Search form

Matiu 14

Na Titiono Eigna Na Vatheheagna A Jon Siuvitabu

(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Kori vido iangeni a Herod Antipas ke primia kori provins i Galili me rongovia na rorongogna a Jisas. 2Imanea ke velera nigna na komi mane agutu, “Na mane iaani a Jon Siuvitabu ke ghoi havi tabiru kori thehe! Iangeni na vunegna gi e mono nigna na mana bali eia na komi reghithehe.”

3A Herod ke toatogha vaghagna iangeni eigna i hau imanea ke vetula mara nigna na soldia mena thotia mena taria a Jon Siuvitabu mena boa haghea kori vathe tatari. Imanea ke eia iangeni bali vatotogoa a Herodias, a taugna. I hau a Herodias ke taulaghi tagna a Filip, a toghagna a Herod. Ma Herod ke hatia me taulaghi itagna. 4Jon ke veleagna hahalia a Herod, “E boi jino kori vetula nigna a God ko hatia a taugna tahimu.” 5A Herod ke magnahaghinia keda vathehea a Jon, kari e mataghunira na mavitu eigna imarea kena vaututunia a Jon na profet.

6Tagna sina dani a Herod ke eia na vangahaidu bali togha tabirua na dani havigna. Kori vido iangeni a dathegna vaivine a Herodias ke ragi vanira arahai kena mai kori vangahaidu. A Herod ke reghia me totogo puala itagna, 7me jijighi vania eigna keda hea sa fata keda kaea. 8Leghugna a idogna ke veleagna na hava keda kaea, iia ke veleagna a Herod, “Inau ku magnahaghinia koda heu mai na ulugna a Jon Siuvitabu kori tapera.”

9Herod ke dikahehegna puala, kari e maomamogna keda vateoa eigna ke jijighi vania ghohi, ma ara kulagna kena rongovia. Na vunegna iangeni, imanea ke velera nigna na komi soldia eigna kedana eia na hava iia ke kaea. 10Imarea kena vano kori vathe tatari mena utuhia na luagna a Jon Siuvitabu. 11Imarea kena boa na ulugna kori tapera gi ena hatia mena vano hea a dathegna vaivine a Herodias. Gi iia ke hati vanoa tagna a idogna. 12Na rorongogna ke jufungira nigna na komi vaovarongo a Jon, gi ena mai hatia na tonogna mena gilua. Leghugna iangeni imarea kena vano mena titiono vania a Jisas eigna na rorongogna na theheagna a Jon Siuvitabu.

Jisas Ke Hera Ghadia E Lima Na Togha Mane

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13Kori vido a Jisas ke rongovia a Jon Siuvitabu ke thehe, imanea duagna nigna na komi vaovarongo kena hahaghe kori boti mena vano ghehedia tagna na vido ke korogha. Kari na komi tinoni kena rongovia tagna kena vano. Imarea kena au mai kori melehadia mena leghua Jisas. 14Kori vido a Jisas ke thonga i longa me reghia na mavitu ke sethe, imanea ke rarovira me vatoke tabirura arahai kena vahaghi itadia.

15Kori vido ke haga huu ghohi na aho, nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai itagna mena ania, “E lavi ghohi me teo sa vanga kori meleha iaani. O vetulara au na mavitu eigna kedana vano tadia na komi meleha ke gharanighita bali voli ghadia vanga.”

16Kari a Jisas ke velera, “E teo sa vunegna kedana vano. Oti hera ghadia.”

17Imarea kena haghore tughua, “Boi tangomana nimami. E lima na bred me rua vamua na fei ke mono itamami.”

18Ma Jisas ke velera, “Oti hatira mai itagua.” 19Imanea ke velera na mavitu eigna kedana nohe kori buburu, gi e tangolia e lima na bred me rua na fei me tada hadi i popo me veletokea a God eidia. Gi e vidoa na bred ma na fei me hera nigna na komi vaovarongo eigna kedana kemulia tadia na mavitu. 20Na mavitu kena vanga mena mahu. Ma na nigna na komi vaovarongo kena hathatanora na komi viovidoi vanga ke tomagha, mena hoghoni vavonua e salaghe rua na arao. 21Na haidudia mara na mane kena vanga, e lima na togha. Na koi vaivine ma na komi gari, imarea kena boi ijumira.

Jisas Ke Taetaveti Popogna Na Bea

(Mak 6:45-52; Jon 6:15-21)

22Leghugna a Jisas ke hera ghadia na mavitu, imanea ke velera nigna na komi vaovarongo eigna kedana hahaghe kori boti mena kidi hathavu sethevugna na kolo. Jisas ke mono horu duadia na mavitu eigna keda vetulara tabiru kori melehadia. 23Leghugna ke eia iangeni, a Jisas ke vano hadi tagna sina suasupa me tarai. Kori huugna na aho a Jisas ke mono ghehegna ngengeni.

24Kori vido iangeni nigna na komi vaovarongo kena haunia ghohi i longa. Na boti ke saosaporaghi eigna na ghuri ke heta ke mai naghodia.

25Kori vuevughei puni, a Jisas ke vano itadia nigna na komi vaovarongo. Imanea ke taetaveti popogna na bea. 26Kori vido kena reghia, imarea kena toatogha kena reghia na tidatho. Imarea kena mataghu nidia puala mena ghuu heta. 27Kari a Jisas ke velera, “Oti saghoi mataghu! Iaani inau vamua.”

28A Pita ke velea, “Lod, keda pukuni ighoe tutuni, o veleu eigna kuda taveti mai itamua popogna na bea.”

29Ma Jisas ke ania, “O taveti mai.”

A Pita ke saki au kori boti me turughu taetaveti vano tagna a Jisas popogna na bea. 30Keana kori vido ke reghia na maghavu ke hutu, a Pita ke mataghu nigna puala me turughu tororo. Imanea ke ghuu vano tagna a Jisas, “Lod, o vahaviu!”

31Jisas ke saisami me lakua na limagna a Pita me ania, “Nimua na vaututuni ke lae. Ehava gi o ghaghana ruarua?” 32Romara koro vano saki haghe kori boti mi kori vido vamua iangeni, na ghuri ke soto. 33Gi mara na komi vaovarongo kena maimanihihia a Jisas mena veleagna, “Ighoe pukuni Dathegna a God tutuni!”

Jisas Ke Vatoke Tabirura Na Komi Tinoni Kena Vahaghi I Genesaret

(Mak 6:53-56)

34Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena hathavu sethevugna na kolo mena thonga kori meleha i Genesaret. 35Kori vido na komi tinoni ngengeni kena ghithatha a Jisas, imarea kena vetula vanoa na haghore tadia na komi meleha ghaghireidia. Ma na komi tinoni kena hatira mai tagna a Jisas arahai kena vahaghi eigna keda vatoke tabirura. 36Imarea kena kae huhurua a Jisas eigna keda lubatira arahai kena vahaghi gi kedana tugelia na kujukugna nigna na pohe. Ma na komi tinoni gougovu kena tugelia kena toke tabiru.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index