Search form

Matiu 15

Na Komi Vetula Nidia Mara Na Farise

(Mak 7:1-13)

1Sina dani kekeha mara na Farise duadia kekeha mara velepuhigna na vetula nigna Moses kena kalasu mai i Jerusalem mena mai tagna a Jisas mena huatia, 2“Ehava gi nimua na komi vaovarongo kena boi leghua na komi vetula kena agutua ghehedia ara hutuda mena talu horua vanighita? Imarea kena boi leghua na puhi bali sikame+ gi ena vanga.”

3Ma Jisas ke haghore tughura, “Ehava gi oti huhughua na komi vetula nigna a God moti leghura vamua nimiu na komi vetula ghehemiu? 4Ighamu koti adoa a God ke velea ghohi, ‘Ghaghana bohea a tamamiu ma idomiu,’ ma ‘Ahai keda velehouhorua a tamagna ba a idogna, na tinoni iangeni kedana vathehea.’ 5Kari ighamu koti velea e toke vamua ahai keda veleagna idogna ma tamagna, ‘Tangomana kuda hatheghamu tagna na komi fata ku tonogna, kari boi tangomana nigua ikeagaieni. Eigna inau ku taluhaghore ghohi kuda hea a God.’ 6Ighamu koti velepuhia na tinoni iangeni eigna keda boi ghaghana bohea a tamagna ma idogna. Ighamu koti huhughua na vetula nigna a God eigna koti magnahaghinia na leghuagna nimiu na velepuhi ghehemiu vamua. 7Oti piapilau puala eigna na puhi bali leghua a God! Na hava a God ke veleagna a profet Aisaia i hau eimiu ghamu e tutuni. A God ke velea,

8‘Na komi tinoni iraani kena maimanihihiu kori haghoredia vamua,

kari kori havidia ena hauniu inau.

9Imarea kena hai maimanihihiu vamua eigna kena tughua nigua na komi vetula

mena leghua vamua nidia na komi vetula kena eia ghehedia.’”

10Jisas ke kilo haidura na mavitu me veleragna, “Oti vaovarongo toetoke eigna kotida thaothadoghagna na hava kuda veleghamu. 11Na vanga kena ghania na komi tinoni e boi tangomana keda vagarura kori matagna a God. Kari na komi fata dika kena velea na komi tinoni ke vagarura kori matagna a God.”

12Komi nigna na vaovarongo a Jisas kena mai itagna mena veleagna, “O adoa mua mara na Farise kena dikatadia eigna na haghore ko eia iangeni?”

13Ma Jisas ke velera, “Na komi ghai ke boi joua a Tamagu, imanea keda vuti aura. 14Oti saghoi mono duadia mara na Farise. Imarea kena vaghagna na mane ke doa ke batua sina mane ke doa mua. Iromara koroda sakai sikili kori lodu.”

15Gi a Pita ke veleagna Jisas, “O unuhia vanighami na ghaghana koragna na titiono ko eia eigna na hava ke vagarura na komi tinoni kori matagna a God.”

16A Jisas ke velera, “Ehava? Oti boi thaothadoghagna mua? 17Na komi fata ke ghania na tinoni ke horu kori kutugna gi e leghua na hanganagna me au kori tonogna. 18Keana na komi fata ke dika ke velea na tinoni ke au mai kori ghaghanagna, me iangeni na hava ke vagarua kori matagna a God. 19Na komi fata ke dika vaghagna iraani kena au mai kori ghaghanagna na tinoni: na komi ghaghana ke dika, na vathehe tinoni, na nere duagna ahai ke boi taugna, na biabilau, na piapilau, ma na haghore diadikalagna na tinoni tavogha. 20Irangeni na komi fata ke vagarura na komi tinoni kori matagna a God. Keana na ghaniagna na vanga kori vido ke boi sikame na tinoni, iangeni ke boi tangomana na vagaruagna kori matagna a God.”

A Jisas Ke Hathea Sina Vaivine Ke Boi Jiu

(Mak 7:24-30)

21Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena taveti au kori meleha iangeni mena vano kori nohi ke gharania e rua na meleha i Taia mi Saidon. 22Sina vaivinegna i Kenan ke boi Jiu ke mono ngengeni. Iia ke mai tagna a Jisas me ghuu heta vaghagna iaani, “Lod, a dathegna a Deved, o raroviu! Na tidatho ke haghevia a dathegu vaivine mi iia ke papara puala.”

23Keana a Jisas ke boi haghore tughua. Mara na vaovarongo kena mai tagna a Jisas mena veleagna, “O veleagna na vaivine iangeni eigna keda taveti sanighita. Eigna iia ke talu leghughita me ghuvighita hahali.”

24Gi a Jisas ke veleagna na vaivine iangeni, “A God ke vetulau mai bali hathera vamua na komi tinoni Jiu kena vaghadia na komi sip kena taveti sania ahai ke reireghira.”

25Na vaivine ke mai me torongaghi tuturu naghogna a Jisas me veleagna, “Lod, o hatheu!”

26Ma Jisas ke ania, “Boi toke katida hatia ghadia na vanga na komi gari mati soni vanoa tadia na komi aku.”+

27Iia ke haghore tughua, “Tutuni puala! Keana na komi aku ena ado mai mena ghania na pupurumai vanga kena sikili horu saragna na tevo nidia mara kena tonodia.”

28Ma Jisas ke ania, “Vaivine, nimua na vaututuni ke heta puala! Na hava ko kaeu, inau kuda eia vanigho.” Kori vido vamua iangeni, a dathegna na vaivine iangeni ke ghoi toke tabiru.

Jisas Ke Vatoke Tabirura Sethe Na Tinoni Kena Vahaghi

29Jisas ke taveti au ingengeni me ghoi tabiru vano kori kolo i Galili. Imanea ke vano hadi tagna sina suasupa me nohe. 30Na mavitu sethe kena haidu mai itagna mena hatira mai duadia na komi tinoni kena thehe na naedia, na komi tinoni kena doa, na komi tinoni ke thoki na naedia ba na limadia, na komi tinoni kena mui, mi sethe mua na tinoni kena vahaghi. Imarea kena vaegora kori naegna a Jisas mi manea ke vatoke tabirura gougovu. 31Na mavitu kena reghia na hava ke eia a Jisas mena vere nidia puala. Arahai kena mui kena haohaghore, arahai kena thoki na naedia ba na limadia kena ghoi toke tabiru, arahai kena thehe na naedia kena taetaveti, ma arahai kena doa kena ghoi reirei tabiru. Mi marea gougovu kena veletokea nidia God mara Israel.

Jisas Ke Hera Ghadia E Vati Na Togha Mane

(Mak 8:1-10)

32Jisas ke kilora mai nigna na komi vaovarongo me velera, “Inau ku rarovira nigua puala na mavitu iraani eigna imarea kena mono duagu tolu ghohi na dani me teo sa ghadia na vanga. Boi tangomana kuda vetulara tabiru kori melehadia kori vido kena rofo. Kenughua ena lae mena sikili kori hangana.”

33Nigna na komi vaovarongo kena velea, “Ivei hina katida pada sa vanga kori meleha ke gou eni keda nabadia na mavitu ke sethe iraani?”

34Gi a Jisas ke huatira, “Engiha na bred ke mono itamiu?”

Imarea kena haghore tughua, “E vitu na bred me kekeha fei iso vamua.”

35Jisas ke velera na mavitu eigna kedana nohe horu kori thepa, 36gi e hatia na bred ma na fei. Govu, gi e veletokea a God me vidoa, me hera nigna na komi vaovarongo eigna kedana kemulira tadia na mavitu. 37Imarea gougovu kena vanga mena mahu. Gi ena hathatanora na komi viovidoi vanga ke tomagha mena hoghoni vonua e vitu na arao. 38Na haidudia mara na mane koragna na mavitu, e vati na togha. Imarea kena boi ijumira na koi vaivine ma na komi gari. 39Jisas ke vetulara tabiru na mavitu kori melehadia gi e hahaghe kori boti duagna nigna na komi vaovarongo mena vano kori nohi i Magadan.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index