kaea Na Reghithehe

(Matiu 16:1-4)

11Kori vido kekeha mara na Farise kena rongovia a Jisas ke mai, imarea kena vano itagna. Gi ena rihu haohaghore duagna eigna kena magnahaghinia na pipiliagna. Imarea kena kaea na reghithehe eigna kedana adoa a God hiri ke vetula maia. 12Jisas ke soni aheahe me velera, “Ehava ighamu koti magnahaghinia kuda tatelia vanighamu na reghithehe? Inau ku veleghamu, teo kuda eia sa reghithehe vanighamu!” 13Govu, gi ena hahaghe kori boti mena turughu hathavu sethevugna na kolo i Galili.

Jisas Ke Vavotura Nigna Na komi Vaovarongo Eigna Kedana Boi Ghaghana Rua Rua Vaghadia Mara Na Farise Ma A Herod

(Matiu 16:5-12)

14Kori vido imarea kena talu valuha vano sethevugna na kolo, mara na vaovarongo kena adoa kena havaghinia na ohoagna ghadia na vanga. Sina bred vamua kena hatia duadia. 15A Jisas ke velera, “Oti reireghi toke ghamu kori na isi nidia mara na Farise ma a Herod.”

16Mara na vaovarongo kena haohaghore ghehedia mena velea, “Imanea ke velea iaani eigna ke teo sa bred i tada. 17A Jisas ke adoa na hava kena titionoa me huatiragna, “Eigna na hava kotinia haohaghore koti boi ohoa sa vanga ke nabamiu? Oti talu boi thaothadoagha mua eigu inau? Ighamu koti poru puala na vaututuniugna! 18Ighamu e mono na matamiu, kari ehava gi oti boi reghia moti boi adoa? Ighamu e mono mua na kulimiu, kari ehava gi oti boi rorongo? Ehava? Oti madoa nimiu ghohi 19inau ku vidoa e lima na bred vanira e lima na togha mane? Engiha na arao koti hoghoni vavonua tagna na komi viovidoi vanga ke tomagha?”

Imarea kena veleagna, “Salaghe rua.”

20Gi e ghoi huatira mua, “Kori vido inau ku vidoa e vitu na bred vanira e vati na togha tinoni, engiha na arao koti hoghoni vavonua kori viovidoi vanga ke tomagha?” Imarea kena veleagna, “E vitu.”

21Gi a Jisas ke velera, “Na vunegna na hava ighamu oti boi talu thaothadogha mua eigu inau?”

Jisas Ke Vatoke Tabirua Sina Mane Ke Doa

22Kori vido imarea kena jufu i Betsaida, kekeha tinoni kena hatia maia sina mane ke doa. Mena kaea a Jisas eigna keda tangolia meke toke tabiru. 23Jisas ke tangolia na limagna me batua au kori meleha iangeni. Gi e angusua na matagna me taboa me huatia, “Ehava? O reghia mua sa fata?”

24Imanea ke rei kilili me velea, “Inau ku reghia na komi tinoni, kari na dodorodia vaghagna na komi ghai kena taetaveti kilili.”

25Jisas ke ghoi taboa mua na matagna. Govu gi na mane iangeni ke rarabuabuta. Kori vido iangeni imanea ke turughu dodoro toetoke me ghithathara na komi fata gougovu. 26Ma a Jisas ke haghore heta vania, “O tabiru vano kori vathemu mo saghoi tabiru kori meleha ikeaghaieni.”

Pita Ke Vele Aua Jisas A Vahavi

(Matiu 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Jisas ma na nigna na komi vaovarongo kena taveti au i Galili mena vano tagna kekeha meleha hilighagna na meleha hutu i Sisaria Filipai. Kori taetavetidia vano kori hangana, a Jisas ke huatira, “Na komi tinoni kena velea ahai inau na?”

28Imarea kena veleagna, “Kekeha tinoni kena velea ighoe a Jon Siuvitabu ke havi tabiru. Kekeha tinoni kena velea ighoe a profet Elaija. Mi kekeha tinoni kena velea ighoe sina profetgna mua i hau.”

29Jisas ke ghoi huatira mua, “Ghamu na ba? Ahai otianiu?”

A Pita ke veleagna, “Ighoe a Vahavi, na mane a God ke vahia bali hathera nigna na mavitu.”

30Jisas ke haghore heta vanira, “Saghoi veleagna sa tinoni ahai inau na.”

Jisas Ke Titionoa Na Papara Ma Na Thehe Keda Kathea Imanea

(Matiu 16:21-23; Luk 9:22)

31Kori vido iangeni, a Jisas ke velepuhira nigna na komi vaovarongo. Imanea ke velera, “Inau, na Dathei Tinoni, imarea kedana vaparau. Mara na naghoi pris ma na mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses duadia kekeha mara puhi mua kedana siriuhaghiniu. Imarea kedana vaparau mena vatheheu, kari kori vatolugna na dani inau kuda havi tabiru.” 32A Jisas ke boi poloa sa fata itadia. A Pita ke hati vanoa a Jisas eigna koroda mono ghehedia, gi e veleagna eigna keda saghoi velea na komi fata irangeni. 33Kari a Jisas ke rei vano tadia nigna na komi vaovarongo, me veleagna a Pita, “Satan, O taveti saniu, na komi fata ko velea e boi mai tagna a God, kari na ghaghanadia na tinoni vamua.”

Arahai Kena Magnahaghinia Na Leghuagna A Jisas Kedana Sasaa Bali Thehe

(Matiu 16:24-28; Luk 9:23-27)

34Jisas ke kilora mai na mavitu ma na nigna na komi vaovarongo me velera, “Ahai itamiu ke magnahaghinia keda nigua na mane vaovarongo, imanea keda saghoi eia na komi fata ke magnahaghinia vamua. Imanea keda leghuu thovohaliu me sasaa na papara ma na thehe kori ghaibabala. 35Arahai kena boi leghuu inau eigna imarea kena magnahaghinia na eiagna vamua na hava kena magnahaghinia, imarea kedana boi hatia na havi ke teo na govugna. Kari arahai kena sasaa na papara ma na thehe eigna kena leghuu inau ma na Rorongo ke Toke, imarea kedana hatia na havi ke teo na govugna. 36Gi ahai ke tonogna na komi fata ke sethe kori maramagna, kari e boi tonogna na havi ke teo na govugna, kenughua na komi fata irangeni e hathea mua? Teo! 37Eigna imanea boi tangomana keda volia na havi ke teo na govugna kori nigna na komi fata ke tonogna. 38Ikeagaieni, sethe na tinoni kena boi leghua a God mena eia na komi fata ke dika. Gi kotida maomamohaghiniu moti maomamohaghinia nigua na velepuhi kori matadia na komi tinoni irangeni, inau na Dathei Tinoni kuda siriuhaghinighamu. Inau kuda eia iangeni kori vido kuda ghoi tabiru mai duadia na komi enjel ke tabu duai silada ma na mana nigna a tamagu.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index