Search form

Matiu 13

Na Titiono Velepuhi Eigna Na Mane Ke Sonira Kilili Na Komi Katura

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

1Kori dani iangeni, a Jisas ke au sania na vathe me vano kori ghaghirei kolo i Galili. Imanea ke nohe eigna keda velepuhira na mavitu. 2Na vunegna na mavitu ke sethe kena haidu mai itagna, imanea ke vano saki haghe kori boti me nohe ikoragna, ma na mavitu kena sokara i longa. 3Gi imanea ke eia kekeha titiono velepuhi bali velepuhiragna na komi fata sethe. Imanea ke velea, “Sina mane ke sonira kilili na katura kori nigna na gnatha. 4Kori vido imanea ke sonira kilili na komi katura, kekeha kena sikili horu kori hangana ma na komi manu kena mai mena ghani govura. 5Kekeha katura kena sikili horu popogna na thepa ke mono na ghahira saragna. Kori vido kena kotu hadi, ena ghathi havi toke sina vido vamua. 6Kori vido na aho ke vuvughu, na komi katura kena kotu kena gho’e mena thehe eigna na oghadia ke boi pukuni horu i thepa. 7Kekeha katura kena sikili horu kori vido ke sethe na atho kaekathe. Kori vido na komi katura kena kotu hadi me hutu, na atho kaekathe irangeni ke virighira mena boi sagharo. 8Keana kekeha katura kena sikili horu kori thepa ke toke mena havi mena sagharo toke. Kekeha, tolu hangavulu na sagharodia, kekeha tolu tutughu, mi kekeha ghua sina hathangatu. 9Gi ahai ke magnahaghinia na thaothadoghagna iaani, imanea keda vaovarongo toetoke.”

Na Vunegna A Jisas Ke Velepuhi Kori Titiono Velepuhi

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10Mara nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai itagna mena huatia, “Ehava gi o velepuhiragna na mavitu tadia na komi titiono velepuhi?”

11A Jisas ke haghore tughura, “I hau, a God ke boi lubatia ahai eigna keda adoa na puhi keda eia kori vunaghi pungusiragna nigna na komi tinoni. Keana ikeagaieni imanea ke lubatighamu gi kotida adoa. Kari tadia arahai kena boi leghuu inau, imanea ke boi lubatira kedana adoa. 12Ahai ke magnahaghinia keda thaothadoghagna a God, a God keda vasethea nigna na thaothadogha eigna keda pukuni thaothadoghagna. Keana ahai ke bosi magnahaghinia na thaothadoghagna a God, a God keda hati aua itagna na nigna na ghathi thaothadogha. 13Inau ku eia na komi titiono velepuhi vanira na mavitu eigna, toke imarea kena reghia na hava ku eia, teo kedana thaothadoghagna na hava kena reghia. Toke imarea kena rongovia na hava ku velera, teo kedana thaothadoghagna nigua na komi velepuhi. 14Inau ku eia iangeni, mi keagaieni na fata ke risoa a profet Aisaia ke tutuni,

“Na komi tinoni iraani kedana vaovarongo mena vaovarongo kori haghoregu,

kari imarea kedana boi thathadoghagna.

Imarea kedana reghia mena dorovia na hava ku eia,

kari imarea kedana boi adoa na ghaghanagna.

15Eigna na komi tinoni iraani e pono puala na uludia.

Imarea kena boi vaovarongo kori kulidia,

mena bilakia na matadia.

Gi kedana boi eia iangeni,

imarea kedana dodoro kori matadia,

me kedana rorongo kori kulidia.

Imarea kedana thaothadoghagna kori hehedia na komi fata ku eia mu velea

me kedana tabiru mai itagua eigna kuda vahavira.’

16Gi a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “God ke vatokeghamu eigna ighamu koti thaothadoghagna na hava koti reghia kori matamiu, moti thaothadoghagna na hava koti rongovia kori kulimiu. 17Inau ku veleghamu, sethe na profet me sethe na komi tinoni kena jino kena thehe ghohi kena magnahaghinia puala kedana reghia na komi fata koti reghia, keana ena boi reghia. Mena magnahaghinia kedana rongovia na komi fata koti rongovia, keana ena boi rongovia.

Na Ghaghana Koragna Na Titiono Velepuhi Eigna Na Komi Katura

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18“Oti rorongo mai itagua eigna kuda veleghamu na ghaghana koragna na titiono velepuhi eigna na mane ke sonira kilili na komi katura. 19Na komi tinoni kena rongovia na rorongogna na hughuta i popo, keana imarea kena boi thaothadoghagna, mara iraani kena vaghagna na komi katura kena sikili kori hangana. A Satan ke saisami mai me hati aua kori ghaghanadia na rorongo iangeni. 20Na komi katura ke sikili popogna na thepa ke mono na ghahira saragna ke vaghadia na komi tinoni kena rongovia na haghoregna a God mena saisami hatia mena totogo. 21Kari ena kalitia sina ghathi vido iso vamua, eigna na haghore ke boi mono kori havidia vaghagna na komi katura kena boi pukuni horu i thepa na oghadia. Kori vido ke padara na vahotha ba na papara eigna kena leghua na haghoregna a God, imarea kena saisami havaghinia nidia na vaututuni. 22Na komi katura kena sikili horu tagna ke mono na atho kaekathe ke vaghadia na komi tinoni kena rongovia na haghoregna a God, keana imarea kena toatogha puala eigna na komi fata kori havidia leuleghu dani. Mena magnahaghinia puala kedana pada rongo. Na vunegna iangeni, imarea kena boi leghua na haghoregna a God. Teo sa fata ke toke keda au mai kori havidia. 23Na komi katura ke sikili horu kori thepa ke toke ke vaghadia na komi tinoni kena rongovia na haghoregna a God mena thaothadoghagna. Na komi tinoni irangeni, sethe na fata ke toke keda au mai kori havidia, vaghagna na komi katura kena havi toke me sethe na sagharodia. Kekeha tolu hangavulu na sagharodia, kekeha tolu tutughu, mi kekeha ghua sina hathangatu.”

Na Titiono Velepuhi Eigna Na Wit Ma Na Buburu Dika

24Jisas ke ghoi velepuhira na mavitu kori titiono velepuhi iaani, “Na hughuta i popo ke vaghagna na mane ke sonira kilili na komi katura wit ke toke kori nigna na gnatha. 25Sina bongi, kori vido na komi tinoni gougovu kena nere, nigna na thevuioka ke mai me sonira kilili na komi katuragna na buburu dika kori gnatha gi e taveti au. 26Leghugna iangeni, kori vido na komi katura i wit kena kotu hadi mena rugu, na buburu dika ghua ke kotu hadi. 27Mara kena agutu vania na mane ke tonogna na gnatha kena mai itagna mena veleagna, ‘Vunaghi, ighoe ko sonira kilili kori ghamua na gnatha na komi katura wit vamua. Ehava gi na komi buburu kena kotu hadi mua ngengeni?’

28“Imanea ke velera, ‘Nigua na thevuioka ke eia.’

“Nigna na komi mane agutu kena huatia, ‘Ehava? O magnahaghinia kitida vano miti vutira au na komi buburu ngeni?’

29“Imanea ke velera, ‘Teo! Gi kotida vuti sonira na komi buburu, kenughua oti vuti sonira mua na komi wit duadia. 30Talura eigna kedana sakai kotu hadi me ghieghilei ghano na wit. Kori vido iangeni, inau kuda veleragna mara bali hathatonora na wit eigna kedana kidi hathatanora na komi buburu mena tari haidura bali pughulira. Gi u velera eigna kedana hathatanora na wit mena boa kori nigua na vathe bali mono komi ghagua na vanga.’”

God Keda Vunaghi Pungusira Na Mavitu Ke Sethe

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-21)

31Jisas ke ghoi eia mua na titiono velepuhi iaani, “Na hughuta i popo ke vaghagna na katuragna na ghai mastad na tinoni ke joua kori nigna na gnatha. 32Na katuragna na ghai iaani e iso teoteoa vano tadia na komi katura gougovu. Keana kori vido ke kotu hadi, na ghai mastad ke hutu vano tadia na komi fata gougovu ke joua kori nigna na gnatha. Me nabadia na komi manu kedana mai mena ei gnekudia tadia na komi ototogna.”

33Gi a Jisas ke ghoi eia mua na titiono velepuhi iaani, “Na hughuta i popo ke vaghagna sina ghathi vido isi sina vaivine ke ngignoa duagna sina duku flaoa. Leghugna na ngignoagna, na isi ke vapotea na flaoa me hutu.”

34Jisas ke velepuhira na komi tinoni na komi fata iraani kori titiono velepuhi. Na komi fata gougovu ke velepuhira, imanea ke eia kori titiono velepuhi vamua. 35Jisas ke eia iangeni eigna keda tutuni na hava a God ke veleagna sina nigna na profet i hau,

“Inau kuda titionoa itamiu kori titiono velepuhi mu kuda vele aua na komi fata ku boi tatelia tagna sa tinoni turughu kori vido ku vavuha na maramagna.”

Na Ghaghana Koragna Na Titiono Velepuhi Eigna Na Wit Ma Na Buburu Dika

36Jisas ke au sanira na mavitu me vano haghe kori vathe ke mono itagna. Nigna na komi vaovarongo kena mai itagna mena huatia, “O unuhia vanighami na ghaghana koragna na titiono velepuhi eigna na komi buburu dika ke kotu kori gnatha.”

37Ma Jisas ke velera, “Na mane ke sonira kilili na komi katura ke toke ke vaghagu inau, na Dathei Tinoni. 38Na gnatha ke vaghagna na maramagna ma na komi katura ke toke kena vaghadia na komi tinoni kena lubatia a God eigna keda vunaghi pungusira. Na komi buburu dika ke vaghagna na komi tinoni a Satan ke vunaghi pungusira. 39Na thevuioka ke sonira kilili na komi katuragna na buburu dika ke vaghagna a Satan. Na dani bali hathatanora na wit ke vaghagna na vagovui danigna na maramagna, ma na komi tinoni bali hathatanora ke vaghagna na komi enjel.

40“Na hathatanoragna ma na pughuliragna kori joto na komi buburu dika, ke vaghagna na hava keda tate mai kori vagovui danigna na maramagna. 41Inau, na Dathei Tinoni, kuda vetulara au nigua na komi enjel me kedana sonira au kori nigua na hughuta na komi tinoni koakoa ma na komi tinoni kena vajefera arahai tavogha kori koakoa. 42Mi marea kedana sonira kori joto ke hutu. Ingengeni na komi tinoni kedana tangi mena gigiri kei. 43Ma na komi tinoni kena jino kedana siasilada vaghagna na aho kori nigna na hughuta a Tamadia. Gi ahai ke magnahaghinia na thaothadoghagna iaani, imanea keda vaovarongo toetoke.

Kekeha Titiono Velepuhi Eigna Na Hughuta I Popo

44“Na hughuta i popo ke vaghagna na rongo kena gilu poloa kori gnatha. Kori vido sina tinoni ke pada, imanea ke totogo puala me gilu tabirua. Imanea ke vano me salemua komi nigna na fata gougovu me volia na gnatha iangeni.

45“Na hughuta i popo ke vaghagna na tinoni ke tonogna na sitoa ke hiroa na komi kidorugna na sie ke ulaghagna eigna keda volira. 46Kori vido imanea ke pada sikei ke toke ke vahotha puala, imanea ke vano me salemua komi nigna na fata gougovu me volia.

47“Na hughuta i popo ke vaghagna na jau mara ugura kena tathahia kori kolo me hogho na komi soasopa thagi fei itagna. 48Na jau ke vonu fei mi marea kena thaghia thonga kori lilihi. Gi ena nohe mena hoghonira kori arao na komi fei ke toke mena sonira au na komi fei ke dika. 49Vaghagna iangeni keda tate mai kori vagovui danigna na maramagna. Na komi enjel kedana mai mena vahira au na komi tinoni kena dika itadia na komi tinoni kena jino. Mi marea kedana sonira na komi tinoni dika kori joto ke hutu. 50Ingengeni na komi tinoni kedana tangi mena gigiri kei.”

51A Jisas ke huatira nigna na komi vaovarongo, “Oti thaothadoghagna mua na ghaghanagna na komi titiono velepuhi iraani?”

Mi marea kena haghore tughua, “Hii, ighami kiti thaothadoghagna ghohi.”

52Gi imanea ke velera, “Ahai ke thaothadoghagna na komi vetula nigna a Moses me thaothadoghagna mua na komi velepuhi mathangani eigna na puhi a God ke vunaghi pungusira na komi tinoni, imanea ke vaghagna na tinoni ke mono nigna na komi fata ke toke ke mathangani me haulaghi kori vathegna.”

Na Komi Tinonigna I Nasaret Kena Boi Vaututunia A Jisas

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Leghugna a Jisas ke vagovua na komi titiono velepuhi iraani, imanea ke au sania na meleha iangeni, 54me vano kori melehagna i Nasaret. Imanea ke vano haghe kori vathe haidu me velepuhira na mavitu. Imarea kena vere nidia puala tagna nigna na velepuhi mena velea, “Ehava gi e thaothadogha puala na mane iaani? Ahai ke hea na mana gi e eia na komi reghithehe? 55Ighita ati adoa na mane iaani a dathegna na mane agutu vathe vamua. A idogna imanea a Meri kari ara tahigna; Jemes, Josep, Saimon ma Jiudas. Ara vaivinegna huju ena mono mua eeri. 56Ehava gi e thaothadogha puala me tangomana na eiagna na komi reghithehe na mane iaani?”

57Ma na komi tinonidia i Nasaret kena boi magnahaghinia na vaututuniagna. Ma Jisas ke velera, “Ahai ke profet, na mavitu tadia na komi meleha ena ghaghana bohea. Kari na mavitu kori melehagna ma nigna na tamadathe ena boi ghaghana bohea.” 58A Jisas ke boi eia sa reghithehe ke sethe kori melehagna eigna imarea kena boi vaututunia.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index