Search form

Matiu 26

Mara Puhidia Mara Jiu Kena Hiohiro Puhi Bali Vathehea A Jisas

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1Leghugna a Jisas ke titionoa na komi fata irangeni, imanea ke velera nigna na komi vaovarongo, 2“Ighamu koti adoa na Laulahugna na Thovoliungi+ keda turughu ivaliha. Kori vido iangeni, imarea kedana lubatiu vano inau, na Dathei Tinoni, tadia nigua na thevuioka eigna kedana tupipuhiu kori ghaibabala.”

3Kori vido iangeni, mara na naghoi pris mi mara puhidia mara Jiu kena haidu kori vathegna a Kaiafas. Imanea na pukuni naghoi pris. 4Imarea kena hiohiro puhi eigna kedana thotia me vathehea a Jisas kori puhi kedana boi adoa na mavitu. 5Keana imarea kena velea, “Ati saghoi eia tadia na komi dani kati eia na laulahu, kenughua ena adoa na mavitu mena eia na rihu hutu.”

Sina Vaivine Ke Rotea na Oela Kori Ulugna A Jisas

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

6A Jisas ke mono i Betani kori vathegna a Saimon, sina mane ke toke tabiru kori lepa. 7Kori vido kena nohe mena vanga, sina vaivine ke haghe mai duai botolo ke ulaghagna ke mono na oela i koragna. Na oela iangeni e ghuba tokegna puala me vahotha puala na voligna. Iia ke hangavia me rotea kori ulugna a Jisas. 8Nigna na komi vaovarongo a Jisas kena reghia mena dikatadia itagna mena vele aua, “Ehava gi e hai rote diadikala na oela iangeni? 9Na botolo oela iangeni vaghagna keda salemua, da e hatia na rongo ke sethe. Kari hatia me kemulia vanira mara na kuma.”

10A Jisas ke adoa na hava kena velea me haghore vanira, “Saghoi velehouhorua! Iia ke eia itagua na fata ke toke puala. 11Mara kena kuma kena mono duamiu hahali. Keana inau eni, teo kuda mono duamiu hahali. 12Kori vido ke rotea na oela itagua, iia ke kaikalitia na tonogu gi jufu mai na maghavu kuda thehe mena giluu. 13Inau ku veleghamu, ivei mi vei, tadia na komi meleha koragna na maramagna kedana titionoa na Rorongo ke Toke, imarea kedana titiono na hava ke eia na vaivine iaani mena togha tabirua.”

A Jiudas Ke Hiia Na Peroagna A Jisas

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14A Jiudas Iskariot, imanea sikei tadia nigna na komi vaovarongo a Jisas, ke vano tadia mara na naghoi pris. 15Imanea ke huatira, “Na hava kotida voliu gi kuda lubatia a Jisas vanighamu na?” Mi marea kena hea tolu hangavulu na seleni ke silva. 16Kori vido iangeni, a Jiudas ke turughu na hiroagna na maghavu ke toke keda lubatia a Jisas vanira.

Jisas Duagna Nigna Na Komi Vaovarongo Kena Vanga Kori Laulahugna Na Thovoliungi

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Jon 13:21-30)

17Tagna na dani ke nagho mai kori Laulahugna na Bred ke Teo na Isi Koragna,+ nigna na komi vaovarongo a Jisas kena mai itagna mena huatia, “Ivei ko magnahaghinighami kitida vano kaikalitia na vanga katida ghania kori Thovoliungi?”

18Ma a Jisas ke velera, “Oti vano i Jerusalem tagna na mane ku titionoa vanighamu ghohi. Moti veleagna, ‘Nimami na mane velepuhi ke velea nigna na maghavu ke gharani mai ghohi. Imanea keda vanga duadia nigna na komi vaovarongo kori vathemu bali togha tabirua na Thovoliungi.’” 19Mi mara na vaovarongo kena vano mena eia vaghagna vamua a Jisas ke velera. Imarea kena kaikalitia na vanga bali togha tabirua na Thovoliungi kori vathe iangeni.

20Kori lavi, a Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena nohe bali vanga. 21Kori vido kena sakai vanga, a Jisas ke velera, “Na hava ku veleghamu e tutuni. Sina mane itamiu keda perou.”

22Kori rongoviagna na haghore iangeni, nigna na komi vaovarongo kena dikahehe mena sopa veleagna a Jisas, “Lod, boi inau na?”

23Ma Jisas ke velea, “Sikei itamiu ghamu koti sakai vanga duagu tagna sina disi keda perou. 24Inau, na Dathei Tinoni, kuda papara mu thehe vaghagna na komi Rioriso ke Tabu kena velea. Keana kenughua e dika vano tagna ahai ke lubatiu vano tadia nigua na komi thevuioka. Na tinoni iangeni e toke vamua keda boi havi mai kori maramagna eigna imanea keda pada na papara ke hutu puala.”

25Ma Jiudas, imanea ke taluhaghore eigna keda peroa a Jisas, ke velea, “Velepuhi, boi inau na?” Ma Jisas ke veleagna, “Ighoe ghehemu ko velea iangeni.”

Jisas Ke Turughua Na Vanga Tabu

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-23; 1 Korin 11:23-25)

26Kori vido kena vanga, a Jisas ke hatia na bred me veletokea a God. Gi e vidoa me kemulia itadia nigna na komi vaovarongo me velera, “Oti hatia moti ghania. Iaani na tonogu.”

27Gi e hatia na hinao ke mono na waen ikoragna. Imanea ke veletokea a God me hera me velera, “Oti kouvia iaani, ighamu gougovu.” 28Iaani na ghaughabuagu keda lulu eidia na komi tinoni eigna a God keda talutavogha na komi paluhadia. Na ghaughabuagu keda kaputi ngasia na taluhaghore haehathe+ ke mathangani ke eia a God vanira nigna na komi tinoni. 29Inau ku veleghamu, inau kuda boi ghoi kouvia na waen me ghieghilei jufungia na maghavu inau kuda kouvia na waen mathangani duamiu kori nigna na hughuta a Tamagu.”

30Gi ena salea na hymn mena taveti vano kori Suasupa i Ghai Olev.

A Jisas Ke Vele Aua A Pita Keda Velea Ke Boi Adoa

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31A Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo, “Kori bongi iaani ighamu gougovu kotida ghogho moti korogha saniu vaghagna na komi Rioriso ke Tabu kena velea,

‘A God keda vathehea na mane ke reireghira na komi sip,

ma na komi sip kedana ghogho kilili.’

32Keana, kori vido kuda sokara tabiru kori thehe, inau kuda kidi nagho atu itamiu kori provins i Galili.”

33Ma a Pita ke veleagna, “Toke kedana ghogho sanigho mara na vaovarongo gougovu, inau teo kuda ghogho sanigho!”

34A Jisas ke haghore vania a Pita, “Inau ku velegho, kenughua bongi, gi e tangi na kokorako, ighoe koda tolu horui veleagna ko boi adou.”

35Keana a Pita ke veleagna, “Toke kuda thehe duamu, teo kuda velea inau ku boi adogho!” Mara na vaovarongo gougovu kena taluhaghore vaghagna iangeni.

A Jisas Ke Tarai I Getsemani

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena vano kori vido kena kiloagna i Getsemani. Jisas ke velera, “Oti nohe eeni. Inau kuda taveti vano sina ghathi vido iso mu tarai.” 37Imanea ke talangira duagna a Pita me rua dathegna a Jebedi, Jemes ma Jon. Kori vido iangeni a Jisas ke dikahehegna puala eigna na komi fata keda kathea. 38Imanea ke velera e tolu nigna na mane vaovarongo, “Na dikahehe ke hutu puala itagua me haga vatheheu. Oti mono eeni moti rarai.”

39Imanea ke taveti vano sina vido gi e nere kolipogho horu kori thepa me tarai, “Mama, gi keda mono sa puhi keda tavogha, o saghoi lubatiu gi kuda papara mu thehe. Keana o saghoi leghua nigua na vanohehe, kari nimua na vanohehe vamua.”

40Gi a Jisas ke tabiru mai tadia tolu nigna na mane vaovarongo me reghira kena nere. Imanea ke veleagna a Pita, “Ehava? Boi tangomana kotida rarai duagu sikei na ghathi aoa vamua? 41Otolu rarai motolu tarai eigna keda boi mai na auau itamiu. Tolughamu kotolu magnahaghinia na eiagna na hava ke jino, kari boi tangomana nimiu eigna na tonomiu ke lae.”

42Gi a Jisas ke ghoi taveti vano me tarai vaghagna iaani, “Mama, gi keda boi mono sa puhi ke tavogha tagna na papara ma na thehe kuda eia, inau kuda leghua vamua nimua na vanohehe.”

43Kori vido ke ghoi tabiru mai itadia tolu na mane vaovarongo, imanea ke reghira kena ghoi nere mua eigna kena magoli nidia puala. 44A Jisas ke vatolui tabirugna vano me tarai vaghagna ke eia ghohi. 45Gi imanea ke ghoi tabiru mai me velera, “Oti talu nere nimiu mua? Otolu rorongo mai itagua. Na maghavu ke jufu mai ghohi. Inau na Dathei Tinoni, sina mane keda lubatiu vano kori limadia mara na koakoa. 46Imanea keda perou ke mai ghohi iangeni. Sokara hadi mati atu itagna!”

Na Thotiagna A Jisas

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

47Kori vido a Jisas ke talu haohaghore mua, a Jiudas, sikei itadia mara salaghe rua, ke jufu mai itadia. Sethe na tinoni kena mai duagna kena tangolia na ghau ma na ghai bali rihu. Mara na naghoi pris, mi kekeha mara puhidia mara Jiu kena vetulara mai. 48A Jiudas ke kidi velera ghohi na mavitu, “Ahai inau kuda kisia, iangeni imanea. Oti thotia.” 49A Jiudas ke mai tagna a Jisas me velea, “Velepuhi! Na soleana keda mono duamu.” Gi e kisia.

50A Jisas ke veleagna a Jiudas, “Kulagu, o eia na hava ko mai bali eia.” Gi imarea kena mai mena thotia a Jisas. 51Sina mane vaovarongo nigna a Jisas ke sipa aua nigna na ghau me toka vurukusua sina kuligna nigna na mane agutu na pukuni naghoi pris.

52Ma Jisas ke haghore vania, “O sulupaghini tabirua nimua na ghau kori mathagna. Ahai ke rihu kori ghau, imanea keda thehe kori ghau. 53Ehava? O boi adoa gi kuda kaea a Tamagu, imanea keda vetulara mai itagua sethe na toghai enjel? 54Keana gi kuda eia iangeni, kenughua e boi tutuni na komi Rioriso ke Tabu kena velea iaani keda padau.”

55Gi a Jisas ke haghore vanira na komi tinoni ngengeni, “Ehava? Inau na mane geogeno gi oti tangolia mai duamiu na ghau ma na ghai bali rihu? Leuleghu dani inau ku nohe kori Vathe ke Tabu nigna a God mu velepuhira na komi tinoni. Ehava gi oti boi thotiu ingengeni? 56Keana ighamu koti eia na komi fata iraani eigna keda tutuni na hava kena risoa i hau mara na profet itadia na komi Rioriso ke Tabu.” Kori vido iangeni mara vaovarongo gougovu kena ghogho sania a Jisas.

Imarea Kena Hatia Vano A Jisas Tadia Mara Na Kansol

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

57Mara kena thotia a Jisas kena hatia mena vano kori vathegna a Kaiafas, na pukuni naghoi pris. Kori vathe iangeni mara velepuhigna na komi vetula a Moses mi mara puhidia mara Jiu kena kidi haidu ghohi. 58A Pita ke leghura kari boi taveti gharanira eigna ke mataghu. Imanea ke haghe vano kori lalabagna na vathe iangeni, me nohe duadia na komi soldia kena Jiu kena kaekalea na Vathe ke Tabu. Imanea ke magnahaghinia keda adoa na hava keda pada a Jisas.

59Na vunegna kena magnahaghinia na vatheheagna a Jisas, mara na naghoi pris mi mara puhi kena mono kori Kansol kena hirora kekeha tinoni kedana piapilau eigna a Jisas. 60Sethe na tinoni kena mai mena titiono piapilau, keana boi tangomana nidia na padagna sikei titiono ke nabagna kedana vathehea. Gi e rua na mane koro mai 61moro velea, “Na mane iaani ke velea ke tangomana na reo horuagna na Vathe ke Tabu nigna a God me ghoi vasokaraghinia koragna tolu na dani.”

62Na pukuni naghoi pris ke sokara hadi me huatia a Jisas, “Ehava gi o boi velea sa fata tadia na komi tinoni kena titionogho?” 63Keana a Jisas ke mono bughoro vamua. Ma na pukuni naghoi pris ke velea, “O jijighi kori ahagna a God ke havi mo veleghami, ighoe a Vahavi, a Dathegna a God?”

64A Jisas ke haghore tughua, “Ighoe ghehemu ko velea iangeni. Mi nau ku veleghamu, ighamu kotida reghiu inau, na Dathei Tinoni, kuda nohe kori madothogna a God ke mana puala. Ighamu kotida reghiu inau kuda tabiru mai kori parako.”

65Kori rongoviagna na haghore iaani, na pukuni naghoi pris ke dikatagna puala. Imanea ke resua nigna na poko ghehegna me velea, “Imanea ke vananaba ghehegna duagna a God. Teo sa vunegna katida hiroa mua sa tinoni keda toroagna imanea. Ighamu gougovu koti rongovia na hava ke velea imanea. 66Ehava kori ghaghanamiu na?”

Imarea gougovu kena veleagna, “Imanea ke nabagna keda thehe.”

67Gi imarea kena angusua na matagna mena tupia kori limadia. Kekeha kena tapoa 68mena veleagna, “Gi ighoe a Vahavi, o veleghami, ahai ke tapogho?”

A Pita Ke Velea Ke Boi Adoa A Jisas

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)

69Kori vido kena talu fatea a Jisas, Pita ke nohe kori lalabagna na vathegna na pukuni naghoi pris. Sina vaivine ke agutu kori vathe iangeni ke mai itagna a Pita me veleagna, “Ighoe sikei tadia mara kena mono duagna a Jisas gna i Galili.”

70Ma Pita ke veleagna, “Teo! U boi adoa na hava ko velea.”

71Gi e riu vano kori hagethagna na peo. Sina vaivine agutu ke tavogha ke reghia me velera arahai kena mono ngengeni, “Na mane iaani ke mono duagna a Jisas gna i Nasaret.”

72Ma Pita ke jijighi me velea, “Teo! Inau ku boi adoa na mane iangeni!”

73Boi hauhaugna leghugna iangeni kekeha tinoni kena sokara ingengeni kena vano tagna a Pita mena veleagna, “Tutuni, ighoe sikei itadia, eigna na haghoremu vaghagna na haghoredia mara i Galili.”

74Imanea ke velera, “Inau ku jijighi ku boi adoa na mane iangeni. Gi kuda piapilau, e toke a God keda vaparau.” A Pita ke eu govu horu na haghore iaani ma na kokorako ke tangi. 75Gi a Pita ke togha tabirua na haghore a Jisas ke kidi veleagna, “Inau ku velegho, kenughua bongi, gi e tangi na kokorako, ighoe koda tolu horui veleagna o boi adou.” A Pita ke dikahehegna puala me taveti au kori lalabagna na vathe me tangi heta.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index