Search form

Matiu 17

Na Tonogna A Jisas Ke Tughu

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Leghugna e ono na dani, a Jisas ke hatia a Pita duadia romara tamatahi Jemes ma Jon, mena vano ghehedia kori suasupa ke hadi. 2Tolu na mane vaovarongo kena rei vano mena reghia na dodorogna a Jisas ke tughu. Turughu kori langegna me horu kori luagna ke siasilada vaghagna na aho. Ma nigna na pohe ke pura me siasilada puala. 3Gi a Moses ma Elaija koro tate mai moro urungu duagna a Jisas. 4Ma Pita ke veleagna a Jisas, “Lod, toke puala kiti mono duamiu eeni! Koda magnahaghinia, inau kuda agutua e tolu na aava, sikei nimua ighoe, sikei nigna a Moses me sikei nigna a Elaija.”

5Kori vido a Pita ke haohaghore mua, na parako ke siasilada ke mai popodia me ungahira, ma na haghore ke au mai kori parako, “Iaani a pukuni dathegu ku dothovia puala. Oti vaovarongo itagna.” 6Tolu na mane vaovarongo kotolu mataghu puala motolu nere ulu horu kori thepa.

7A Jisas ke mai itadia me tangolira me velera, “Oti sokara hadi moti saghoi mataghu.” 8Tolumara kotolu tada hadi mena reghia a Jisas vamua ke mono duadia.

9Kori vido Jisas duagna tolu nigna na mane vaovarongo kena horu mai kori suasupa, a Jisas ke haghore heta vanira, “Otolu saghoi veleagna ahai na hava kotolu reghia me ghieghilei jufu mai na dani inau, na Dathei Tinoni, kuda havi tabiru kori thehe.”

10Gi tolu na mane vaovarongo kotolu huatiagna a Jisas, “Ehava gi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses kena velea a profet Elaija keda kidi mai gi e mai a Vahavi? Kari ighoe o kidi mai nimua ghohi.”

11A Jisas ke haghore tughura, “Tutuni puala a Elaija keda kidi mai me kaikalitira na mavitu eigna na maigna a Vahavi. 12Kari inau ku veleghamu a Elaija e mai nigna ghohi kari na mavitu kena boi ghithatha imanea. Imarea kena leghua vamua na ghaghanadia ghehedia mena vapara mena vathehea. Mi nau, na Dathei Tinoni, imarea kedana eia vaghagna mua iangeni itagua.” 13Kori vido iangeni e tolu nigna na vaovarongo kotolu adoa a Jisas ke titiono vanira eigna a Jon Siuvitabu.

A Jisas Ke Gigi Aua Na Tidatho Itagna Sina Gari Mane

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)

14Kori vido a Jisas duagna tolu nigna na vaovarongo kena horu mai kori suasupa, na mavitu ke sethe kena pitura. Sina mane tadia na mavitu ke mai tagna a Jisas me torongaghi tuturu horu itagna me veleagna, 15“Lod, o rarovia a dathegu mane. Na tonogna ke ado kakai me aiariri. Imanea ke pukuni papara puala. Sethe na maghavu imanea ke sikili kori joto ba na bea. 16Inau ku hati vanoa ghohi tadia nimua na komi vaovarongo, keana imarea kena boi tangomana nidia na vatokeagna.”

17A Jisas ke ania, “Ighamu na komi tinoni dika. Oti boi vaututuniu! Sethe na maghavu ghohi ku mono duamiu. Ingiha gi kotida vaututuniu? Oti hati maia na gari itagua!” 18Ma Jisas ke haghore heta vania na tidatho ke haghevia me taveti au itagna. Kori vido vamua iangeni na gari ke ghoi toke tabiru.

19Leghugna iangeni, na komi vaovarongo kena mai ghehedia tagna a Jisas mena huatia, “Ehava gi iti boi tangomana na gigi auagna na tidatho iangeni?”

20-21Ma Jisas ke haghore tughura, “Nimiu na vaututuni ke boi nabagna na gigi auagna. Inau ku veleghamu, toke nimiu na vaututuni keda iso puala vaghagna na katuragna na ghai mastad, ighamu tangomana kotida veleagna na suasupa iangeni, ‘O riu vano kori vido iangeni,’ ma na suasupa keda riu vano. Teo sa fata keda vahothahaghinighamu gi kotida vaututuni.”+

Jisas Ke Ghoi Titionoa Eigna Na Theheagna

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22Sina dani, leghugna kena tabiru vano i Galili, a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Inau, na Dathei Tinoni, sina mane keda perou kori limadia mara nigua na thevuioka. 23Imarea kedana vatheheu, kari kori vatolugna na dani inau kuda havi tabiru kori thehe.” Kori rongoviagna na haghore iangeni, nigna na komi vaovarongo kena dikahehedia hutu puala.

Jisas Ke Volia Na Takisigna Na Vathe Ke Tabu Nigna A God

24A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena jufu mai i Kapaneam. Gi mara bali ohoa na takisigna na Vathe ke Tabu kena mai tagna a Pita mena huatia, “Ehava? Nimua na mane velepuhi ke ado volia na takisigna na Vathe ke Tabu ba teo?”

25A Pita ke haghore tughura, “Hii, imanea ke volia.”

Leghugna iangeni a Pita ke haghe vano kori vathe ma Jisas ke kidi huati maia vaghagna iaani, “Saimon Pita, ehava na ghaghanamu na? Na komi king kori maramagna kena hatia nidia na takis tadia ara dathedia ba tadia na komi tinoni tavogha?”

26A Pita ke veleagna, “Tadia na komi tinoni tavogha.”

Ma Jisas ke ania, “Tutuni. Ma na vunegna iroghita ara dathegna a God na king, e toke vamua iroghita koroda boi volia na takisi iangeni. 27Keana na vunegna kati bosi magnahaghinia mara bali oho takis kedana dikatadia, o vano kori kolo mo tatagho. Na fei koda kidi saraka, o hangavia na livogna mo koda reghipada sikei na siliva. O hatia mo vano volia roda na takisigna na Vathe ke Tabu.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index