Search form

Matiu 18

Ahai Ke Nagho?

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Kori vido iangeni, nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai itagna mena huatia, “Ahai ke pukuni nagho tadia na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira?”

2A Jisas ke kilo maia na gari iso me vasokaraghinia itadia. 3Gi e veleragna, “Inau ku veleghamu, gi kotida boi tughua na havimiu ke koakoa moti boi mono taluleghu vaghadia na komi gari, teo kotida mono duadia na komi tinoni a God ke vunaghi pungusira. 4Keana ahai ke mono taluleghu vaghagna na gari iaani, imanea ke pukuni nagho vano tadia na komi tinoni gougovu a God ke vunaghi pungusira. 5Ahai ke kalitia sa tinoni ke vaghagna na gari iaani eigna ke leghuu inau, imanea ke kalitiu inau.

Saghoi Lubatia Sa Fata Keda Vajefea Nimua na Vaututuni

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Ahai keda vajefea nigna na vaututuni sa tinoni vaghagna na gari iaani, imanea ke dika puala. E toke gi kedana taria na ghahira hutu kori luagna mena vabilomoa kori tahi, eigna na hava a God keda eia itagna keda tahu vano tagna iangeni. 7Rarovira puala na komi tinonigna na maramagna iaani. Eigna sethe na fata ke tangomana na vajefeagna nidia na vaututuni. Na komi fata ke ado vajefera na komi tinoni kedana mono thovohaliu, kari ahai keda vajefea sa tinoni, a God keda pukuni vapara.

8“Gi na limamu ba na naemu keda vajefea nimua na vaututuni, o utuhi aua mo sonia. E toke keda mono sikei na limamu ba sikei na naemu vamua, kari o hatia na havi ke teo na govugna. E boi toke keda mono rua na limamu ba rua na naemu, kari a God ke sonigho vano kori joto ke ghatha thovohaliu. 9Gi sikei na matamu keda vajefea nimua na vaututuni, o sipa aua mo sonia. E toke keda mono sikei na matamu vamua kari o hatia na havi ke teo na govugna. E boi toke keda mono e rua na matamu kari a God keda sonigho vano kori joto kori meleha papara.”

Na Titiono Velepuhi Eigna Na Sip Ke Hahi

(Luk 15:3-7)

10-11A Jisas ke ghoi velea, “Oti reireghi toke ghamu eigna e boi toke gi kotida toatogha sikei tinoni tadia arahai kena leghuu inau ke boi nagho. Inau ku veleghamu, nidia na komi enjel kena mono hahali duagna a Tamagu i popo.+

12“Ehava? Gi sina mane keda tonogna sina hathangatui sip me hahi sikei itadia, na hava keda eia na mane iangeni? Imanea keda talu horura e hia hangavulu me hia na sip kori suasupa kena vanga itagna me vano hiroa sikei ke hahi. 13E tutuni na hava ku veleghamu, kori vido ke reghipada, nigna na totogo eigna na sip iangeni keda hutu vano tagna nigna na totogo eidia e hia hangavulu me hia na sip kena boi hahi. 14A Tamamiu i popo ke vaghagna iangeni ghua. Imanea ke bosi magnahaghinia sikei tadia nigna na komi tinoni keda jefe itagna.

Na Puhi Bali Vajinoa Na Tinoni Kiloau Ke Ei Hahi

15“Gi sa tinoni ke vaututuni ghua keda eia na fata ke dika itamua, o vano ghehemu itagna mo veleagna na hava ke ei hahia. Gi keda rongovigho me tughuhehe, ighoe ko hati tabiru tagna a God a kulamu kori vaututuni. 16Keana gi keda boi rongovigho, o ghoi tabiru itagna mo hatia duamu sikei be rua na tinoni. Eigna na komi Rioriso ke Tabu kena velea, ‘Gi koda toroagna sa tinoni, e rua be tolu na tinoni keda mono bali velea na hava ko titionoa e tutuni.’ 17Gi keda talu boi rongovigho, o vano mo titonoa tadia na komi tinoni kiloau. Leghugna iangeni, gi keda boi rongovia na hava kena velea na komi tinoni kiloau, o saghoi mono haidu duagna vaghagna ighoe ko boi mono haidu duadia mara bongihehe mi mara na oho takis kena dika.

18“Inau ku veleghamu, na hava koti lutia kori maramagna, God i popo keda lutia. Ma na hava koti lubatia kori maramagna, a God i popo keda lubatia.

19“Inau ku ghoi veleghamu, gi e rua na tinoni koro vaututuni koroda magnahaghinia sina fata moro tarai kaea, a Tamagu i popo keda eia vanira. 20Imanea keda hera, eigna ivei kedana haidu bali tarai e rua be tolu na tinoni kena leghuu inau, inau kuda mono duadia.”

Na Titiono Velepuhi Eigna Na Tinoni Ke Boi Rarovia A Kulagna

21A Pita ke mai tagna a Jisas me huatia, “Lod, gi sina tinoni ke vaututuni keda ei vaniu na fata ke dika, engiha horui talutavoghagna na paluhagna kuda eia? E vitu?”

22A Jisas ke haghore tughua, “Boi e vitu, kari e vitu hangavulu me vitu. 23Inau ku haghore vaghagna iaani eigna na hughuta i popo ke vaghagna na titiono eigna sina king ke magnahaghinia na hatiagna na rongo kena koania itagna kekeha nigna na mane agutu. 24Kori vido na king ke turughu hati tabirua nigna na rongo, nigna na komi soldia kena hati maia itagna sina nigna na mane agutu ke kaonia e salaghe na togha i gol. 25Na vunegna ke hutu puala na rongo iangeni, imanea ke boi tangomana na tughu tabiruagna. Ma na king ke velera nigna na komi soldia eigna kedana hatia imanea duagna a taugna mara dathegna ma na nigna na komi fata gougovu. Imanea ke velera eigna kedana salemura bali tughua nigna na rongo. 26Na mane iangeni ke torongaghi tuturu horu itagna na king me kae huhurua vaghagna iaani, ‘O raroviu mo pitu sina vido. Inau kuda tughu tabirua nimua na komi rongo gougovu.’ 27Na king ke rarovia imanea me veleagna e toke vamua keda boi tughu tabirua na rongo ke kaonia itagna. Gi e lubatia mamaluha.

28“Leghugna ke taveti au, na mane iangeni ke pada sina mane agutu mua ke kaonia sina hathangatu i siliva itagna. Imanea ke thotia me pognoia na luagna me ania, ‘O tughu tabirua na rongo ko koania itagua!’

29“Ma na mane agutu iangeni ke torongaghi tuturu horu itagna me kae huhurua vaghagna iaani, ‘O raroviu mo pitu sina vido. Inau kuda tughu tabirua na rongo ku koania itamua.’ 30Keana imanea ke bosi sasaa na pituagna me vano velera mara puhi eigna kedana boa na mane iangeni kori vathe tatari me ghieghilei tughu tabirua nigna na koani.

31“Kekeha nigna na mane agutu na king kena rongovia na hava ke eia na mane iangeni mena dikahehedia. Imarea kena vano tagna na king mena veleagna na hava ke eia imanea. 32Na king ke kilo tabiru maia nigna na mane agutu me veleagna, ‘Ighoe na mane agutu ko dika puala! Inau ku rarovigho gi u vathehea govua nimua na kaoni eigna ko kaeu. 33Eigna na hava gi o boi rarovia na mane ke kaonia itamua vaghagna inau ku rarovigho na?’ 34Na king ke dikatagna puala me velera nigna na komi soldia eigna kedana boa haghea imanea kori vathe tatari mena vapara me ghieghilei tughu tabirua nigna na kaoni.”

35Gi a Jisas ke velera, “Vaghagna iangeni a Tamagu i popo keda eia vanighamu kotida boi talutavogha kori hehemiu doudolu na paluhagna sa tinoni ke vaututuni mua.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index