Search form

Mak 9

1A Jisas ke ghoi velera, “Na hava ku veleghamu ke tutuni, kekeha itamiu koti mono duagu ikeagaieni, ighamu kotida boi thehe moti ghieghilei reghia a God keda vunaghi pungusira nigna na mavitu kori nigna na mana ke hutu.”

Na Dodorogna A Jisas Ke Tughu

(Matiu 17:1-13; Luk 9:28-36)

2Leghugna ono na dani, a Jisas ke hatia a Pita, Jemes ma Jon mena vano ghehedia kori suasupa ke hadi. Tolu na mane vaovarongo kena rei vano mena reghia na dodorogna a Jisas ke tughu. 3Nigna na komi pohe ke pura puala me siasilada. Teo ahai keda wasia sa pohe keda pura vaghagna iangeni. 4Kori vido iangeni tolumara kotolu reghia a Moses ma Elaija koro urungu duagna a Jisas. 5A Pita ke veleagna a Jisas, “Velepuhi, toke puala kitida mono nimami eeni duamiu! Tolughami kutoluda agutua e tolu na aava, sikei nimua ighoe, sikei nigna a Moses me sikei nigna a Elaija.” 6A Pita ke hai velea nigna vamua iaani eigna kena mataghu puala.

7Ma na parako ke mai popodia me ungahira, ma na haghore ke au mai kori parako, “Iaani pukuni dathegu ku dothovia puala. Oti rorongo toetoke itagna.” 8Kori vido iangeni tolumara kotolu rei kilili kari a Jisas vamua ke mono. A Moses ma Elaija koro teo ghohi.

9Kori vido Jisas duagna tolu nigna na mane vaovarongo kena horu mai kori suasupa, a Jisas ke haghore heta vanira, “Otolu saghoi veleagna ahai na hava kotolu reghia me ghieghilei jufu na dani, inau, na Dathei Tinoni, kuda havi tabiru kori thehe.” 10Tolumara kotolu leghua na hava a Jisas ke veleragna, kari tolumara kotolu veihuahuatighi varihotaghidia eigna na ghaghana koragna “na havi tabiru kori thehe.”

11Gi otolu huatia a Jisas, “Ehava gi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena velea a profet Elaija keda kidi mai gi e mai a Vahavi?”

12-13A Jisas ke velera, “Tutuni puala a Elaija keda kidi mai bali kaikalitira na komi fata eigna na maigna a Vahavi. Kari inau ku veleghamu a Elaija e mai nigna ghohi. Imarea kena vapapara mena vathehea vaghagna na komi Rioriso ke Tabu kena velea eigna imanea. Na vunegna na komi Rioriso ke Tabu kena velea iaani, tolughamu otolu toatogha puala eigna na hava kuda veleghamu ikeagaieni. Na komi Rioriso ke Tabu kena velea mua na Dathei Tinoni keda pukuni papara mi marea kedana siriuhaghinia.”

A Jisas Ke Gigi Aua Na Tidatho Itagna Sina Gari Mane

(Matiu 17:14-21; Luk 9:37-43)

14Kori vido a Jisas duagna tolu nigna na mane vaovarongo kena horu mai kori suasupa, imarea kena reghia na mavitu kena haidu kililivira mara na mane vaovarongo. Kekeha mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena rihu haohaghore duadia. 15Na mavitu kena reghia a Jisas mena vere nidia puala mena raghe saisami mai itagna. 16Ma a Jisas ke huatira, “Eigna na hava kotinia rihu haohaghore na?”

17Sina mane tadia na mavitu ke haghore tughua, “Velepuhi, inau ku hatia maia a dathegu itamua eigna na tidatho ke haghevia me boi lubatia gi keda haohaghore. 18Kori vido na tidatho ke mai heta itagna, na tidatho ke vasikili horua kori thepa. Na pachaghuaghura ke au kori livogna me ghathati ngasia na keigna ma na tonogna ke kakai. Inau ku kaera nimua na komi vaovarongo eigna kedana gigi aua na tidatho itagna, kari imarea kena boi tangomana nidia na eiagna.”

19Ma a Jisas ke velera na mavitu, “Tolumara! Ighamu eni oti boi talu vaututuniu! Ingiha gi kotida vaututuniu? Oti hatia maia na gari iangeni!” 20Mi marea kena hatia mai itagna.

Kori vido na tidatho ke reghia a Jisas, na tidatho ke kahia na gari iangeni. Imanea ke sikili horu kori thepa me kokopili kilili me au na pachaghuaghura kori livogna. 21Ma a Jisas ke huatia a tamagna na gari iangeni, “Ingiha ghohi na hagheviagna na tidatho?”

Ma a tamagna ke veleagna, “Turughu kori isogna. 22Sethe na maghavu na tidatho ke haga vathehea. Na tidatho ke vasikili horua kori joto ba kori bea. Gi koda tangomana, o rarovighami mo hatheghami.”

23Ma a Jisas ke veleagna, “Ighoe ko huatiu, ‘Gi kuda tangomana?’ Nau ku tangomana na eiagna na komi fata gougovu vanira arahai kena vaututuniu.”

24Ma a tamagna ke ania, “Inau ku vaututuni kari e boi rae heta. Hatheu eigna keda heta nigua na vaututuni.”

25Jisas ke reghia sethe mua na tinoni kena turughu mai haidu kililivia me haghore vania na tidatho, “Ighoe na tidatho ko vapuia mo boi lubatia keda haohaghore na gari iaani, o taveti au itagna mo saghoi tabiru mai mua itagna!”

26Ma na tidatho ke ghuu heta me kahia na tonogna na gari iangeni me vasikili horua kori thepa. Gi e taveti au itagna. Na gari ke boi ghaighali ma na mavitu kena velea, “Na gari ke thehe ghohi.” 27Kari a Jisas ke tangolia na limagna me saraki hadia. Ma na gari iangeni ke sokara eigna ke ghoi toke tabiru.

28Leghugna iaani, a Jisas ma nigna na komi vaovarongo kena tabiru kori vathe. Kori vido kena mono ghehedia, imarea kena huatia, “Ehava kiti boi tangomana na gigi auagna na tidatho?”

29A Jisas ke veleragna, “Na tarai vamua ke tangomana na gigi auragna na komi tidatho vaghagna iangeni.”

Jisas Ke Ghoi Titionoa Eigna Na Theheagna

(Matiu 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti sania na meleha iangeni mena taveti thovohaliungira na komi meleha kori provins i Galili. Jisas ke boi magnahaghinia sa tinoni keda adora ivei kena mono, 31eigna imanea ke magnahaghinia na titiono vanira nigna na komi vaovarongo eigna na komi fata keda kathea. Imanea ke velera, “Inau, na Dathei Tinoni, sina tinoni keda perou vano tadia mara nigua na thevuioka. Imarea kedana vatheheu, kari kori vatolugna na dani inau kuda havi tabiru kori thehe.” 32Nigna na komi vaovarongo ena boi thaothadoghagna na hava ke veleragna, kari ena mataghu na huatiagna.

Ahai Ke Nagho?

(Matiu 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Jisas ma na nigna na komi mane vaovarongo kena jufu i Kapaneam mena vano haghe tagna sina vathe. Jisas ke huatira, “Eigna na hava koti rihu haohaghore kori vido kati taetaveti mai kori hangana?” 34Imarea kena boi haghore tughua eigna kena rihu haohaghore varihotaghidia eigna ahai keda nagho itadia. 35A Jisas ke nohe me kilora mai nigna na komi vaovarongo hilighagna me velera, “Ahai ke magnahaghinia keda nagho itamiu, imanea keda sasaa na hatheagna ahai itamiu.”

36Govu, gi e pala maia na gari i naghodia me velera, 37“Ahai ke hathea sa gari ke vaghagna iaani eigna ke dothoviu inau, imanea ke hatheu inau. Ma ahai ke hatheu inau, imanea ke hathea a God ke vetulau mai.”

A Jisas Ke Titionoa Arahai Ke Thevu Itadia

(Luk 9:49-50)

38Ma a Jon ke veleagna, “Velepuhi, ighami kiti reghia sina mane ke gigi aura na komi tidatho itadia na komi tinoni kori kiloagna na ahamu. Na vunegna imanea ke boi mono kori nida na boo, ighami kiti veleagna eigna keda saghoi eia.”

39Kari a Jisas ke velera, “Saghoi vasotoa. Arahai kena eia na reghithehe kori kiloagna na ahagu, vahotha puala imarea kedana velea sa fata ke dika eigu inau. 40Arahai ke boi eia sa fata ke dika itada, imarea kena thevu itada. 41E tutuni, gi ahai ke hatheghamu kori fata ke iso vaghagna na kap bea vamua eigna ke adoa ighamu koti dothoviu inau, sethe na fata ke toke a God keda kemulia vania.”

Na Komi Fata Ke Vajefea Na Nidia Na Vaututuni Na Komi Tinoni

(Matiu 18:6-9; Luk 17:1-2)

42A Jisas ke ghoi velera ghua, “Ahai keda vajefea nigna na vaututuni sa gari vaghagna iaani, imanea ke dika puala. E toke gi kedana taria na ghahira hutu kori luagna mena vabilomoa kori tahi eigna na hava a God keda eia itagna e tahu vano tagna iangeni. 43-44Gi na lima madothomu ke batugho kori koakoa, o utuhia aua. E toke keda mono sikei na limamu vamua kari o hatia na havi ke teo na govugna. E boi toke keda mono rua na limamu kari o vano kori meleha papara. Kori meleha iangeni na joto ke ghatha thovohaliu.+ 45-46Gi na naemu ke batugho kori koakoa, o utuhia aua. E toke keda mono sikei na naemu vamua kari o hatia na havi ke teo na govugna. E boi toke keda mono e rua na naemu kari o vano kori meleha papara. Kori meleha iangeni na joto ke ghatha thovohaliu.+ 47Gi na matamu ke batugho kori koakoa, o sipa aua. E toke keda mono sikei na matamu vamua kari o hatia na havi ke teo na govugna. E boi toke keda mono e rua na matamu kari o vano kori meleha papara. 48Kori meleha iangeni na poipoli teo keda thehe ma na joto ke ghatha thovohaliu.

49“Na komi papara keda padara na komi tinoni nigna a God iangeni keda hathera na leghuagna a God.

50“Na sol sina fata ke toke, keana gi keda beabeagha, boi tangomana nidia kedana ghoi vaaha. Gi kotida boi mono haidu toetoke, ighamu vaghagna na sol ke dika ghohi. Na vunegna iangeni, oti vaghagna na sol ke toke moti mono haidu kori soleana.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index