Search form

Matiu 20

Na Titiono Velepuhi Eidia Na Komi Tinoni Kena Agutu Kori Gnatha

1A Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Na hughuta i popo ke vaghagna sina mane ke tonogna na gnatha. Kori vuevughei puni, imanea ke taveti au eigna keda hirora kekeha tinoni bali agutu kori nigna na gnatha. 2Imanea ke padara kekeha me velera keda volira na rongo nabagna na agutu sina dani. Gi imanea ke vetulura vano kori nigna na gnatha mena agutu.

3“Nabagna tangi hia kori vuevughei, imanea ke ghoi taveti au me reghira kekeha tinoni kena hai mono kori vido bali makete. 4Imanea ke velera, ‘Gi kotida vano moti agutu kori nigua na gnatha, inau kuda volighamu na hava ke nabagna na agutu kotida eia.’ 5Mi marea kena vano mena agutu.

“Kori tangi salaghe rua mi kori tangi tolu kori hinaota lavi, imanea ke ghoi taveti au me padara kekeha tinoni bali agutu. 6Kori tangi lima kori lavi, imanea ke ghoi taveti au me reghira kekeha tinoni kena hai mono me huatira, ‘Ehava gi oti hai mono eeni moti boi eia sa agutu na dani doudolu?’

7“Imarea kena ania, ‘Eigna teo ahai ke kaeghami eigna kitida agutu vania.’

“Mi manea ke velera, ‘Oti vano moti agutu duadia arahai kena agutu ghohi kori nigua na gnatha.’

8“Kori lavigna na dani iangeni, na mane ke tonogna na gnatha ke veleagna na mane ke reireghira na komi tinoni agutu, ‘O kilora mai na komi tinoni agutu eigna koda volira. Kari o kidi volira arahai kena turughu agutu kori lavi me jufu tadia arahai kena kidi agutu.’

9“Kori vido na komi tinoni kena turughu na agutu kori tangi lima kori lavi kena mai, imarea kena hatia na rongo nabagna na agutu sina dani. 10Na vunegna iangeni, kori vido na komi tinoni kena kidi agutu kena mai, imarea kena toatogha kedana hatia na rongo ke hutu vano tagna iangeni. Keana imarea kena hatia na rongo ke nanaba vamua. 11Leghugna kena hatia nidia na rongo, imarea kena dikatadia tagna na mane ke tonogna na gnatha mena veleagna, 12‘Na komi tinoni irangeni kena agutu koragna sina aoa vamua, kari ighami kiti agutu miti papara kori aho na dani doudolu. Keana ighoe ko volira nanaba vamua tagna na hava ko volighami!’

13Imanea ke veleagna sikei tadia, ‘Kulagu, inau ku boi pilaunigho. Gi o agutu vaniu, ighoe ko hiia na hava ku velegho kuda voligho. 14O hatia nimua na rongo mo vano. Inau ku magnahaghinia kuda volia na tinoni ke turughu na agutu kori lavi nanaba vamua tagna na hava ku voligho. 15Ehava? E boi jino kuda hea nigua na rongo leghuagna na ghaghanagu na? Ighoe ko tahotha eigna ku eia na fata ke toke vanira arahai kena boi agutu dani doudolu?’”

16Gi a Jisas ke velea, “Vaghagna iangeni, arahai kena leghu ikeagaieni, imarea kedana nagho. Ma arahai kena nagho ikeagaieni, imarea kedana leghu.”

A Jisas Ke Ghoi Titionoa Na Thehegna

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17Kori vido a Jisas duagna salaghe rua nigna na komi vaovarongo kena taetaveti vano i Jerusalem, imanea ke talangira au kori hangana eigna kedana mono ghehedia me velera, 18“Oti vaovarongo toetoke. Ighita katida atu hadi i Jerusalem, gi sina tinoni keda perou inau, na Dathei Tinoni, kori limadia mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses. Imarea kedana fateu bali vatheheu, 19gi ena ghoi lubatiu vano tadia mara kena boi Jiu eigna kedana kihaghiniu mena thabuhiu mena tupipuhiu kori ghaibabala. Kari, kori vatolugna na dani inau kuda ghoi havi tabiru kori thehe.”

Na Velepuhi Eigna Na Tinoni Baubatu Ke Toke

(Mak 10:35-45)

20A taugna a Jebedi duagna e rua dathegna, Jemes ma Jon, kena mai tagna a Jisas. Iia ke torongaghi tuturu horu itagna a Jisas eigna keda kaea sina fata.

21Jisas ke huatia, “Na hava ko magnahaghinia?”

Iia ke haghore tughua, “Kori maghavu koda vunaghi pungusira na komi tinoni, inau ku magnahaghinia koda lubatira e rua a dathegu eigna koroda vunaghi pungusira duamu. Sikei keda nohe kori madothomu mi sikei kori toimu.”

22Ma Jisas ke veleragna, “Otolu boi adoa na hava koti kaeu. Ehava romara? Tangomana koroda papara vaghagna kuda eia inau?”

Romara koro veleagna, “Hii! Tangomana mua kuruda eia!”

Ma Jisas ke velera, “Tutuni puala! Roghamu koroda papara vaghagna kuda eia inau, 23kari inau boi tangomana kuda vahira arahai kedana nohe kori madothogu ma na toigu kori vido kuda vunaghi pungusira na komi tinoni. A God ghehegna vamua keda velera arahai kedana nohe duagu eigna imanea ke vahira ghohi.”

24Kori vido mara salaghe na vaovarongo kena rongovia na hava koro kaea, imarea kena dikatadia tadia a Jemes ma Jon. 25A Jisas ke kilora mai mara nigna na vaovarongo gougovu itagna me velera, “Ighamu oti adoa ghohi na koi vunaghidia mara kena boi Jiu kena magnahaghinia na hururagna nidia na mavitu bali eia na hava kena magnahaghinia. 26Kari oti saghoi eia vaghagna iangeni. Ahai ke magnahaghinia keda baubatu itamiu, imanea keda agutu vanighamu. 27Ma ahai ke magnahaghinia keda nagho itamiu, imanea keda agutu vanighamu vaghagna na tinoni seka. 28Oti leghua na puhigu, eigna inau, na Dathei Tinoni, u bosi mai kori maramagna eigna kedana agutu vaniu na mavitu. Keana inau ku mai bali agutu vanira, mu kuda thehe bali vamamaluhara na komi tinoni tagna na komi paluhadia.”

A Jisas Ke Vatoke Tabirua Na Matadia E Rua Na Mane Koro Doa

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Na mavitu ke sethe ke leghua a Jisas kori vido imanea duagna nigna na komi vaovarongo kena au sania i Jeriko. 30E rua na mane koro doa koro nohe ghaghireigna na hangana. Romara koro rongovia na rorongogna a Jisas ke halu atu moro ghuu heta, “Lod, dathegna Deved, o rarovighami!”

31Sethe na tinoni kena veleragna eigna koroda bughoro, kari romara koro ghoi ghuu heta vano mua, “Lod, dathegna Deved, o rarovighami!”

32A Jisas ke sokara soto me kilora mai, gi e huatira, “Na hava koro magnahaghinia kuda eia vanighamu?”

33Mi romara koro veleagna, “Lod, roghami kuru magnahaghinia kuruda ghoi reirei tabiru.”

34Ma Jisas ke rarovira me tabora vano na matadia. Kori vido vamua iangeni, romara koro ghoi reirei tabiru moro leghua a Jisas.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index