Search form

Matiu 27

Imarea Kena Hatia Vanoa A Jisas Tagna A Pailat

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1Kori vuevugheigna hadi, mara na naghoi pris mi mara puhidia mara Jiu kena sakai haidu mena vapuhia na hava kedana velera mara puhi kori gaumanegna Rom eigna kedana hiia na vatheheagna a Jisas. Kori vido kena vagovua nidia na haidu, 2imarea kena taria na limagna a Jisas mena hati vanoa tagna a Pailat. Imanea na manegna Rom ke primia kori provins i Jiudea.

A Jiudas Ke Vathea Ghehegna

(Tango 1:18-19)

3Kori vido a Jiudas, na mane ke peroa a Jisas, ke adoa imarea kena fatea a Jisas bali vathehea, imanea ke dikahehegna puala. Imanea ke hatia e tolu hangavulu na seleni ke silva me ohoa vano tadia mara na naghoi pris mi mara puhidia mara Jiu. 4Imanea ke velera, “Inau ku eia na koakoa. Eigna na mane ku peroa e boi eia sa fata ke dika.”

Keana imarea kena veleagna, “Ighami teo sa nimami vunegna iangeni! Nimua na thevu ighoe ghehemu.”

5Jiudas ke soni horura na seleni kori Vathe ke Tabu me taveti au. Imanea ke vano me oha na piru me taria kori luagna me vathehea ghehegna. 6Mara na naghoi pris kena hathatanoa na seleni iangeni mena velea, “E boi jino kori nida na vetula katida boa haidua na rongo iaani tagna na rongogna na Vathe ke Tabu. Eigna iaani na rongo kena volia bali vathehea na tinoni.” 7Imarea kena vajiojino mena toatogha kedana volia na vidoi thepa nigna sina mane ke agutura na komi disi tagna na thepa. Ma na vidoi thepa iangeni, imarea kena volia bali gilura na komi tinonidia i Jerusalem kena havi tadia na komi meleha tavogha. 8Mi iangeni na vunegna imarea kena kiloagna na vidoi thepa iangeni, ‘Na Thepa Ghaughabua.’ 9Kori vido kena eia iaani, na hava ke risoa a profet Jeremaia i hau e tutuni,

“Mara Israel kena hatia e tolu hangavulu na seleni ke silva,

na rongo kena hiia kedana sonia bali vathehea na tinoni.

10Ma na rongo iangeni kena hatia bali volia na vidoi thepa

tagna na mane ke agutua na komi disi tagna na thepa,

vaghagna vamua a Lod God ke veleu.”

Pailat Ke Huatia A Jisas

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)

11Jisas ke sokara naghogna a Pailat, mi manea ke huatia, “Ighoe na king nidia mara Jiu?”

Ma Jisas ke haghore tughua, “Ighoe ko velea inau imanea.”

12Mara na naghoi pris mi mara puhidia mara Jiu kena toroagna a Jisas, kari imanea ke boi haghore tughura. 13Ma Pailat ke veleagna, “Ehava? O rongovia ghohi na komi fata imarea kena toroghogna?” 14Keana a Jisas ke boi haghore eigna sa fata kena toroagna, ma Pailat ke vere nigna puala.

A Pailat Ke Fatea A Jisas

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39; 19:16)

15Leuleghu vinogha, kori Laulahugna na Thovoliungi, a Pailat ke ado lubati aua kori vathe tatari sina mane kena kaea na komi tinoni Jiu. 16Kori vido iangeni, sina mane kena pukuni adoa na mavitu ke mono kori vathe tatari. Na ahagna imanea a Barabas. 17A Pailat ke huatira na mavitu kena haidu kosigna na vathegna, “Ahai koti magnahaghinia kuda vamamaluha? Barabas ba Jisas kena kiloagna a Vahavi?” 18A Pailat ke velea iangeni eigna imanea ke adoa ghohi imarea kena hatia maia a Jisas itagna eigna kena tahotha itagna.

19Kori vido a Pailat ke talu nohe mua kori sape bali fate, a taugna ke vetula mai itagna sina nigna rorongo. Iia ke velea, “O saghoi ei vania sa fata na mane jino iangeni. Eigna ibongi inau ku maumaturungita eigna imanea me boi toke na ghaghanagu.”

20Keana mara na naghoi pris mi mara puhidia mara Jiu kena velehuhurura na mavitu eigna kedana kaea a Pailat meke vamamaluha a Barabas kari e vathehea a Jisas. 21Gi a Pailat ke ghoi huatira na mavitu, “Ahai itadia koti magnahaghinia kuda vamamaluha na?”

Mi marea kena haghore tughua, “A Barabas!”

22Ma Pailat ke huatira, “Gi kuda vamamaluha a Barabas, na hava kuda eia itagna Jisas kena kiloagna a Vahavi?”

Mi marea gougovu kena ghuu heta, “Tupipuhia!”

23A Pailat ke velera, “Eigna na hava? Na hava imanea ke ei hahia?”

Kari imarea kena ghoi ghuu heta vano mua, “Tupipuhia!”

24A Pailat ke adoa e vahotha keda tughua na ghaghanadia na mavitu me reghia imarea kena turughu rihu. Na vunegna iangeni, imanea ke hatia na bea me wasia na limagna naghodia na mavitu. Imanea ke velera, “Na vatheheagna na mane iaani boi na paluhagu inau! Na paluhamiu ghehemiu!”

25Ma na mavitu gougovu kena velea, “Keda boi jino na vatheheagna imanea, e toke vamua a God keda vaparaghami ma ara vikemami.”

26Ma Pailat ke vamamaluha a Barabas, kari e velera mara na soldia eigna kedana thabuhia a Jisas mena tupipuhia.

Mara Na Soldia Kena Leuleua A Jisas

(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)

27Nigna na komi soldia a Pailat kena hati vanoa a Jisas kori vathe hutu nigna a Pailat mena kilora mai na komi soldia gougovu kena mono kori nidia na boo. 28Imarea kena hati aua nigna na pohe a Jisas mena vapokoa kori poko mela ke teve. 29Mena vakepiagna na kepi kena agutua kori kuji mena boa na supa kori lima madothogna. Imarea kena eia na komi fata iraani eigna keda vaghagna na dodorogna na king. Gi ena torongaghi tuturu itagna mena leuleua. Imarea kena velea, “Ighami kiti kilothabagho, ighoe na king nidia mara Jiu!” 30Imarea kena angusua mena hatia na supa gi ena thabuhia na ulugna. 31Govu na leuleuagna, gi ena hati aua na poko mela ke vahaghea. Imarea kena ghoi vapokoagna komi nigna na poko mena hati vanoa bali tupipuhia.

Imarea Kena Tupipuhia A Jisas

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

32Kori vido mara na soldia kena hati vanoa a Jisas kosigna i Jerusalem, imarea kena pada sina manegna Sairini, na ahagna a Saimon. Mara na soldia kena huruagna eigna keda hulungia nigna na ghaibabala a Jisas. 33Imarea kena mai jufungia na vido kena kiloagna Golgota, na ghaghana koragna, “Suasupa Ulu.” 34Imarea kena hea Jisas na waen kena ngignoa duagna sina fata ke aha kena kiloagna “gal.” Imanea ke gnamia kari e boi nigna na kouviagna.

35Mara na soldia kena tupipuhia a Jisas kori ghaibabala. Gi ena hatia nigna na komi poko mena laulahu vavahi bali adoa ahai keda hatia sikei na vidogna. 36Leghugna iangeni, imarea kena nohe mena kaekalea a Jisas. 37Mena risoa sina rioriso kori pava mena boa popogna a Jisas. Imarea kena risoa, “IAANI A JISAS, NIDIA NA KINGh MARA JIU.” 38Imarea kena tupipuhia e rua na mane geogeno duagna a Jisas, sikei kori madothogna ma sikei kori toigna.

39Na komi tinoni kena halu vano kori hangana ngengeni kena velehouhorua a Jisas mena lilighia na uludia 40mena veleagna, “Ighoe ko velea i hau ighoe koda reo horua na Vathe ke Tabu nigna a God mo vasokaraghini tabirua koragna e tolu na dani. Gi ighoe a pukuni Dathegna a God, o vahavigho ghehemu mo horu mai kori ghaibabala!” 41Mara na naghoi pris mi mara na velepuhigna na vetula nigna a Moses, mi kekeha mara puhi kena leuleua a Jisas. 42Imarea kena velea, “Imanea ke vahavira kekeha tinoni tavogha, kari boi tangomana nigna keda vahavia ghehegna! Vaghagna ivei? Imanea hina na king nidia mara Jiu? Gi keda horu mai kori ghaibabala, ighita katida vaututunia. 43Imanea ke velea hahali imanea ke vaututunia a God me velea mua imanea hiri a Dathegna a God. Na vunegna iangeni, ati dodoro gi a God keda magnahaghinia na vahaviagna imanea ikeagaieni ba teo.” 44Vaghagna iangeni mua, rua na mane bilau kena tupipuhira duagna a Jisas koro velehouhorua mua.

A Jisas Ke Thehe Kori Ghaibabala

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

45Tangi salaghe rua kori dani iangeni, na meleha i Israel doudolu ke puni me jufu kori tangi tolu kori hinaota lavi. 46Kori vido iangeni a Jisas ke ghuu me velea iaani kori haghoregna, “Eli! Eli! Lama Sabakatani?” Na ghaghana koragna, “Nigua God! Nigua God! Eigna na hava ko korogha saniu?”

47Kekeha tinoni kena mono gharania kena boi rongovia tokea mena velea, “Imanea ke kiloa a Elaija.” 48Gi sikei itadia ke raghe vano me vavonua na pocho+ kori waen ke aha me jongia kori ghai. Govu, gi e tuhu hadi vano kori livogna a Jisas eigna keda kouvia. 49Keana kekeha tinoni kena mono ngengeni kena veleagna, “Talua. Ighami kiti magnahaghinia kitida reghia a Elaija keda mai vahavia imanea ba teo.”

50Gi a Jisas ke ghoi ghuu heta me thehe.

51Kori vido iaani, na pohe ke sasavera koragna na Vathe ke Tabu nigna a God ke resu, turughu i popo me jufu kori kokotogna.+ Na agnu ke ghaighalia na thepa me fotalira na komi ghahira. 52Na komi luma kena gilua na komi tinoni koragna kena hangavi, me sethe na tinoni kena jino kori matagna a God kena thehe ghohi kena ghoi havi tabiru, 53mena taveti au tadia na komi luma. Leghugna ke sokara tabiru kori thehe a Jisas, imarea kena vano kori meleha ke tabu i Jerusalem. Me sethe na tinoni kena reghira ngengeni.

54Na mane ke nagho tadia mara na soldia ma na nigna na komi soldia kena kaekalea a Jisas kena mataghu nidia puala kori vido kena vajangia na agnu mena reghia na komi fata ke tate mai ngengeni. Imarea kena velea, “Tutuni, iaani pukuni Dathegna a God!”

55Kekeha vaivine kena mono ngengeni. Iira kena leghua a Jisas mena hathea kori nigna na taetaveti turughu i Galili me jufu i Jerusalem. Iira kena dodoro mai tagna ke hau. 56Kekeha itadia; a Meri gna i Magdala, Meri a idodia a Jemes ma a Josep, ma a idodia a Jemes ma Jon.

Josep Gna I Arimatea Ke Boa Na Tonogna A Jisas Kori Luma

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

57Sina mane pada rongo ke mono i Jerusalem. Imanea na manegna i Arimatea ma na ahagna a Josep. Imanea sina mane ke leghua a Jisas. Kori lavigna na dani iangeni, 58imanea ke vano tagna a Pailat me kaea na tonogna a Jisas. Ma Pailat ke velera nigna na komi soldia eigna kedana hea. 59Gi a Josep ke hatia na tonogna a Jisas me filehiagna kori pohe mathangani ke pura, 60gi e vano boa koragna nigna na luma kena jouua kori ghahira. Na luma iangeni, e teo mua sa tinoni kena boa ikoragna. 61Meri gna i Magdala, ma sina Meri tavogha koro nohe ghaghireigna na luma kori vido iangeni.

Pailat Ke Vetulara Na Komi Soldia Eigna Kedana Kaekale Kori Luma

62Sina dani leghugna iangeni, kori Sabat, mara na naghoi pris mi mara na Farise kena vano tagna a Pailat. 63Imarea kena veleagna, “Vunaghi, ighami kiti togha tabirua na hava ke velea na mane piapilau iangeni. Kori vido ke havi mua, imanea ke velea, ‘Leghugna tolu na dani inau kuda ghoi havi tabiru.’ 64Na vunegna iangeni, ighami kiti magnahaghinia koda vetulara kekeha nimua na soldia eigna kedana kaekalea na luma me ghieghilei jufu kori vatolugna na dani leghugna imanea ke thehe. Gi koda boi eia iangeni, kenughua da mai nigna na komi vaovarongo mena bilaua na tonogna. Mi marea kedana piapilau mena velera na komi tinoni imanea ke sokara tabiru kori thehe. Na piapilau iaani keda dika vano tagna na piapilau ke eia a Jisas kori vido ke velea imanea a Vahavi.”

65Pailat ke velera, “Oti hatira vano kekeha nigua na soldia bali kaekale kori luma leghuagna na puhi koti toatogha ke toke.” 66Mi marea kena vano mena boa na bali vavangasigna kori ghahira ke ponotia na hagethagna na luma eigna kedana adoa gi sa tinoni kedana pilia na kokopili auagna. Mena boa na komi soldia bali kaekalea.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index