Search form

Matiu 24

A Jisas Ke Vele Aua Imarea kedana Reo Horua Na Vathe Ke Tabu Nigna A God

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Kori vido a Jisas ke au sania na Vathe ke Tabu, nigna na komi vaovarongo kena mai mena veleagna eigna keda reghia na Vathe ke Tabu ma na komi vathe hilighagna kena toetokelaghadia puala. 2Ma Jisas ke veleragna, “Oti reghia mua na komi vathe irangeni? Inau ku veleghamu, tagna na dani keda mai, teo sikei ghahira keda mono kori mathagna vaghagna kena mono ikeagaieni. Imarea kedana reo horura na komi hidi gougovu.”

Na Komi Papara Kedana Mai

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Leghugna iangeni, kori vido a Jisas ke nohe kori Suasupa i Ghai Olev, nigna na komi vaovarongo kena mai ghehedia itagna mena velea, “O veleghami, ingiha kedana reo horua na Vathe ke Tabu nigna a God iangeni? Na hava na vaughithatha kitida reghia bali adoa ighoe koda ghoi tabiru mai ma na vagovugna na maramagna ke gharani mai ghohi?”

4Ma a Jisas ke anira, “Oti reireghi toke ghamu, kenughua e pilaunighamu sa tinoni. 5Eigna sethe na tinoni kedana mai mena velea, ‘Inau a Vahavi,’ me sethe na tinoni kedana vaututunira. 6Ighamu kotida rongovia na rorongogna na komi rihu hutu, kari oti saghoi mataghu. Toke keda tutuni na komi fata iraani, boi na vagovugna na maramagna mua. 7Sethe na meleha kori maramagna kedana riurihu varihotaghidia me sethe na tinoni kedana thehe eigna ke teo sa ghadia vanga, ma na komi agnu keda agnu tadia na komi meleha. 8Na komi fata iraani na turughugna vamua na papara keda mai.

9“Kori vido iangeni, na komi tinoni ivei mi vei kori maramagna kedana thevuioka itamiu eigna koti leghu inau. Imarea kedana thotighamu mena vaparaghamu mena vatheheghamu. 10Sethe na tinoni keda luvu nidia na vaututuni. Imarea kedana boi veimagnahaghinighi me kedana veilubatighi tadia nidia na komi thevuioka. 11Sethe mara velepuhi piapilau kedana mai me kedana batu hahira na komi tinoni. 12Na vunegna sethe na tinoni kedana ei hahalia na komi fata ke dika, imarea kedana boi dothovira arahai tavogha. 13Keana ahai keda sokara ngasi kori nigna na vaututuni me ghieghilei jufu kori vagovugna, imanea keda hatia na havi ke teo na govugna. 14Ma na Rorongo ke Toke eigna nigna na hughuta a God, imarea kedana titionoa ivei mi vei kori maramagna ma na komi tinoni gougovu kedana rongovia. Leghugna iangeni, na vagovugna na maramagna keda mai.”

A Jisas Ke Velea Au Na Hava Keda Kathea I Jiudea

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15Gi a Jisas ke velea, “Kori dani keda mai, ighamu kotida reghia na fata ke dika vano a profet Daniel ke titionoa i hau.+ Na fata iangeni keda sokara kori Vathe ke Tabu nigna a God tagna bali boi monogna. Na vunegna iangeni, a God keda korogha sania nigna na Vathe ke Tabu. (Arahai kena ijumia na haghore iaani, oti hiohiro toetokea na pukuni ghaghanagna.) 16Kori dani iangeni, gi kotida mono kori provins i Jiudea, oti ghogho hadi tadia na komi suasupa. 17Gi kotida mono kosigna na vathe, saghoi raghe haghe bali hatia kekeha nimiu na fata. 18Gi kotida agutu kori gnatha, saghoi tabiru bali hatia nimiu oopo. 19Kori vido iangeni, na mataghu keda padara na koi vaivine kena boebote ma arahai kena susuua mua a dathedia eigna kenughua vahotha puala na ghoghodia. 20Oti tarai kaea a God eigna keda boi mono mai na komi fata irangeni kori vido ke mai na koburu ba kori Sabat. 21Eigna na papara kori vido iangeni keda dika vano tadia na komi papara ke mono mai ghohi kori maramagna. Leghugna iangeni, teo mua sa fata vaghagna iangeni keda ghoi mono mai. 22Na vunegna a God ke dothovira nigna na mavitu, imanea keda hati aua kekeha dani papara. Gi keda boi hati aua imanea kekeha dani papara, teo sa tinoni keda havi.

23“Gi ahai keda veleghamu, ‘Na mane iaani a Vahavi!’ ba ‘Na mane iangeni a Vahavi!’ oti saghoi vaututunia. 24Sethe na tinoni piapilau kedana velea, ‘Inau a Vahavi,’ me sethe mara na profet piapilau kedana mai mua. Imarea kedana eia na komi reghithehe bali pilaura me vajefera arahai a God ke vahira ghohi, kari boi tangomana nidia. 25Oti reireghi toke ghamu! Inau ku veleghamu na komi fata iraani gi ena jufu mai.

26“Gi ahai keda veleghamu, ‘Oti rorongo itagua! A Vahavi ke mono kori meleha ke gou,’ oti saghoi vano. Gi ahai keda veleghamu, ‘Imanea ke polo eeni,’ oti saghoi vaututunia. 27Eigna na komi tinoni gougovu kedana adoa kori vido inau, na Dathei Tinoni kuda ghoi tabiru mai. Na tabirugu mai keda tate aua toetoke vaghagna na onga ke palaku ke tate au kori manga turughu i eta me jufu i paka. 28Mati adoa, tagna ke mono na fata ke thehe, na komi manu hutu kena haidu ngengeni.+

Na Vaughighathagna Na Tabirugna Mai Na Dathei Tinoni

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29Gi a Jisas ke velera, “Leghugna na komi papara iraani,

‘Na aho keda boi raraha,

ma na vula keda puni,

ma na komi vaitughu kedana sikili horu mai i popo.

Ma na komi fata gougovu kori maaloa kedana ghaighali.’

30“Leghugna iangeni, na komi tinoni gougovu kori maramagna kedana reghia na vaughithatha kori maaloa keda tateli aua inau, na Dathei Tinoni kuda tabiru mai. Kori vido iangeni, imarea gougovu kedana tangi. Imarea kedana reghiu inau kuda tabiru mai kori parako duai mana ke heta ma na silada. 31Mi kori tangigna na tavuli, inau kuda vetulara au komi nigua na enjel itadia na komi meleha gougovu kori maramagna eigna kedana hathatanora mai na komi tinoni a God ke kidi vahira ghohi.”

Na Velepuhi Ke Mai Tagna Na Ghai Figh

(Mak 13:28-37; Luk 21:29-33; 17:26-30, 34-36)

32A Jisas ke ghoi velera, “Oti reghia na ghai fig eigna keda velepuhighamu. Gi kotida reghia na ghai fig ke dudu me turughu vusu, ighamu koti adoa ke haga sagharo ghohi. 33Vaghagna mua iangeni, kori vido na komi papara keda jufu mai, ighamu kotida adoa inau ku gharani mai ghohi. 34Inau ku veleghamu, na komi fata iraani keda kidi jufu mai gi na komi tinoni kena mono ikeagaieni kedana thehe. 35Na thepa ma na maaloa keda govu, kari nigua na komi haghore keda boi govu.

36“Teo ahai ke adoa na dani ba na aoa keda jufu mai na komi fata irangeni. Mara na enjel ena boi adoa. Inau u boi adoa. Sikei vamua a Tamagu ke adoa. 37Kori vido inau, na Dathei Tinoni kuda tabiru mai, na havidia na komi tinoni keda vaghagna vamua na havidia na komi tinoni kori vido ke mono a Noa. 38Tadia na komi dani irangeni na komi tinoni kena vanga mena kou mena taulaghi. Imarea kena eia na komi fata iraani me ghieghilei jufu kori dani a Noa ke hahaghe kori vaka. 39Imarea kena boi toatogha sa fata keda kathera, gi na biringita ke mai me vathehera gougovu. Vaghagna iangeni ghua na hava keda tate mai kori vido inau, na Dathei Tinoni kuda tabiru mai.

40“Kori vido iangeni e rua na mane koroda agutu kori gnatha. A God keda hati au sikei me talua sikei. 41E rua na vaivine koroda kaikaliti vanga. Ma a God keda hati aua sikei me talua sikei. 42Na vunegna iaani, oti reireghi toke ghamu moti mono kaikaliti eigna ighamu oti boi adoa ingiha inau, nimua na vunaghi, kuda ghoi tabiru mai.

43“Oti ghaghana toke iaani: Na tinoni ke tonogna na vathe ke boi adoa na maghavu keda mai na mane bilau. Gi keda adoa, imanea keda rarai thovohaliu me boi lubatia na mane bilau keda haghe kori vathegna. 44Vaghagna iangeni, oti mono kaikaliti hahali eigna inau, na Dathei Tinoni, kuda tabiru mai kori vido ighamu koti boi adoa.”

Mono Kaikaliti Eigna Na Tabirugna Mai A Lod

(Luk 12:35-48)

45Jisas ke ghoi velera, “Ahai na mane agutu ke toke me ke thaothadogha? Imanea na mane agutu na vunaghi keda lubatia vania na reireghiagna kekeha mara nigna na mane agutu eigna keda heraghadia kori vido kedana vanga. 46Ma na mane agutu iangeni keda totogo kori vido na vunaghigna keda tabiru mai me reghia imanea ke ei tokea nigna na agutu. 47Inau ku veleghamu, kenughua na vunaghigna keda lubatia vania na reireghiagna komi nigna na fata gougovu. 48Gi keda dika na mane agutu iangeni, da imanea keda toatogha vaghagna iaani, ‘Na vunaghigu keda boi tabiru mai saisami.’ 49Mi imanea ke turughu thabuhira na komi tinoni agutu ke reireghira, me vanga me kou memee duadia arahai kena thauthavu na koudia. 50Na vunaghigna keda tabiru mai kori maghavu na mane agutu iangeni ke boi pitua me boi kaikaliti eigna. 51Ma na vunaghigna keda pukuni diadikala na mane agutu iangeni, me vetula vano bali papara duadia arahai kena eia vaghagna kena jino kari ena boi jino. Imarea kedana dikahehe mena tangi mena gigiri kei ingengeni.”

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index